Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 4 (1956) Badania geoelektryczne w obszarze jury krakowsko-wieluńskiej Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bachan
 
Vol 12, No 1 (1964) Badania geofizyczne, geochemiczne i geologiczne w krajach RWPG Abstract
Stefan Cieśliński, Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Bestyński, Grzegorz Pacanowski, Edmund Sieinski
 
Vol 47, No 10 (1999) Badania geofizyczne w 80-leciu Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 6, No 5 (1958) Badania geofizyczne w geologii inżynierskiej Abstract   PDF
Juliusz Köhsling
 
Vol 5, No 1 (1957) BADANIA GEOFIZYCZNE W REJONIE IZBICY-KŁODAWY Abstract   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 63, No 2 (2015) Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporowej – przykłady z Warszawy i okolic Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk
 
Vol 9, No 5 (1961) Badania geofizyczne we fliszu Karpat i Bałkanów Abstract
Stanisław Wdowiarz, Stanisław Depowski, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 8, No 3 (1960) Badania geologiczne a projektowanie nowych kopalń węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Roman Roesler, Tadeusz Rutowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania geologiczne andezytów okolic Szczawnicy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania geologiczne dna morskiego z podwodnego laboratorium "Czernomor" Abstract
Stanisław Musielak
 
Vol 25, No 1 (1977) Badania geologiczne dna południowego Bałtyku z pokładu statku badawczego "Meteor" Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kotliński, Feliks B. Pieczka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Badania geologiczne Dolnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego w roku 1957 Abstract
J. Jerzmański
 
Vol 22, No 5 (1974) Badania geologiczne na terenie rzymskiego miasta Novae w Bułgarii Abstract
Janusz Skoczylas, Zofia Walkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad - konferencja prasowa sekretarza stanu w MOŚZNiL Krzysztofa Szamałka Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 47, No 1 (1999) Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim Abstract
Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Marek Toczyski
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania geologiczne pod kątem budowy metra w Warszawie w latach 1950-1954 Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 51, No 10 (2003) Badania geologiczne Profesora Henryka Teisseyre’a w metamorfiku Lądka–Śnieżnika Abstract
Jerzy Don
 
Vol 58, No 1 (2010) Badania geologiczne Profesora Stanisława Doktorowicz-Hrebnickiego (1888–1974) w regionie zabajkalskim Abstract   PDF
Albin Zdanowski, Andrzej Rejman
 
Vol 6, No 12 (1958) Badania geologiczne przykrytych złóż węgla Abstract
J. T. Whetton, J. O. Myers
 
Vol 7, No 1 (1959) Badania geologiczne w jaskiniach Bałkanu Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania geologiczne w rejonach występowania źródeł wód termalnych w dolinie Kali Gandaki (Himalaje) Abstract
Wiesław Bogacz, Maciej Kotarba, Andrzej Sokołowski
 
Vol 36, No 11 (1988) Badania geologiczne w woj. bialskopodlaskim Abstract
Józef Socha
 
Vol 4, No 12 (1956) Badania geologiczne w związku z poszukiwaniem złóż gazu i ropy naftowej na Nizinie Zachodnio-syberyjskiej Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 25, No 7 (1977) Badania geologiczno-geofizyczne Oceanu Indyjskiego Abstract
Edward Rühle
 
Vol 3, No 6 (1955) Badania geologiczno-inżynierskie dla budownictwa Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 6, No 7 (1958) Badania geologiczno-inżynierskie dla stopnia Warszawa-południe Abstract   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 32, No 6 (1984) Badania geologiczno-inżynierskie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1964-1984 Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Błaszczak, Janusz Stochlak
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania geologiczno-inżynierskie w poszczególnych fazach projektowania hydrotechnicznego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 8 (1993) Badania geologiczno-inżynierskie w rejonie Suwałk Abstract
Barbara Jakubicz
 
Vol 55, No 4 (2007) Badania geologiczno-kartograficzne jako podłoże analizy mineralogiczno-geochemiczno-petrograficznej Abstract   PDF
Leszek Jankowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Irena Matyasik
 
Vol 43, No 6 (1995) Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko- litewskim - pierwsze rezultaty Abstract
Andrzej Ber, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Tomasz Krzywicki
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania geologii złóż węgla brunatnego w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jacek R. Kosiński
 
Vol 17, No 9 (1969) Badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa w Czechosłowacji Abstract
Maciej Werno, Iwona Sulikowska, Brunon Majewski
 
Vol 24, No 8 (1976) Badania gęstości skał dla potrzeb geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 26, No 6 (1978) Badania gruntów statyczną sondą wkręcaną Abstract   PDF (Polish)
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Badania hydrogeologiczne dla potrzeb współczesnej gospodarki wodnej kraju Abstract
Sławomir Łodziński, Bolesław Sacha, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 2 (1961) Badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w Czechosłowacji Abstract
Józef Bażyński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeń Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski, Ewa Tarnawska
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Badania hydrogeologiczne prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1919-1989 Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 7, No 1 (1959) BADANIA HYDROGEOLOGICZNE PRZY DOKUMENTOWANIU SUROWCÓW MINERALNYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZASOBÓW ZLÓŻ Abstract   PDF (Polish)
TADEUSZ KLIŃSKI
 
Vol 27, No 8 (1979) Badania hydrogeologiczne w dolinie Białej Przemszy Abstract
Ewa Kaźmierowicz, Wojciech Prussak, Janusz Szczurek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Badania hydrogeologiczne wybrzeża Bałtyku Południowego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 35, No 2 (1987) Badania hydrowęzłowe na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Zajdel, Marian Zawadzki
 
Vol 54, No 4 (2006) Badania i dokumentacje geologiczno-inżynierskie w pracach Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska Abstract   PDF
Andrzej Drągowski
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Witold Dymowski, Marek Markowiak, Stanisław Mikulski, Krzysztof Szamałek
 
Vol 6, No 12 (1958) Badania i rejestracja złóż węgla brunatnego w NRD oraz wykorzystanie wyników badań do planowania i projektowania Abstract
Georg Bilkenroth
 
Vol 50, No 8 (2002) Badania i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Irmiński
 
Vol 46, No 2 (1998) Badania izotopów tlenu w minerałach grupy kwarcu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas
 
Vol 63, No 3 (2015) Badania izotopowe d18O, dD oraz d37Cl w wybranych wodach mineralnych Podkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Baran, Anna Baran, Stanisław Chmiel, Andrzej Pelc, Stanisław Hałas
 
Vol 34, No 4 (1986) Badania izotopowe dolomitów cechsztyńskich Abstract
Tadeusz Marek Peryt, Marco Taviani
 
Vol 39, No 9 (1991) Badania izotopowe pizolitowych kaolinów z okolic Asuanu (Egipt Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania izotopowe siarczanów, węglanów oraz wody krystalizacyjnej gipsów w utworach miocenu Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Hałas
 
Vol 48, No 8 (2000) Badania koncentracji bromu w solach kamiennych złoża bocheńskiego Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 48, No 12 (2000) Badania koncentracji potasu i magnezu w solach kamiennych złoża Bochni Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Toboła
 
Vol 11, No 9 (1963) Badania laboratoryjne nad przydatnością dla odlewnictwa glin montmorillonitowych z niecki bytomskiej Abstract
Marian Olszewski, Lech Lewandowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Badania litologiczne osadów z otworów wiertniczych Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 5 (2001) Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gajewski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania magnetyczne w Pieninach Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Małoszewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Badania metodą szlichową koncentracji minerałów ciężkich występujących w przybrzeżnych utworach osadowych Abstract
Jeziora Wielewskiego, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Badania mezostrukturalne w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat ukraińskich Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 28, No 11 (1980) Badania mikrostruktury bursztynów bałtyckich o różnym stopniu przezroczystości Abstract   PDF (Polish)
Janina Foks, Helena Janik, Małgorzata Kucharska, Aleksander Kwiatkowski
 
Vol 69, No 6 (2021) Badania mikrotermometryczne i ramanowskie inkluzji w minerałach w rejonie Rabego (Karpaty) – praktyka eksperymentalna Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Tomasz Toboła
 
Vol 69, No 7 (2021) Badania mineralizacji REE w utworach pokrywy osadowej masywu Tajna Abstract   PDF
Witold Dymowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Badania mineralogiczne brazylijskich agatów i ametytstów Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 14, No 8 (1966) Badania mineralogiczne magnezytów z rejonu Wir Abstract   PDF
Maria Wichrowska
 
Vol 58, No 5 (2010) Badania mineralogiczno-gemmologiczne oraz mikrotermometryczne spodumenów z kopalni Nilaw (Laghman, NE Afganistan) Abstract   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak, Mirosław Słowakiewicz
 
Vol 47, No 12 (1999) Badania mineralogiczno-geochemiczne boranów występujących w cechsztyńskich złożach soli w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Helena Pitera
 
Vol 67, No 3 (2019) Badania mineralogiczno-petrograficzne okruszcowania Pb-Zn w triasie dolnym w północnej części regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Witold Dymowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Badania mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych wód termalnych z otworu Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1 Abstract   PDF (Polish)
Józef Chowaniec, Beata Kępińska, Janusz Mazurek, Maciej Pawlikowski, Danuta Poprawa
 
Vol 12, No 6 (1964) Badania minerałów iłowych w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 4 (1996) Badania modelowe niecki mazowieckiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Badania modelowe strefy aeracji z wykorzystaniem programu Unsat Suite i badań georadarowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Gańko, Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki
 
Vol 46, No 6 (1998) Badania modelowe zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenach lotnisk w Bizegu i w Szprotawie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin, Paweł Janczarski
 
Vol 53, No 6 (2005) Badania monitoringowe wód podziemnych obszarów chronionych o róźnym poziomie antropopresji Abstract   PDF
Ewa Krogulec, Józef Mikołajków, Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 29, No 4 (1981) Badania nad możliwością termicznego wiercenia w kwarcytach Abstract
Tadeusz Chrzan
 
Vol 17, No 12 (1969) Badania nad niektórymi składnikami fazowymi spieków samotopliwych Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Mazanek, Marta Wyderko
 
Vol 61, No 10 (2013) Badania nad pochodzeniem surowców skalnych ze stanowiska archeologicznego Pyrgos-Mavrorachi (Cypr) Abstract   PDF (Polish)
Michalina Dzwoniarek
 
Vol 13, No 5 (1965) Badania nad stratygrafią lessów w NRD Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 16, No 12 (1968) Badania nad uszlachetnianiem pyłów metodą flotacji aglomeracyjnej Abstract   PDF
Janusz Biernat, Bożena Podemska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 27, No 2 (1979) Badania nad wstępną konsolidacją podłoża zwałowiska zewnętrznego przy zastosowaniu drenów piaskowych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer, Joanna Pinińska
 
Vol 6, No 4 (1958) Badania nad wytrzymałością zamrożonych gruntów w temperaturach bardzo niskich Abstract   PDF
Jan Calikowski, Zdzisław Wojtaszek
 
Vol 13, No 7 (1965) Badania nad wzbogacalnością kaolinu z Żarowa metodą flotacji Abstract
Mieczysław Budkiewicz, Janusz Biernat
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania nad wzbogacaniem skały skaleniowej z rejonu Kopańca Abstract   PDF (Polish)
Bożena Makowiecka-Królak, Janina Kowalska
 
Vol 8, No 1 (1960) Badania oporności wód zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Hanna Sobol
 
Vol 21, No 4 (1973) Badania oporów na ścinanie podłoża skalnego dla projektowanej elektrowni Porąbka – Żar Abstract
Jerzy Smołka
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania osadów dennych rejonu Półwyspu Helskiego, cz. I Abstract   PDF (Polish)
Władysław Piotrowicz, Jerzy Prejzner, Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 20, No 5 (1972) Badania paleobiogeograficzne w Związku Radzieckim w świetle referatów XVII Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Stefan Cieśliński, Lidia Malinowska, Lidia Jakubowska
 
Vol 34, No 11 (1986) Badania paleolimnologiczne i geomorfologiczne na Wyspie Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia (1984-1986) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Tatur, Rodolfo del Valle
 
Vol 55, No 6 (2007) Badania paleomagnetyczne sekwencji skał wulkanicznych z Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Magdalena Pańczyk
 
Vol 43, No 2 (1995) Badania paleomagnetyczne w seriach wierchowych Tatr Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 23, No 12 (1975) Badania paleontologiczne i mobilizm w świetle referatów XXI Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstract
Krystyna Pożaryska, Wojciech Brochwicz- Lewiński
 
Vol 28, No 5 (1980) Badania paleontologiczne na Wyspie Króla Jerzego podczas III Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk (1978-1979) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Błaszyk, Andrzej Gaździcki
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania paleontologiczne V Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk (1980-1981) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Badania paleozoologiczne w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie w latach 1919-1989 Abstract
Lidia Malinowska, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 57, No 4 (2009) Badania petroarcheologiczne i petroarchitektoniczne romańskich kościołów w Inowłodzu i Żarnowie Abstract   PDF
Marcin Krystek
 
Vol 19, No 4 (1971) Badania petrograficzne dolerytu z Graczy Abstract   PDF (Polish)
Lidia Chodyniecka
 
Vol 22, No 9 (1974) Badania petrograficzne węgli, koksów i substancji organicznej rozproszonej w skałach osadowych w świetle obrad XXVI sesji ICCP i VI Międzynarodowego Kongresu Geochemii Organicznej Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Hamberger, Barbara Kwiecińska, Krystyna Tokarska
 
Vol 53, No 4 (2005) BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII — II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA — część II Warszawa, 10–11 maj, 2005 r. Pierwiastki śladowe w osadach karbonu dolnego Pomorza Zachodniego —wyniki wstępne Abstract   PDF
Marek Gola
 
Vol 53, No 3 (2005) Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii —II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Abstract   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 49, No 4 (2001) Badania petrologiczno-mineralogiczne skały osadowej powstałej współcześnie na zatopionym wraku okrętu na dnie Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Roman Chlebowski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Badania pierwiastków śladowych w złożach soli i surowców chemicznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Garlicki, Andrzej Szybist, Alicja Kasprzyk
 
Vol 17, No 7 (1969) Badania podstawowe Instytutu Geologicznego w latach 1945-1969 Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 8, No 10 (1960) Badania podstawowe Niżu Polskiego w poszukiwaniach ropy i gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Pożaryski
 
Vol 55, No 8 (2007) Badania podziemnego zatłaczania dwutlenku węgla do złoża węglowodorów z wykorzystaniem prototypowej instalacji Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 58, No 1 (2010) Badania potencjału redoks na przykładzie sudeckich wód leczniczych Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Badania presjometryczne gruntów in situ Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Frankowski
 
Vol 51, No 2 (2003) Badania procesów geologicznych w opracowaniach inżyniersko-geologicznych i geotechnicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 6 (1992) Badania promieniotwórczości gamma na obszarze Polski: efekt Czarnobyla, skażenia przemysłowe, promieniotwórczość naturalna Abstract
Ryszard Strzelecki, Jan Szewczyk, Stanisław Wołkowicz, Zbigniew Jędrzejczak
 
Vol 13, No 10 (1965) Badania przeprowadzone w CSRS nad budową przegród szczelnych w nieodeskowanych wykopach Abstract
Zdenek Tkaný, Jaroslav Verfel
 
Vol 54, No 11 (2006) Badania przepuszczalności gruntów piaszczystych dla typowych zanieczyszczeń ropopochodnych Abstract   PDF
Józef Mikołajków
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Badania refrakcyjne na wysadzie solnym Wapna Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 10 (1954) Badania rentgenograficzne różnych rodzajów azbestu Abstract   PDF (Polish)
Gunther Freyer
 
Vol 37, No 1 (1989) Badania Romana Kozłowskiego nad pochodzeniem i organizacją graptolitów Abstract
Adam Urbanek
 
Vol 24, No 4 (1976) Badania ruchów neotektonicznych w ZSRR Abstract
Edward Rühle
 
Vol 45, No 6 (1997) Badania sejsmiczne w aspekcie historycznym i współczesnym Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Badania sejsmiczne w dolinie Wisły Abstract
Andrzej Pepel
 
Vol 40, No 6 (1992) Badania skażeń promieniotwórczych emiterami gamma makroregionu lubelskiego Abstract
Stanisław Chibowski, Jan Solecki, Robert Suprynowicz, Jerzy Szczypa
 
Vol 40, No 5 (1992) Badania składników mineralnych w węglach kamiennych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (SEM/WDX) Abstract
Sławomira Pusz, Marek Pawłowski
 
Vol 11, No 8 (1963) Badania speleologiczne w Tatrach w latach 1961-62 Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Badania stateczności zwałów odkrywek węgla brunatnego w rejonie Konina Abstract   PDF (Polish)
Jan Furmański, Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 7 (1984) Badania substancji organicznej z łupków miedzionośnych z monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 13, No 6 (1965) Badania surowcowe morskich osadów ilastych miocenu w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Zbigniew Kozydra
 
Vol 8, No 6 (1960) Badania surowcowe obszarów geologicznych w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Zdenĕk Knotek, Vladimir Širŭček
 
Vol 17, No 12 (1969) Badania tektoniczne a możliwości odkrycia nowych złóż surowców mineralnych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 51, No 1 (2003) Badania terenów poprzemysłowych – aktualne projekty Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 21, No 10 (1973) Badania ultrastruktury organizmów kopalnych i ich znaczenie dla paleontologii Abstract   PDF
Adam Urbanek
 
Vol 41, No 3 (1993) Badania w celu udokumentowania długoterminowej prognozy wpływu składowiska odpadów radioaktywnych na środowisko człowieka Abstract
Jan Mitręga, Zbigniew Frankowski, Andrzej Gawin, Jerzy P. Pachla, Lech Śmietański
 
Vol 37, No 9 (1989) Badania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Podhala Abstract   PDF (Polish)
Julian Sokołowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Badania wód mineralnych w ZSRR Abstract
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Badania wód podziemnych w tematyce sympozjów i konferencji hydrogeologicznych w Polsce w latach 1980-1989 Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 5, No 3 (1957) Badania wskaźnikowe przy dokumentowaniu surowców ilastych Abstract   PDF
Tadeusz Leśko
 
Vol 26, No 6 (1978) Badania współczesnych ruchów skorupy ziemskiej w świetle wyników VI Sympozjum CRCM Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania wstępne w celu określenia przydatności do produkcji keramzytu próbek iłów z serii krakowieckiej Abstract   PDF (Polish)
Marian Kałwa, Maria Bielecka, Józef Stolecki
 
Vol 1, No 2 (1953) Badania wulkanów ZSRR Abstract
A. N. Zawaricki
 
Vol 35, No 1 (1987) Badania wytrzymałości na ścinanie albskiego piasku z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński
 
Vol 9, No 6 (1961) Badania własności eksploatacyjnych polskiej dogładzarki “SP-21” przeznaczonej do wykonywania zgładów Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na terenie województwa wielkopolskiego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Mickiewicz-Wichłacz, Piotr Judek, Mirosława Leki, Hanna Raczyńska, Barbara Zakrzewska
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami naftowymi oraz ich specyfika Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski, Maria Ulman
 
Vol 28, No 6 (1980) Badania zmian środowiska geologicznego wynikłych z zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza oraz wykorzystania zasobów wodnych kraju Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Badania zmienności i zależności temperatury wód podziemnych od wód rzecznych na ujęciach infiltracyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Dariusz Kasztelan
 
Vol 32, No 4 (1984) Badania znacznikowe przepływów podziemnych w Dolinie Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich Abstract
Ryszard Rogalski
 
Vol 67, No 3 (2019) Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach złóż i wzbogacaniu rud chromu Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Ożóg, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Tomasz Ćwiertnia
 
Vol 21, No 3 (1973) Badania związków korelacyjnych metali ciężkich w glebach rejonu Radzimowic w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 9, No 9 (1961) Badania złóż gipsów mioceńskich w rejonie Rzeszowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania złóż soli kamiennej i potasowo-magnezowej prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Tadeusz Marek Paryt
 
Vol 2, No 1-2 (1954) BADANIA ZŁÓŻ SOLNYCH Abstract   PDF
Józef Poborski
 
Vol 47, No 6 (1999) Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęć Abstract   PDF (Polish)
Władysław Duliński, Stanisław Witczak, Czesława Ropa, Danuta Reśko, Wacław Szarek, Antoni Schmaltz
 
Vol 27, No 6 (1979) Badanie gruntów dla potrzeb budownictwa Abstract
Stanisław Kłęk
 
Vol 16, No 11 (1968) Badanie głębokiej struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Jerzy Jankowski, Roman Teisseyre, Jan Uchman
 
Vol 16, No 1 (1968) Badanie i ocena precyzji metody jodometrycznej oraz wagowej oznaczania uranu w minerałach uranowych Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik, Barbara Lisowa
 
Vol 53, No 11 (2005) Badanie jakości wody powierzchniowej zbiorników zaporowych jako efektu wpływu czynników środowiskowych na wydajność zakwitów oraz biosyntezy toksyn sinicowych Abstract   PDF
Andrzej K. M. Kabziński, Barbara T. Macioszek, Dominik E. Szczukocki, Renata Juszczak, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Alicja Zawadzka
 
Vol 25, No 3 (1977) Badanie litosfery - tematem sympozjum w Kiszyniowie Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Badanie możliwości zastosowania MIP do oznaczania metali ciężkich w materiałach środowiskowych (ściekach, ekstraktach gleb) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jankowski, Barbara Różańska
 
Vol 53, No 11 (2005) Badanie obecności metali ciężkich w wodzie i osadach dennych cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Abstract   PDF
Radosław Dałkowski, Anna Fenyk, Paweł Urbaniak
 
Vol 53, No 11 (2005) Badanie obecności toksyn sinicowych w wodach powierzchniowych Polski Abstract   PDF
Andrzej K. M. Kabziński
 
Vol 49, No 4 (2001) Badanie okruchów kwarcu żyłowego w skałach klastyczych Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 3, No 2 (1955) Badanie przyczyn pękania budynków w Bydgoszczy Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Piotrowski
 
Vol 58, No 5 (2010) Badanie rozpuszczalności CO2 w solankach rejonu Bełchatowa Abstract   PDF
Jan Lubaś, Marcin Warnecki
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Badanie składu izotopowego tlenu w dolnośląskich barytach Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Wojciech Kowalski
 
Vol 14, No 7 (1966) Badanie środowiska wczesnej sedymento-diagenezy utworów ilastych na podstawie względnej zawartości manganu Abstract
Jadwiga Martyna Nowak
 
Vol 16, No 1 (1968) Badanie twardości krzemieni importowanych i niektórych krajowych mikrotwardościomierzem PMT-3 oraz Hanemanna Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Chudziński, Jerzy Stawin
 
Vol 53, No 11 (2005) Badanie wpływu jakości wody powierzchniowej na efektywności redukcji ładunku toksyn sinicowych w procesie uzdatniania wody na przykładzie Zalewu Sulejowskiego Abstract   PDF
Andrzej K. M. Kabziński, Dominik E. Szczukocki, Barbara T. Macioszek, Renata Juszczak, Helena Grabowska, Jerzy Cyran, Alicja Zawadzka
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Badanie zależności położenia zwierciadła wód podziemnych od natężenia wtórnego niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 51, No 11 (2003) Badanie zawartości substancji organicznych w Odrze na odcinku od Wrocławia do Głogowa w latach 1999–2001 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Terlecka, Stanisław Kaczmarski
 
Vol 53, No 3 (2005) Badanie związku eksploatacji i likwidacji wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego z mineralizacją wód leczniczych Szczawna Zdroju Abstract   PDF
Władysław Czabaj, Jerzy Klich
 
Vol 10, No 12 (1962) Badanie żwirów Dunajca od Tatr do ujścia Abstract   PDF (Polish)
Władysław Bobrowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Badeńskie ewaporaty ukraińskiego Przedkarpacia: litofacje i miąższość Abstract   PDF (Polish)
Gennadi M. Panow, Anatoli M. Płotnikow
 
Vol 64, No 5 (2016) Bakterie magnetotaktyczne i ich minerały Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” Abstract   PDF (Polish)
Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Baltic cliffs and much more Abstract   PDF
Leszek Jurys, Dorota Kaulbarsz, Dorota Koszka-Maroń, Leszek Zaleszkiewicz
 
Vol 44, No 2 (1996) Bank danych geoelektrycznych elektrooporowych Abstract
Ryszard Białostocki, Andrzej lciek, Stanisław Szczypa, Zdzisław Żuk
 
Vol 47, No 3 (1999) Bank Danych Geologicznych SADOG — Baza Danych Otworowych; założenia i sposób realizacji Abstract
Józef Tarkowski, Konrad Jaworski, Rafał Kudrewicz, Wojciech Litwin
 
Vol 44, No 1 (1996) Bank danych hydrogeologicznych Rejonu Eksploatacji Wód Podziemnych Kielce Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Janecka-Styrcz, Wojciech Paciura, Jan Prażak
 
Vol 43, No 3 (1995) Bar w węglach kamiennych Górnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Anna Róikowska, Barbara Ptak
 
Vol 57, No 1 (2009) Barbórka w Państwowym Instytucie Geologicznym Warszawa, 3.12.2008 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 59, No 1 (2011) Barbórka w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym Warszawa, 10.12.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 70, No 3 (2022) Bariery i ograniczenia w poszukiwaniu złóż w Europie – wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu INFACT Abstract   PDF
Justyna Auguścik-Górajek
 
Vol 57, No 8 (2009) Bariery rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce i propozycje zmian Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 50, No 12 (2002) Bariery rozwoju geologii w Polsce - możliwości pokonania Abstract
Anna Bagińska, W. Marek Brzezicki, Mirosław Rutkowski
 
Vol 30, No 3 (1982) Barwa nefrytu i ametystu w świetle najnowszych badań mineralogicznych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera
 
Vol 3, No 3 (1955) Barwienie skaleni potasowych w płytkach cienkich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 43, No 10 (1995) Baryt, bentonity, fosforyty, german, gips, kobalt, miedź, molibden, odpady, platyna, uran, węgiel, wolfram, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 11 (1961) Baryty krajowe Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kulesza
 
Vol 36, No 4 (1988) Basen dinantu w okolicach Krakowa - próba syntezy Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Basen Gdański Abstract   PDF (Polish)
Szymon Uścinowicz
 
Vol 51, No 9 (2003) Basen lubelski — wyniki złożowe dotychczasowych prac i ich znaczenie dla dalszych poszukiwań Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Helcel-Weil, Józef Dzięgielowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski, Daniel Drygant, Monika Kusiak, Jan Malec, Hanna Matyja, Lech Miłaczewski, Jirži Otava, Szczepan Porębski, Elżbieta Turnau, Bolesław Wajsprych, Jarosław Zacharski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Baseny sedymentacyjne a prowincje naftowe Polski - zarys problematyki - Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Baseny Sedymentacyjne: Procesy, Osady, Architektura, Wrocław, 6-9 września 1993 r. Abstract
K. Mastalerz
 
Vol 43, No 9 (1995) Baza danych bloku przedsudeckiego Abstract
Dariusz Czerski, Krzysztof Horbowy
 
Vol 54, No 3 (2006) Baza danych fauny z osadów neogenu południowego Bałtyku Abstract   PDF
Jarmila Krzymińska, Wojciech Jegliński, Piotr Przezdziecki
 
Vol 46, No 10 (1998) Baza danych gospodarczo-złożowych jako integralna część Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Smakowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Baza danych otworowych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Adam Ihnatowicz
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Baza surowców mineralnych Chile na przełomie XX i XXI wieku Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 9 (1996) Baza surowcowa a projektowane autostrady Abstract
Antoni Pizon, Maria Wilczyńska
 
Vol 26, No 1 (1978) Baza surowcowa jako czynnik ograniczający koncentrację produkcji kruszyw naturalnych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Czopek
 
Vol 7, No 9 (1959) Baza surowcowa starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 12, No 1 (1964) Baza ważniejszych surowców mineralnych eksploatowanych odkrywkowo Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Kozubski, Kazimierz Żandarski
 
Vol 69, No 11 (2021) Bazy danych hydrogeologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji Abstract   PDF
Anna Gryczko-Gostyńska, Piotr Herbich, Krzysztof Jóźwiak, Anna Kuczyńska, Anna Mikołajczyk, Grzegorz Mordzonek, Magdalena Nidental, Dorota Palak-Mazur, Aleksandra Paszkiewicz, Sylwiusz Pergół, Agnieszka Piasecka, Monika Pałujan-Kowalczyk, Elżbieta Przytuła, Magdalena Regulska, Dorota Węglarz, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 54, No 2 (2006) Bałtowski Park Jurajski Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 1, No 2 (1953) Bedrich Boucek - Geologicke vychazky do prazskeho okoli Abstract
W. Mioduszewska
 
Vol 9, No 9 (1961) Belemnitella praecursor Stolley sensu lato w kampanie dolnym okolic Sulejowa nad Wisłą Abstract   PDF (Polish)
Michał Jamiołkowski
 
Vol 61, No 2 (2013) Beneficjenci Stypendium Naukowego im. Krzysztofa Beresa na rok 2013 w Polskim Towarzystwie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 64, No 10 (2016) Beneficjenci Stypendium Naukowego PTG im. Krzysztofa Beresa na rok 2017 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Benthic foraminiferal response to the Cenomanian–Turonian and Cretaceous–Paleogene boundary events Abstract   PDF
Danuta Peryt
 
Vol 47, No 9 (1999) Bentonit, bizmut, cynk, diamenty, ind, itr, kobalt, miedź, molibden, srebro, uran, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 12, No 4 (1964) Bentonit w górnym ordowiku synkliny bardziańskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 26, No 10 (1978) Bentonitowe utwory karbońskie na skrasowiałych wapieniach dewonu w rejonie Terebina k. Hrubieszowa Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Radlicz, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Bentonity kambryjskie z okolicy Zawiercia Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 19, No 7 (1971) Bentonity w Annopolu Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 45, No 2 (1997) Beryl, chromity, cyna, ind, cynk, ołów, diamenty, german,kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platyna, surowcemineralne, tytan Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 18, No 12 (1970) Beryl i akwamaryn z Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Michał Sachanbiński
 
Vol 26, No 1 (1978) Beryle z Sowich Gór Abstract
Teofil Mikulski, Mieczysław Mikulski
 
Vol 47, No 7 (1999) Between EUROBRIDGE and TESZ - siódme spotkanie robocze EUROBRIDGE - Szelment k. Suwałk, 26 - 30.05.1999 Abstract
Janina Wiszniewska, Aleksander Guterch
 
Vol 44, No 11 (1996) Bezcenna informacja Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 54, No 8 (2006) Bezpieczeństwo energetyczne kraju — czy poradzimy sobie sami? — konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego podczas IV Międzynarodowych Targów GEOLOGIA 2006 Warszawa, 07.06.2006 Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 22, No 4 (1974) Bezpośrednia współpraca naukowo-techniczna w dziedzinie geologii między Centralnym Urzędem Geologii PRL a ministerstwem Geologii ZSRR Abstract
Stanisław Czyżewski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Bezpośrednie pomiary podmorskiego zasilania wodami podziemnymi Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Emilia Bublijewska, Leszek Łęczyński, Marek Marciniak, Łukasz Chudziak, Żaneta Kłostowska, Dorota Zarzeczańska
 
Vol 43, No 12 (1995) B.H. Whiting, C.J. Hodgson, R. Mason - Giant Ore Deposit Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 57, No 5 (2009) Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego Część I Abstract   PDF
Joanna Kacprzak
 
Vol 1, No 5 (1953) Bibliografia Abstract
, .
 
Vol 56, No 4 (2008) Biblioteka i bibliograficzne źródła Jean-Étienne Guettarda — nowe dane na temat historii badań przyrodniczych w Polsce Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Bieżące problemy geologii kopalnianej w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Bilans działalności państwowej służby geologicznej w XXV-leciu PRL Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Bilans kadr geologicznych na lata 1975, 1980 i 1985 Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Bilans wód leczniczych Polski Abstract   PDF (Polish)
Barbara Jagielska, Sławomir Łodziński
 
Vol 44, No 9 (1996) Bilans wód podziemnych, jako jeden z podstawowych elementów planów ochrony parków narodowych (na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego) Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Bilans zasobów niekonwencjonalnych (i innych) złóż gazu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Wójcicki
 
Vol 14, No 4 (1966) Bilans zasobów ważniejszych surowców mineralnych Polski na tle potrzeb gospodarki narodowej Abstract
Bronisław Bednarczuk
 
Vol 69, No 8 (2021) "Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce" – historia rozwoju Abstract   PDF
Marcin Szuflicki, Agnieszka Malon, Marcin Tymiński
 
Vol 44, No 8 (1996) Bilanse wodne zlewni reprezentatywnych w otworach węglanowych jury Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Andrzej Pacholewski
 
Vol 23, No 8 (1975) Bilansowanie zapotrzebowania Polski na surowce mineralne Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 27, No 3 (1979) Bilansowanie zasobów złóż Abstract   PDF (Polish)
Antoni Białaczewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Biocenozy otwornicowe z przełomu jury i kredy — basen cieszyński (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szydło
 
Vol 8, No 9 (1960) Biochemiczne metody poszukiwawcze Abstract
Maria Lindner
 
Vol 33, No 6 (1985) Biofacjalna struktura karpackiego neogenu Polski (opolian-miopliocen) Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 40, No 10 (1992) Biofacje konodontowe i sedymentacja na pograniczu franu i famenu w wybranych profilach w Polsce Abstract
Hanna Matyja, Marek Narkiewicz
 
Vol 40, No 10 (1992) Biofacje ramienionogowe frańskich kompleksów rafowych Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 49, No 6 (2001) Biogeniczne osady jeziorne interglacjału eemskiego w Żeliszewie na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Bruj, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 36, No 9 (1988) Biogeochemia uranu Abstract   PDF (Polish)
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 33, No 2 (1985) Biohermy gąbkowe warstw jasnogórskich (oksford Jury Polskiej) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 5 (1993) Biolaminity - zapis mikroperiodyczności w środowisku de Abstract
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Biologiczne skażenie ropy naftowej w złożach Abstract   PDF (Polish)
Georgij Wasiliewicz Rudakow
 
Vol 22, No 6 (1974) Biomasa faunistyczna próbek pobranych z dna Jeziora Ostrzyckiego za pomocą Meduzy II Abstract   PDF (Polish)
Halina Janiszewska-Pactwa, Ewa Muża
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Biomonitoring metali ciężkich w ekosystemach wód śródlądowych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 51, No 11 (2003) Bioróżnorodność ramienionogów i metody jej najlepszego rozpoznania Abstract   PDF (Polish)
Bronisława Jendryka-Fuglewicz
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Biostratigraphy of the Early Miocene of the Southern Poland based on planktic foraminifera and calcareous nannoplankton Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Biostratygrafia danu i paleocenu z Nasiłowa i Bochotnicy w świetle analizy ichtiofauny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
1001 - 1250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>