Rozwój spękań ciosowych w płaszczowinie śląskiej w okolicach Baligrodu (Bieszczady Zachodnie - Karpaty zewnętrzne)

Jacek Rubinkiewicz

Abstract


Badany obszar obejmuje odsłonięcia usytuowane w okolicach miejscowości Baligród w Bieszczadach Zachodnich i obejmuje swym zasięgiem dwie jednostki tektoniczne płaszczowiny śląskiej: strefę przeddukielską (łuska Bystrego) i centralną depresję karpacką. Na obszarze tym występują odsłonięcia skał fliszowych od dolnej kredy, do dolnego miocenu. Dzięki temu możliwe się stało przeanalizowanie występowania ciosu w szerokim interwale stratygraficznym. Szczególną uwagę poświęcono analizie zespołów ciosu poprzecznego (zespoły T, D1 i D2), przydatnych do odtworzenia paleonaprężeń z wczesnych etapów deformacji skał fliszowych. W wyniku przeprowadzonych badań określono orientację naprężenia d1 z ciosu poprzecznego T oraz z dwusiecznej kąta ostrego pomiędzy komplementarnymi zespołami spękań D1 i D2 oraz wielkość kąta ostrego (D1, D2). Według obecnej interpretacji orientacja osi naprężenia glównego d1 wyliczona z zespołów ciosu poprzecznego nie zmieniała się w badanym interwale czasowym. Wielkość kąta ostrego (D1, D2) stopniowo zwiększa się od skał dolnokredowych do skał dolnomioceńskich. Orientacje osi naprężeń d1 , określone z ciosu poprzecznego T i dwusiecznej kąta (D1, D2) są do siebie równolegle.
Development of joints in Silesian nappe (Western Bieszczady, Carpathians, SE Poland)

Summary
In the eastern part of Polish segment of Outer Carpathians, the Silesian nappe consists of two tectonic units: Central Carpathian Depression and Fore Dukla unit. The study area is located within a part of Fore Dukla unit called Bystre slice and also consists of a fragment oj Central Carpathian Depression close to village Baligród. Lower Cretaceous-Lower Miocene strata crop out in this area. This made possible to study development of jointing in rocks spanning a considerable time interval. Research has been focused on cross-fold joints comprising a single set of joints striking perpendicular to map-scale fold axes (T-joints) and two conjugate sets of joints (D J and D2) with the acute bisector oriented perpendicular to map scale fold axes. Orientation of T-joints as well as orientation of the acute bisector between conjugate sets and the value of acute angle were determined. In the present interpretation both T-joints and acute bisector between the conjugate sets are oriented perpendicular to the regional fold axes within whole studied stratal sequence. The mean value of acute angle increases from Lower Cretaceous strata to Lower Miocene strata. Orientation of the maximum stress axis d1 is considered to be parallel both to the T-joints and to the acute bisector between conjugate sets, and this orientation was permanent since Early Cretaceous time to Early Miocene time.

Full Text:

PDF (Polish)