Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 6 (1965) Zmienność i rozpoznanie złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Jan Niemczyk
 
Vol 27, No 9 (1979) Zmienność jodu i bromu w wodach podziemnych paleozoiku wybranych regionów CSRS d. PRL Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Miroslav Michalicek
 
Vol 44, No 9 (1996) Zmienność koncentracji radonu w powietrzu Jaskini Leszek Lindner, Antoni Nowakowski Niedźwiedziej w Kletnie (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmienność mineralizacji cynku w pionowym profilu dolomitów kruszconośnych w złożu rud cynku i ołowiu "Pomorzany" Abstract   PDF (Polish)
Jan Gładysz
 
Vol 26, No 7 (1978) Zmienność mineralizacji miedziowej w profilu złoża w Polkowicach Abstract   PDF (Polish)
Marta Górecka, Marek Nieć
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmienność mineralizacji w profilu dolomitów kruszconośnych w kopalni "Bolesław" Abstract   PDF (Polish)
Renata Blajda, Marek Nieć, Bohdan Niedzielski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmienność mineralizacji wód dopływających z poziomu wapienia podstawowego do wyrobisk górniczych kopalni Rudna KGHM Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa, Anna Chudy, Stanisław Ślusarczyk
 
Vol 48, No 12 (2000) Zmienność mineralizacji wód górnokredowych Gorzanowa Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność parametrów chemicznych i izotopowych wody z odwiertu Franciszek w Wysowej-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Paulina Dembska-Sięka, Lucyna Rajchel, Zbigniew Gorczyca
 
Vol 10, No 7 (1962) Zmienność parametrów chemicznych w zależności od stopnia poznania złoża na przykładzie wapieni dewońskich “Kowala Posłowice” Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Czajor
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność parametrów eksploatacyjnych i fizykochemicznych wód leczniczych ujęcia Zubrzyk w warunkach współoddziaływania otworów Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
 
Vol 69, No 12 (2021) Zmienność parametrów fizykochemicznych torfów w strefie przypowierzchniowej torfowiska w dolinie Strugi Wodnej (Wysoczyzna Lubartowska) Abstract   PDF
Paweł Rydelek
 
Vol 35, No 2 (1987) Zmienność parametrów geotechnicznych w warunkach budowy metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska, Paweł Dobak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmienność parametrów izotopowych i chemicznych w wybranych wodach mineralnych Piwnicznej-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Agnieszka Felter
 
Vol 53, No 4 (2005) Zmienność petrologiczna osadów jury górnej i kredy dolnej w bruździe śródpolskiej Abstract   PDF
Małgorzata Połońska, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 38, No 10 (1990) Zmienność podatności magnetycznej w polskich lessach i utworach lessopodobnych i jej zastosowanie w badaniach stratygraficznych tych utworów Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 19, No 11 (1971) Zmienność poziomu gruntów w praktyce inżyniersko-geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Kowalski
 
Vol 50, No 2 (2002) Zmienność skażenia cezem-137 środowiska Polski południowo-wschodniej - badania w małej skali Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Zgłobicki
 
Vol 65, No 7 (2017) Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Bauerek, Małgorzata Bebek, Robert Frączek, Krzysztof Paw, Witold Kasperkiewicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmienność składu chemicznego wód podziemnych zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Linda Chudzik, Tomasz Kotowski
 
Vol 51, No 6 (2003) Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat Abstract   PDF (Polish)
Andrzej J. Krawczyk, Lucyna Rajchel
 
Vol 54, No 11 (2006) Zmienność składu fazy gazowej składowiska odpadów komunalnych w Otwocku Abstract   PDF
Dorota Porowska, Tomasz Gruszczyński
 
Vol 21, No 5 (1973) Zmienność składu izotopowego H2S w obecności złóż gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
S. Hałas, J. Lis, J . Szaran, W. Żuk
 
Vol 34, No 3 (1986) Zmienność składu izotopowego węgla rozpuszczonego w wodach węglanowych Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
P. Staniaszek, A. Trembaczowski, J. Lis, J. Szaran, S. Hałas
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność stężeń gazów w powietrzu strefy aeracji środowiska naturalnego i przekształconego rolniczo Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmienność wieloletnia i sezonowa występowania minimalnych stanów wód podziemnych na wybranym obszarze nizinnym Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Kowalczyk, Izabela Stępińska-Drygała, Piotr Wesołowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Zmienność wskaźników deformacji powierzchni terenuvWieliczki Abstract   PDF
Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność współczynnika filtracji w strefie hyporeicznej w świetle badań laboratoryjnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak, Anna Szczucińska, Mariusz Kaczmarek
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód leczniczych Szczawna-Zdroju (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa, Elżbieta Liber-Makowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Zmienność wydatku jednostkowego drenów w czasie badawczej eksploatacji ujęcia drenażowego Reda - Pieleszewo Abstract
Barbara Janik, Agata Młyńczak, Marcin Stelmach
 
Vol 39, No 3 (1991) Zmienność właściwości fizycznych iłów glacilimnicznych z Jastrzębiej Góry Abstract
Robert Czajka
 
Vol 50, No 3 (2002) Zmienność właściwości wytrzymałościowych w profilu pionowym skał osadowych platformy wschodnioeuropejskiej w dolinie Dniestru Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska, Petro Wołoszyn, Paweł Łukaszewski, Paweł Płatek
 
Vol 16, No 8 (1968) Zmienność żwirowisk rzecznych na przykładzie kilku dokumentowanych złóż Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał
 
Vol 34, No 8 (1986) Zmierzch czy trudny poród? Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Wiszniewski
 
Vol 61, No 9 (2013) Zmniejszenie zasięgu złóż torfu i ich retencji wodnej w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i w Bieszczadach w wyniku działalności człowieka Abstract   PDF (Polish)
Adam Łajczak
 
Vol 52, No 2 (2004) Znaczenie badań geologiczno-inżynierskich w ocenach oddziaływania na środowisko Abstract
Andrzej Drągowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedymentacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy Abstract   PDF (Polish)
Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Znaczenie aptychów dla stratygrafii Pienińskiego Pasa Skałkowego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Znaczenie badań geologicznych dla potrzeb ochrony środowiska Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Znaczenie badań magnetycznych dla poszukiwań skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Znaczenie badań podhalańskiego systemu geotermalnego dla eksploatacji wód geotermalnych Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Znaczenie badań tektonicznych w kopalniach głębinowych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 3 (2003) Znaczenie biogeograficzne kambryjskich ramienionogów Polski - Abstract   PDF (Polish)
Bronisława Jędryka-Fuglewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Znaczenie biogeograficzne kambryjskich trylobitów z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Żylińska
 
Vol 17, No 1 (1969) Znaczenie błędów analizy chemicznej w poszukiwaniu pierwiastków rzadkich metodami geochemicznymi Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 55, No 6 (2007) Znaczenie częściowych równowag chemicznych w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych w systemach krzemianowych strefy wietrzenia Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 36, No 10 (1988) Znaczenie deformacji porozdzielanej w analizie strukturalnej Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 11, No 2 (1963) Znaczenie działalności prof. St. Doktorowicza-Hrebnickiego dla górnictwa Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 18, No 12 (1970) Znaczenie ekonomiczne badań geologicznych na Dolnym Śląsku Abstract
Kazimierz Fall
 
Vol 43, No 4 (1995) Znaczenie fauny mięczaków ze stanowisk Ortel Królewski i Rossosz dla stratygrafii czwartorzędu na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Albrycht, Irena Agnieszka Pidek, Sylwester Skompski
 
Vol 48, No 6 (2000) Znaczenie geodynamicznych map strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w celu zagospodarowania przestrzennego Abstract
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Joanna Zachowicz
 
Vol 33, No 9 (1985) Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych odkrytych i rozpoznanych w 40-leciu Polski Ludowej Abstract
Roman Osika
 
Vol 14, No 1 (1966) Znaczenie gospodarcze złóż rud cynku i ołowiu oraz perspektywy zwiększenia bazy rud tych metali Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 1, No 1 (1953) Znaczenie gospodarczo-technicznej pomocy radzieckiej dla budowy fundamentów socjalizmu w Polsce Abstract   PDF
Stefan Jędrychowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Znaczenie i działalność Wydawnictw Geologicznych w okresie 20 lat Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 17, No 11 (1969) Znaczenie i metody geotermometrii i geobarometrii w badaniach złóż endogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 35, No 6 (1987) Znaczenie karbonu dolnego Gór Kaczawskich dla budowy i rozwoju Sudetów Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 28, No 4 (1980) Znaczenie konodontów dla biostratygrafii wapieni stromatopoidowo-koralowcowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 26, No 1 (1978) Znaczenie kryteriów petrograficznych dla korelacji trzeciorzędowych osadów okruchowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 49, No 3 (2001) Znaczenie krzemieni górnojurajskich z Gór Świętokrzyskich w badaniach nad genezą skał krzemionkowych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Zachary D. Sharp, Viorel N. Atudorei
 
Vol 45, No 11 (1997) Znaczenie Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 dla rozpoznania problemów kenozoiku północnego Mazowsza i zachodniego Podlasia Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk
 
Vol 10, No 7 (1962) Znaczenie minerałów akcesorycznych i pierwiastków rzadkich dla problemów cyklów magmatycznych Abstract   PDF (Polish)
A. I. Proskurko
 
Vol 4, No 2 (1956) Znaczenie morfologii ziarn kwarcu dla badań terenowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 67, No 8 (2019) Znaczenie muzeów regionalnych w krzewieniu historii i kultury regionalnej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Bobolicach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marian Cieślak
 
Vol 14, No 1 (1966) Znaczenie odkrytej depresji oleśnicko-kępnowskiej dla prac poszukiwawczych we wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 18, No 12 (1970) Znaczenie ośrodka kształcenia geologów na Uniwersytecie Wrocławskim Abstract
Józef Oberc
 
Vol 55, No 3 (2007) Znaczenie piaszczystych osadów międzymorenowych dla badań plejstocenu Niżu Polskiego Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 11, No 3 (1963) Znaczenie podstawowych badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Jan Malinowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Znaczenie położenia środka ciężkości w otoczakach dla ich orientacji w osadzie Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 27, No 11 (1979) Znaczenie prac Dymitra Sobolewa w świetle najnowszych badań dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 54, No 5 (2006) Znaczenie przepływów hiperpyknalnych i klinoform deltowych dla interpretacji sedymentologicznych formacji z Machowa (miocen zapadliska przedkarpackiego) Abstract   PDF
Szczepan J. Porębski, Michał Warchoł
 
Vol 50, No 12 (2002) Znaczenie równoleżnikowych ruchów przesuwczych dla tektogenezy paleozoiku świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 6 (1961) Znaczenie rozpoznania wieku tektoniki przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego Abstract
Stefan Połtowicz
 
Vol 26, No 5 (1978) Znaczenie skamieniałości w metamorfiku mezozonalnym Gór Bystrzyckich i okolic Stronia Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 9, No 11 (1961) Znaczenie soli mineralnych dla przemysłu i gospodarki narodowej Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Lewandowski
 
Vol 38, No 4 (1990) Znaczenie stratygraficzne i paleoekologiczne późnokredowych otwornic prowincji przejściowej z obszaru Polski pozakarpackiej Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 12 (2003) Znaczenie stratygraficzne mikroorganizmów z rodzaju Bolboforma (Protophyta, incertae sedis) w osadach miocenu środkowego zapadliska przedkarpackiego i Roztocza (Polska) Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 1, No 1 (1953) Znaczenie stratygraficzne otwornic Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 40, No 10 (1992) Znaczenie stratygraficzne zębów rekinów w górnym dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract
Michał Ginter
 
Vol 35, No 7 (1987) Znaczenie surowców ilastych w ochronie środowiska Abstract
Jerzy Niegodzisz
 
Vol 36, No 7 (1988) Znaczenie suturalnego rozłamu wgłębnego Zawiercie-Rzeszotary dla powstania i rozmieszczenia mineralizacji paleozoicznej i złóż rud Zn-Pb Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 42, No 9 (1994) Znaczenie tektoniki tensyjnej w poszukiwaniach naftowych Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 48, No 9 (2000) Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków myśli geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, Rafał Morga
 
Vol 68, No 2 (2020) Znaczenie warunków geologicznych i geomorfologicznych dla rozwoju i współczesnego stanu torfowisk Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Daniel Okupny, Witold Jucha
 
Vol 4, No 7 (1956) Znaczenie węgla brunatnego jako źródła paliw płynnych Abstract
Jerzy Kowalski
 
Vol 31, No 3 (1983) Znaczenie Wydawnictw Geologicznych i „Przeglądu Geologicznego" dla rozwoju nauk o Ziemi w Polsce Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 22, No 5 (1974) Znaczenie wyników działalności geologicznej dla rozwoju górnictwa Abstract
Jan Mitręga
 
Vol 52, No 4 (2004) Znaczenie występowania glin lodowcowych w reperowych profilach lessowych Polski i Ukrainy Abstract   PDF
Leszek Lindner, Andrej Boguckij, Roman Chlebowski, Petro Gożik
 
Vol 16, No 2 (1968) Znaczenie zajęć terenowych w nauczaniu geologii Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 21, No 10 (1973) Znaczenie zjawisk krasowych dla rekonstrukcji paleogeograficznych i paleotektonicznych Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 57, No 8 (2009) Znaczniki środowiskowe w wodach termalnych niecki podhalańskiej Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Marek Duliński, Paweł Mochalski, Joanna Najman, Ireneusz Śliwka, Andrzej Zuber
 
Vol 66, No 6 (2018) Znaki kamieniarskie interesującym obiektem badań interdyscyplinarnych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas, Małgorzata Szczepaniak
 
Vol 9, No 11 (1961) Znakowanie geologicznych planów górniczych na przykładzie kopalni soli w Kłodawie Abstract
Józef Bąkowski, Zbigniew Werner
 
Vol 8, No 5 (1960) Znaleziska czwartorzędowych ssaków w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Kowalski
 
Vol 28, No 12 (1980) Znalezisko dolomitu w utworach albu górnego kredy górnej w rejonie Mszczonowa Abstract
Aleksandra Krassowska, Krzysztof Radlicz
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Znalezisko kości mamuta w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Znalezisko kości ssaków plejstoceńskich w Garwolinie (Nizina Mazowiecka) Abstract   PDF (Polish)
Marcin Żarski, Gwidon Jakubowski, Izabela Ploch
 
Vol 47, No 5 (1999) Znalezisko szczątków mamuta w Bielinku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Piotrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Zniszczenia powierzchniowe wapieni jako efekt oddziaływania procesów naturalnych i czynników antropogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Kulesa
 
Vol 43, No 6 (1995) Zofia Martini (1922-1994) Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 62, No 7 (2014) Źródła centralnej części dorzecza górnej Szreniawy – wydajność i zmiany cech fizykochemicznych w latach 2000–2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Banaś
 
Vol 51, No 11 (2003) Źródła okolic Łodzi — problemy ich zagrożenia i ochrony Abstract   PDF (Polish)
Piotr Moniewski
 
Vol 9, No 2 (1961) Źródła solne i geologia rejonu Kołobrzegu w świetle prac Aleksandra Humboldta Abstract   PDF (Polish)
Romuald Żyłka
 
Vol 10, No 6 (1962) Źródła termomineralne Bułgarii i ich związek z dyslokacjami tektonicznymi Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca, Adam Kołodziej, Elżbieta Laszczak, Ewelina Mocior, Joanna Plenzler, Eliza Płaczkowska, Magdalena Rozmus, Janusz Siwek, Barbara Ścisłowicz, Sabina Wójcik, Leszek Ziółkowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Źródła wód mineralnych Iraku Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 54, No 8 (2006) Żródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Janigacz
 
Vol 5, No 9 (1957) Źródło siarczane w Malżycach Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 14, No 7 (1966) Zrównanie abrazyjne w Kotlinie Wielkich Jezior (Zachodnia Mongolia) Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Zróżnicowane tempo erozji rzecznej w polskich Karpatach zewnętrznych: wskaźnik młodych ruchów tektonicznych? Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 37, No 2 (1989) Zróżnicowania tła hydrogeochemicznego wód podziemnych eksploatowanych na terenie środkowej i północnej Polski Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 54, No 6 (2006) Zróżnicowanie facjalne a skamieniałości późnodewońskich plakodermów w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Piotr Szrek
 
Vol 36, No 4 (1988) Zróżnicowanie facjalne dolnej części anhydrytu dolnego (A1d) w okolicy Wrześni Abstract
Federico Orti Cabo, Tadeusz M. Peryt, Laura Rosell Ortiz
 
Vol 50, No 11 (2002) Zróżnicowanie jakości kopalin ilastych ceramiki budowlanej w Polsce Abstract
Paweł Brański, Wojciech Szczygielski
 
Vol 30, No 9 (1982) Zróżnicowanie litologiczne mad w wybranych odcinkach doliny Wisły Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska, Ewa Hoffmann, Krystyna Kulesza-Wiewióra
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zróżnicowanie mikrobiologiczne w wodach podziemnych granitu Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Henryk Marszałek, Dorota Górniak, Marta Toczek
 
Vol 47, No 6 (1999) Zróżnicowanie modułu odpływu podziemnego w zlewni Kryniczanki w okresie niżówkowym Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski, Elżbieta Liber-Madziarz, Tadeusz Andrzej Przylibski, Stanisław Żak
 
Vol 48, No 8 (2000) Zróżnicowanie osadów z rejonu wyspy Reunion (zachodni Ocean Indyjski) na tle klasyfikacji osadów oceanicznych Abstract   PDF (Polish)
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 52, No 4 (2004) Zróżnicowanie petrograficzne i mineralne równowiekowych glin morenowych z wybranych obszarów Niżu Polskiego Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 56, No 4 (2008) Zróżnicowanie petrograficzne plejstoceńskich osadów Pojezierza Myśliborskiego na przykładzie żwirów z Chełma Górnego i Cedyni Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska, Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 57, No 4 (2009) Zróżnicowanie petrologiczne bituminów stałych rozproszonych w górnopaleozoicznych skałach osadowych SW Polski Abstract   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 55, No 1 (2007) Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych Abstract   PDF
Agnieszka Latocha
 
Vol 69, No 2 (2021) Zróżnicowanie procesów deterioracji piaskowcowej elewacji XIX-wiecznego budynku Archiwum Państwowego Abstract   PDF
Małgorzata Szczepaniak
 
Vol 48, No 5 (2000) Zróżnicowanie raf mszywiołowych Ca1 w świetle wyników badań petrograficznych i izotopowych Abstract   PDF (Polish)
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 55, No 1 (2007) Zróżnicowanie składu chemicznego wód w strefie wahań zwierciadła wody na przykładzie poligonu Kampinos Abstract   PDF
Dorota Porowska
 
Vol 21, No 5 (1973) Zróżnicowanie składu izotopowego siarki w kruszcach powstałych w warunkach krasu hydrotermalnego Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk, Jerzy Lis
 
Vol 40, No 9 (1992) Zróżnicowanie składu minerałów ciężkich w osadach plejstoceńskich w Prałkowcach koło Przemyśla (Karpaty Przemyskie) Abstract
Maria Krysowska-Iwaszkiewicz, Maria Łanczont
 
Vol 48, No 2 (2000) Zróżnicowanie śladowych zawartości złota w skałach należących do kompleksu kaczawskiego Abstract
Renata Kaliszuk
 
Vol 48, No 10 (2000) Zróżnicowanie stratygraficzne lessów okolic Grabowca na Wyżynie Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Leopold Dolecki, Józef Wojtanowicz
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zróżnicowanie warunków odpływu podziemnego w dolinach rzecznych jako element oceny zagrożenia jakości wód (na przykładzie doliny rzeki Tocznej) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski
 
Vol 43, No 5 (1995) Zróżnicowanie warunków przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych na Roztoczu Abstract
Bronisław Janiec
 
Vol 57, No 12 (2009) Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach przy drogach wylotowych z Warszawy Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Janusz Duszyński, Irena Jaroń, Jarosław Kucharzyk, Dariusz Lech, Anna Maksymowicz
 
Vol 42, No 10 (1994) Zróżnicowanie zawartości metali w odpadach flotacyjnych rud Zn-Pb (ZGH Bolesław, rej. olkuski) Abstract
Ewa Górecka, Andrzej Bellok, Jerzy Socha, Ryszard Wnuk, Stanisław Kibitlewski
 
Vol 18, No 7 (1970) Zsylifikowana fauna górnojurajska z trzeciorzędowych kontynentalnych rumoszów oraz gruzów krzemieni i zsylifikowanych wapieni okolic Ostrowca Świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Zużycie zasobów węgla kamiennego w Polsce Abstract
Marek Nieć
 
Vol 53, No 8 (2005) Związek akumulacji metali ciężkich w osadach facji powodziowej z morfologią doliny Wisły na odcinku od Annopola do Gołębia Abstract   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 33, No 9 (1985) Związek fotolineamentów Landsata z wybranymi parametrami hydrogeologicznymi w zlewni Bystrzycy Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 19, No 12 (1971) Związek kwarcytów okolic Bolesławca z tektoniką trzeciorzędową i perspektywy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 52, No 10 (2004) Związek między budową geologiczną i dynamiką podłoża podczwartorzędowego a ukształtowaniem współczesnej powierzchni obszaru między Piotrkowem Trybunalskim a Przedborzem Abstract   PDF
Lucyna Wachecka-Kotkowska
 
Vol 18, No 5 (1970) Związek między fototonem zdjęć lotniczych a litologią utworów górnokredowych okolic Mnichowa Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Machej
 
Vol 21, No 4 (1973) Związek między mineralizacją a radioaktywnością właściwą wód kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Jerzy Kwapuliński
 
Vol 44, No 1 (1996) Związek między porowatością a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Labus
 
Vol 25, No 2 (1977) Związek między skladem węglowodorów aromatycznych a procesami migracji w różnowiekowych utworach obszaru platformowego Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 47, No 4 (1999) Związek między tempem ewolucji i specjacją a zmianami środowiska Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 19, No 6 (1971) Związek między zawodnieniem wyrobisk górniczych a cechami litologicznymi i strukturalnymi górotworu Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Lucjan Leśniak, Jan Tomaszewski
 
Vol 48, No 11 (2000) Związek mineralizacji kruszcowej z tektoniką łuski Bystrego (Bieszczady, Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Rybak
 
Vol 67, No 2 (2019) Związek morfologii wybranych osuwisk z budową geologiczną Karpat i zapadliska przedkarpackiego w świetle analiz numerycznego modelu terenu Abstract   PDF (Polish)
Marcin Wódka
 
Vol 22, No 12 (1974) Związek naturalnego promieniowania gamma z zaileniem oraz litologią na przykładzie utworów dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 35, No 6 (1987) Związek ofiolitu Ślęży z waryscyjską strukturą metamorfiku sowiogórskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 36, No 10 (1988) Związek ofiolitu Ślęży z waryscyjską strukturą metamorfiku sowiogórskiego. Odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 47, No 11 (1999) Związek późnovistuliańskich procesów wydmotwórczych w regionie świętokrzyskim z neotektoniczną aktywnością podłoża Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Jaśkowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Związek tektoniki podłoża skonsolidowanego z budową nadkładu osadowego w świetle wyników badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 43, No 1 (1995) Związek wieku osadów pojeziornych z ich typem litologicznym na Warmii i Mazurach Abstract   PDF (Polish)
Jan Damicz
 
Vol 36, No 11 (1988) Związek występowania kruszywa naturalnego na obszarze woj. bialskopodlaskiego z przebiegiem rozwoju sieci rzecznej Abstract
Edmund Falkowski, Tomasz Falkowski, Waldemar Granacki, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 51, No 2 (2003) Związki azotu w płytkich wodach podziemnych w rejonie Lublińca Abstract   PDF (Polish)
Martyna Guzik
 
Vol 39, No 1 (1991) Związki azotu występujące w wodach sandru kurpiowskiego i interpretacja ich stężeń w aspekcie zanieczyszczenia rolniczego regionu Abstract
Aleksandra Macioszczyk, Barbara Bagińska
 
Vol 22, No 10 (1974) Związki geologii gospodarczej z naukami ekonomicznymi Abstract
Anna Jankowska
 
Vol 19, No 6 (1971) Związki porfirynowe niklu i wanadu jako wskaźnik warunków środowiskowych przy powstawaniu i zachowaniu bituminów i rop w skale Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Martyna Nowak
 
Vol 62, No 11 (2014) Związki siarki w biogazie oraz w wodach podziemnych wokół zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku Abstract   PDF (Polish)
Dorota Porowska
 
Vol 10, No 11 (1962) Zwiększanie postępu prac elektrooporowych przez usprawnienie operacji pomiary Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kazimierczyk
 
Vol 23, No 10 (1975) "Żwir dla Warszawy" (Umowa o patronacie współpracy) Abstract
S. Kozłowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Żwironośność zachodniej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Sobol, Ireneusz Wróbel
 
Vol 33, No 1 (1985) Zwyczajność i specyfika XXVII Sesji Międzynarodowego Kongresu Geologicznego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 29, No 4 (1981) Zwykłe wody radonowe Lądka Zdroju Abstract
Marian Ciężkowski, Wojciech Ciężkowski
 
Vol 5, No 4 (1957) Zygmunt Woysław i jego wkład w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 32, No 11 (1984) Żyła galenowo-barytowa z kopalni węgla kamiennego „Nowa Ruda" Abstract
Michał Karger, Ewa Pilichowska, Jan Grabowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Żyłkowo-impregnacyjna mineralizacja węglanowo-siarczkowa ze strefy ryftowej OhIe (Sudety Zachodnie) Abstract
Stanisław Mikulski
 
Vol 38, No 10 (1990) Żyły lamprofirowe z otworu wiertniczego Milianów 2 Abstract
Wiesław Heflik, Władysław Moryc
 
Vol 49, No 4 (2001) Żyły skaleniowe w strefach zbrekcjowanych osłony granodiorytu z Pilicy Abstract   PDF (Polish)
Anna Wolska
 
Vol 48, No 2 (2000) Złoto i metale towarzyszące w osadach z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki śródsudeckiej Abstract
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 52, No 3 (2004) Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie) Abstract   PDF
Artur Godlewski, Jan Wierchowiec
 
Vol 44, No 3 (1996) Złoto w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Złoto w polimetalicznych rudach na Dolnym Śląsku - próba klasyfikacji Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 20, No 6 (1972) Złoto w strefie wietrzenia masywu ultrazasadowego Gogołów - Jordanów na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak, Andrzej Magdziarz
 
Vol 44, No 11 (1996) Złoto w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Adam Piestrzyński, Antoni Wodzicki, Andrzej Banaszak
 
Vol 44, No 12 (1996) Złoto z kamieniołomu Złoty Jar k. Złotego Stoku (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 47, No 11 (1999) Złoto z Radzimowic w Górach Kaczawskich (Sudety) - nowe dane geochemiczne i mineralogiczne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 46, No 12 (1998) Złotonośna mineralizacja kruszcowa z Barda Śląskiego (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 9 (1997) Złotonośne utwory z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w okolicach Nowego Kościoła Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Speczik, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Złotonośność trzeciorzędowych i czwartorzędowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich Abstract   PDF (Polish)
Jan Wierchowiec
 
Vol 54, No 3 (2006) Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego dla Profesora Alfreda Majerowicza Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Złoty Stok – niedoszłe uzdrowisko sudeckie z wodami arsenowymi Abstract   PDF (Polish)
Agata Mickiewicz, Henryk Marszałek, Wojciech Ciężkowski, Elżbieta Szumska
 
Vol 47, No 1 (1999) Złoża antropogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 26, No 5 (1978) Złoża cynku i ołowiu rejonu grzbietu Karatau w południowym Kazachstanie Abstract
Andrzej Wygralak
 
Vol 38, No 10 (1990) Złoża diatomitu w Ameryce Południowej i Meksyku Abstract
Danuta Piekarz-Flaga
 
Vol 47, No 5 (1999) Złoża gazu w osadach czerwonego spągowca w basenie polskim: skład gazu ziemnego i jego geneza Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 52, No 6 (2004) Złoża gazu ziemnego w osadach miocenu rejonu Rzeszowa (zapadlisko przedkarpackie) odkryte na podstawie wyników nowoczesnej kompleksowej interpretacji danych sejsmicznych Abstract   PDF
Michał Myśliwiec, Kazimierz Madej, Iwona Byś
 
Vol 12, No 5 (1964) Złoża kaolinu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Złoża kopalin skalnych a ochrona środowiska Abstract   PDF (Polish)
Halina Kościówko
 
Vol 57, No 10 (2009) Złoźa kopalin w obrębie sieci obszarów Natura 2000 Abstract   PDF
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Anna Henclik
 
Vol 12, No 3 (1964) Złoża magnetytów obszaru Kiruny i Giillivare w północnej Szwecji Abstract
Roman Osika, Jerzy Znosko
 
Vol 7, No 10 (1959) Złoża magnezytów krystalicznych w południowo-wschodniej Słowacji Abstract
Zbigniew Kozydra
 
Vol 28, No 2 (1980) Złoża magnezytu obszaru Pcinja koło Skopje Abstract
Mirosław Olędzki, E. Maziarz, L. Łukwiński
 
Vol 12, No 1 (1964) Złoża mineralne Jugosławii Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) Złoża molibdenu Climax i Henderson w St. Zjednoczonych Abstract
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 22, No 12 (1974) Złoża ołowiowo-cynkowe rejonu Wraka w Bułgarii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 9, No 8 (1961) Złoża ropy gazu w Kanadzie Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 8, No 10 (1960) Złoża ropy i gazu na obszarach Karpat oraz perspektywy prac poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 8, No 10 (1960) Złoża ropy i gazu na obszarze Basenu Paryskiego Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 6, No 1 (1958) Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie akwitańskim Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 2 (1979) Złoża rud cynku i ołowiu w St. Zj. typu Missisipi Valley Abstract
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 6, No 5 (1958) Złoża rud metali nieżelaznych w Bułgarii Abstract
Franciszek Ekiert, Erast Konstantynowicz
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Złoża rud północnej Szwecji i Finlandii Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska
 
Vol 27, No 1 (1979) Złoża rud środkowej Szwecji Abstract
Ksenia Mochnacka, Marek Nieć
 
Vol 6, No 7 (1958) Złoża rud żelaza eksploatowane w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w epoce żelaza Abstract   PDF
Aleksy Owczarek
 
Vol 35, No 1 (1987) Złoża rud żelaza i uranu Basenu Krzyworoskiego, cz. I - Złoża rud żelaza Abstract
Marek Nieć
 
Vol 35, No 3 (1987) Złoża rud żelaza i uranu basenu krzyworoskiego. Część II. Złoża rud uranu i poglądy na genezę złóż Abstract
Marek Nieć
 
Vol 8, No 8 (1960) Złoża rud żelaza rejonu częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Antoni Białaczewski
 
Vol 4, No 12 (1956) Złoża rudy manganowej w okolicy Pińczowa Abstract
Franciszek Prażuch
 
Vol 13, No 11 (1965) Złoża soli potasowych w Starobinie na Białorusi Abstract
Zofia Leszkiewicz-Biedowa
 
Vol 57, No 9 (2009) Złoża soli w Polsce — stan aktualny i perspektywy zagospodarowania Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZŁOZA SUROWCÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ Abstract   PDF
Edmund Klimczak
 
Vol 7, No 8 (1959) Złoża ,surowców mineralnych w propylitach środkowej Słowacji Abstract
Zdenek Pacal, Wacław Ryka
 
Vol 14, No 2 (1966) Złoża surowców mineralnych Wietnamu Abstract
Eugeniusz Cieśla, Jerzy Głazek
 
Vol 18, No 1 (1970) Złoża surowców mineralnych Wietnamu Północnego Abstract
Nguyen van NHAN
 
Vol 9, No 10 (1961) Złoża surowców skaleniowych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 4, No 9 (1956) Złoża uranu Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 10 (1961) Złoża wapieni w Ghanie Abstract
Stanisław Takuski
 
Vol 5, No 5 (1957) Złoża węgli brunatnych w Polsce i perspektywy ich poszukiwań Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 58, No 8 (2010) Złoża węglowodorów w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) na bloku Gorzowa Abstract   PDF
Edward Czekański, Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Złoża węglowodorów z towarzyszącymi nagromadzeniami niekonwencjonalnymi (złoża hybrydowe) i ich dokumentowanie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Kozimor, Józef Potera, Marek Nieć
 
Vol 42, No 7 (1994) Złoże antracytu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Anthracite deposit in the Lower Silesia Coal Basin (SW Poland) Abstract
Renata Blajda, Jerzy Górecki, Jerzy Kożuchowicz
 
Vol 13, No 12 (1965) Złoże cynkowo-ołowiowe Kan-Muradin w Turcji Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 27, No 10 (1979) Złoże gazu ziemnego Gorzysław (woj. szczecińskie) Abstract
Piotr Karnkowski, Irena Lech, Mieczysław Solak
 
Vol 6, No 6 (1958) Złoże iłołupków pstrych w Międzybrodziu koło Sanoka Abstract   PDF
Sławomir Sawicki
 
Vol 17, No 11 (1969) Złoże kwarcu żyłowego w Olesznej Podgórskiej na tle innych złóż kwarcu w północnej odkrywce granitu Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Witold Smulikowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Złoże masywnych rud siarczkowych "Mina Pilas", Cordillera Real, Ekwador Abstract   PDF (Polish)
Fausto Villegas, Adam Piestrzyński, Halinas Lachowicz
 
Vol 8, No 6 (1960) Złoże miedzi w Borze (Jugosławia) Abstract
Andrzej Radwański
 
Vol 22, No 10 (1974) Złoże ołowiowo-barytowe Mirgalimsaj w ZSRR Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 8, No 3 (1960) Złoże ołowiu i cynku Trepcza (Stary Trg) w Jugosławii Abstract
Andrzej Radwański
 
Vol 11, No 7 (1963) Złoże Pb-Zn Mežica w Jugosławii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 9, No 7 (1961) Złoże pirytowo-miedziowe Buenavista na Kubie Abstract
Antoni Białaczewski, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Złoże repy naftowej na Wolinie na tle budowy geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 33, No 7 (1985) Złoże rud miedziowo-polimetalicznych monokliny przedsudeckiej i jego związki z osadami cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 18, No 4 (1970) Złoże rud wanadowo-ilmenitowo- magnetytowych "Otanmäki", w porównaniu z analogicznym złożem na Suwalszczyźnie oraz uwagi dotyczące prospekcji geologicznej w Finlandii Abstract
Roman Osika, Marian Subieta, Sławomir Smoleński
 
Vol 6, No 12 (1958) Złoże rud żelaza kopalni "WoIność" w Kowarach Abstract   PDF
Eugenia Zimnoch
 
Vol 9, No 6 (1961) Złoże rud żelaza Varesz w Bośni Abstract
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Złoże Rud Zn-Pb Bleiberg-Kreuth Abstract
Marek Zakrzewski
 
Vol 41, No 8 (1993) Złoże rudy ilmenitowo-magnetytowej Udryń (suwalski masyw anortozytowy) Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 24, No 5 (1976) Złoże siarki Mishraq w północnym Iraku Abstract
Marek Nieć, Mudhar Al Nouri
 
Vol 13, No 6 (1965) Złoże siarki rodzimej okolic Tarnobrzega na tle geologicznym najbliższej okolicy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dźwigała
 
Vol 24, No 10 (1976) Złoże soli kamiennej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szybist
 
Vol 8, No 1 (1960) Złoże soli kamiennej Łężkowice-Siedlec w „zatoce” gdowskiej Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 26, No 6 (1978) Złoże solne w okolicy Wojnicza nad Dunajcem Abstract   PDF (Polish)
Marek Doktor
 
Vol 23, No 8 (1975) Złoże syderytu i ankerytu w Eisenerz (Austria) Abstract
Marek Zakrzewski
 
Vol 10, No 7 (1962) Złoże uranu Mounana (Gabon) i inne punkty okruszcowania uranowego wykryte przez Francuską Komisję Energii Jądrowej w Afryce Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Złoże węgla brunatnego Andżu w KRLD Abstract
Tadeusz Godula
 
Vol 64, No 3 (2016) Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Józef Górski
 
Vol 29, No 8 (1981) Złoże węgla kamiennego Sakoa na Madagaskarze Abstract
Tadeusz Godula
 
15001 - 15250 of 15286 Items << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>