Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 17, No 6 (1969) Wykaz nr 12 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykaz nr 13 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Wykaz nr 14 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
. ,
 
Vol 19, No 1 (1971) Wykaz nr 15 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 19, No 6 (1971) Wykaz nr 16 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 19, No 12 (1971) Wykaz nr 17 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
l. Kruszewska
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Wykaz nr 18 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
I. Kruszewska
 
Vol 21, No 7 (1973) Wykaz nr 19 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
I. Kruszewska
 
Vol 14, No 1 (1966) WYKAZ nr 2 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 22, No 2-3 (1974) WYKAZ nr 20 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych (I. Kruszewska) Abstract
, ,
 
Vol 23, No 10 (1975) Wykaz nr 22 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 5 (1978) WYKAZ nr 24 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 26, No 7 (1978) Wykaz nr 25 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Wykaz nr 26 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Wykaz nr 27 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 30, No 2 (1982) Wykaz nr 28 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 32, No 2 (1984) Wykaz nr 29 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 14, No 4 (1966) WYKAZ nr 3 osób, którym przyznana uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 33, No 5 (1985) Wykaz nr 30 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Wykaz nr 31 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 35, No 4 (1987) Wykaz nr 32 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
S. Korzeniowski
 
Vol 36, No 12 (1988) Wykaz nr 33 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Wykaz nr 34 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 40, No 5 (1992) Wykaz nr 35 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Stanisław Korzeniowski
 
Vol 14, No 7 (1966) Wykaz nr 4 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 8 (1966) Wykaz nr 5 osób, którym przyznana uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 11 (1966) Wykaz nr 6 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Redakcja .
 
Vol 15, No 2 (1967) Wykaz nr 7 osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
, ,
 
Vol 13, No 12 (1965) Wykaz nr l osób, którym przyznano uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
. .
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykaz pojęć dotyczących zasobów złóż kopalin Abstract
, ,
 
Vol 44, No 2 (1996) Wykonywanie prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 54, No 10 (2006) Wykorzystanie 210Pb i metali cężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej Warty Abstract   PDF
Edyta Łokas, Dariusz Ciszewski, Przemysław Wachniew, Piotr Owczarek
 
Vol 47, No 5 (1999) Wykorzystanie aktualistycznych badań sedymentologicznych do praktyki poszukiwawczej w utworach czerwonego spągowca w basenie polskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Wykorzystanie atrybutów sejsmicznych w interpretacji strukturalnej na przykładzie zdjęcia sejsmicznego 3D ZOCA-2 (basen Bonaparte, NW szelf Australii) Abstract   PDF
Edyta Frankowicz
 
Vol 23, No 11 (1975) Wykorzystanie badań analitycznych do ustalenia profilów litologiczno- stratygraficznych skał węglanowych triasu rejonu Siewierz-Zawiercie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Pomykała
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Wykorzystanie badań mineralogiczno-petrograficznych karbońskich skał płonnych dla celów korelacyjnych w GZW Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szymoniak, Jerzy Sankiewicz, Leonard Jochemczyk
 
Vol 33, No 8 (1985) Wykorzystanie badań teledetekcyjnych do poszukiwań wód termalnych i mineralnych na przykładzie masywu granitowego Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Magdalena Wiśniewska
 
Vol 55, No 8 (2007) Wykorzystanie baz danych Państwowego Instytutu Geologicznego do tworzenia tematycznych warstw referencyjnych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Maciej Rossa, Jacek Chełmiński
 
Vol 9, No 2 (1961) Wykorzystanie bogactw mineralnych Republiki Gwinejskiej Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 35, No 11 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. I. Abstract
Mieczysław F. Pazdur, Andrzej Bluszcz
 
Vol 35, No 12 (1987) Wykorzystanie chronometrii termoluminescencyjnej w chronostratygrafii czwartorzędu. Cz. II Abstract
Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 57, No 12 (2009) Wykorzystanie ciągłej analizy przepływowej z segmentowaniem strumienia (SFA) oraz detekcją spektrofotometryczną w oznaczaniu indeksu fenolowego w próbkach środowiskowych Abstract   PDF
Aleksandra Strugała-Wilczek, Krzysztof Mitko, Małgorzata Bebek
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wykorzystanie danych geofizycznych w procesie budowy regionalnego modelu przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marcin Honczaruk, Mirosław Musiatewicz, Sławomir Filar
 
Vol 69, No 9 (2021) Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce w latach 2019–2021 Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie informacji geologicznych w planowaniu przestrzennym — doświadczenia z Litwy i Polski Abstract
Jonas Satkunas, Marek Graniczny
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie istniejących baz danych w celu opracowania i użytkowania Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract
Marek Fert
 
Vol 42, No 1 (1994) Wykorzystanie kalpionelli w biostratygrafii pelagicznych facji węglanowych prowincji tetydzkiej Abstract
Dariusz Gmur
 
Vol 23, No 1 (1975) Wykorzystanie kierunkowych właściwości fal akustycznych do pomiaru parametrów fal poprzecznych w otworze wiertniczym Abstract   PDF (Polish)
Anna Jaroszewska, Wacław Kołtoński
 
Vol 65, No 7 (2017) Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do oceny warunków przepływu wód w osadach równi zalewowej Abstract   PDF (Polish)
Filip Bujakowski, Tomasz Falkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Wykorzystanie Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w zarządzaniu przestrzenią Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 43, No 2 (1995) Wykorzystanie materiału palinologicznego do określenia stopnia metamorfizmu materii organicznej metodą TAI Abstract   PDF (Polish)
Marta Waksmundzka
 
Vol 8, No 10 (1960) Wykorzystanie materiału z rdzenia i z zasypówki do określania zawartości użytecznego składnika w przewiercanych skałach Abstract
Władysław Bobrowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie mechaniki kwantowej w geofizyce - stałe sprężyste forsterytu w wysokich ciśnieniach (wyniki wstępne) Abstract   PDF (Polish)
Paweł T. Jochym, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 5 (1982) Wykorzystanie metod analizy skupień w interpretacji pionowych sondowań elektrooporowych (PSE) Abstract   PDF (Polish)
Janusz Peroń
 
Vol 63, No 3 (2015) Wykorzystanie metod geoinformacyjnych w badaniach morfodynamiki koryta Wisły w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Wykorzystanie metod geostatystycznych dla potrzeb kategoryzacji zasobów Abstract
Leszek Wachelka
 
Vol 52, No 3 (2004) Wykorzystanie metod interpolacji do numerycznego kreślenia map powierzchni geologicznych na podstawie nieregularnie rozmieszczonych danych Abstract   PDF
Paweł Goldsztejn, Grzegorz Skrzypek
 
Vol 17, No 12 (1969) Wykorzystanie metody PS do określania mineralizacji wód złożowych w wapieniach jurajskich synklinorium warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Wykorzystanie mikroorganizmów i roślin do pozyskiwania metali Abstract   PDF
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 52, No 7 (2004) Wykorzystanie mikrospektralnej analizy laserowej w badaniach petroarcheologicznych niektórych narzędzi kamiennych bez ich uszkodzenia Abstract   PDF
Alfred Majerowicz, Henryk Siagło
 
Vol 66, No 8 (2018) Wykorzystanie modelowania geochemicznego oraz badań izotopowych siarczanów do identyfikacji procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych ujęcia Gliwice-Łabędy Abstract   PDF (Polish)
Kinga Ślósarczyk, Sabina Jakóbczyk-Karpierz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Matusiak, Jan Przybyłek
 
Vol 51, No 9 (2003) Wykorzystanie nowych możliwości systemów interpretacyjnych do określania optymalnych stref dla poszukiwań węglowodorów na przykładzie zdjęcia 3D Komarów-Zubowice Abstract   PDF (Polish)
Barbara Czerwińska, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) Wykorzystanie oceny oddziaływania na środowisko w projektowaniu badań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Wykorzystanie profilowania elektrochemicznego do badania kolektorów szczelinowych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisława Balowa
 
Vol 14, No 11 (1966) Wykorzystanie profilowania neutron-gamma przy badaniu naturalnych zbiorników gazu Abstract   PDF
A. Epsztein, J. Krupa, T. Rokosz, L. Roman, H. Strzelczuk, A. Szymborski
 
Vol 61, No 1 (2013) Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Szymon Ostrowski, Barbara Rybak-Ostrowska, Marcin Lasocki
 
Vol 67, No 3 (2019) Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Jan Strzelecki, Adam Fheed, Natalia Radzik, Anna Świerczewska
 
Vol 20, No 3 (1972) Wykorzystanie różnowiekowych surowców ilastych przez przemysł ceramiki budowlanej w 1967 r Abstract
Hanna Ruszkowska
 
Vol 56, No 12 (2008) Wykorzystanie satelitarnej interferometrii radarowej do badań osuwisk w polskiej części Karpat Abstract   PDF
Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Antoni Wójcik
 
Vol 2, No 1-2 (1954) WYKORZYSTANIE SERPENTYNU DO PRODUKCJI NAWOZOW FOSFOROWYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykorzystanie siedmioelektrodowego syntetycznego sterowanego profilowania oporności do badania skał zbiornikowych o porowatości szczelinowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Kozik
 
Vol 55, No 4 (2007) Wykorzystanie skał magmowych w drogownictwie Abstract   PDF
Elżbieta Krystkiewicz
 
Vol 55, No 3 (2007) Wykorzystanie składu mineralnego i morfologii ziaren minerałów ciężkich do określania środowiska sedymentacyjnego Abstract   PDF
Bogusław Marcinkowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Wykorzystanie sosny do badań bioindykacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 44, No 7 (1996) Wykorzystanie surowców odpadowych z górnictwa Abstract
Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska, Stanisław Traczyk
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Wykorzystanie szczegółowego zdjęcia geochemicznego do celów planowania przestrzennego i rolnictwa Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 40, No 1 (1992) Wykorzystanie teledetekcji do monitoringu środowiska przyrodniczego oraz konstruowania map zagrożeń geodynamicznych Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 62, No 4 (2014) Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk
 
Vol 10, No 6 (1962) Wykorzystanie w badaniach geologicznych efektu przestrzennego do fotogrametrycznego określania przypowierzchniowych ruchów masowych i innych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 52, No 11 (2004) Wykorzystanie wałów przeciwpowodziowych w niemieckiej strategii obronnej Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 57, No 11 (2009) Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w mioceńskich utworach z rejonu złoża gazu Dzików w SE Polsce Abstract   PDF
Monika Kaźmierczuk
 
Vol 57, No 8 (2009) Wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie Geotermii Uniejów Abstract   PDF
Jacek Kurpik
 
Vol 57, No 8 (2009) Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Wykorzystanie wód termalnych w Polsce (stan na rok 2009) Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 20, No 7 (1972) Wykorzystanie wskazań trójskładowego magnetometru do wyznaczania azymutu skrzywienia otworów wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kurbiel
 
Vol 4, No 3 (1956) Wykorzystanie wyników badań geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Wykorzystanie zasobów gazu ziemnego w Polsce Abstract
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Ewa Sieciarz, Kazimierz Sieciarz
 
Vol 7, No 2 (1959) Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu czwartorzędu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstract
Maciej Hakenberg
 
Vol 48, No 2 (2000) Wykorzystanie zdjęć satelitarnych dla kartowania geologicznego w warunkach klimatu tropikalnego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Carlos Perez Perez, Jerzy Piotrowski, Stanisław Speczik
 
Vol 48, No 8 (2000) Wykorzystanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoryjnych badaniach próbek skał Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 57, No 7 (2009) Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju Abstract   PDF
Marek Nieć, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 9, No 8 (1961) Wykrywanie horyzontów wodnych i gazowych metodami geofizyki wiertniczej w warunkach rybnickiego okręgu węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 10, No 12 (1962) Wykrywanie i konturowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą względnych aktywności promieniowania gamma Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kopia
 
Vol 27, No 12 (1979) Wykrywanie stref z mineralizacją kruszcową metodą profilowania PW w utworach staropaleozoicznych monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Maria Stępniewska
 
Vol 50, No 12 (2002) Wykształcenie facjalne dolnej części serii szarogłazowej górnego syluru w regionie południowym Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jan Malec
 
Vol 29, No 8 (1981) Wykształcenie facjalne liasu wierchowego w otoczeniu Doliny Chochołowskiej w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wójcik
 
Vol 50, No 9 (2002) Wykształcenie i geneza syderytów z dolnojurajskich warstw ciechocińskich na obszarze częstochowsko-wieluńskim (poster) Abstract   PDF (Polish)
Paulina Leonowicz
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie i środowisko depozycji ooidów karbońskich z rejonu Koszalina Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Połońska
 
Vol 57, No 6 (2009) Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w profilach wybranych otworów wiertniczych Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Joanna Tadych, Łukasz Grzybowski, Tadeusz Sztyrak
 
Vol 32, No 7 (1984) Wykształcenie kryształów galeny z „iłów witriolowych" w niecce bytomskiej . Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne dolomitu głównego w północnej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 10 (2001) Wykształcenie mikrofacjalne i procesy diagenetyczne utworów dolomitu głównego (cechsztyn) na izolowanej platformie węglanowej Cychr Abstract   PDF (Polish)
Justyna Sylwestrzak
 
Vol 26, No 3 (1978) Wykształcenie mikrofacjalne wapienia cechsztyńskiego w rejonie Trzebnicy na monoklinie przedsudeckiej Abstract
Lidia Piątkowska
 
Vol 9, No 1 (1961) Wykształcenie struktur tutowych serii zarzeckiej w kopalni “Edward” Abstract
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 9, No 3 (1961) Wymagania dotyczące wiertnic i urządzeń do prac geologiczno-poszukiwawczych Abstract
Michał Gawliński
 
Vol 36, No 2 (1988) Wyniesienie środkowosaharyjskie – kraina burzliwej przeszłości geologicznej i wygodna siedziba prehistorycznego człowieka Abstract
Marzena Stempień
 
Vol 51, No 3 (2003) Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamieniałościredeponowanych do lessu młodszego górnego w wybranych stanowiskach Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 58, No 6 (2010) Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic— lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki) Abstract   PDF
Małgorzata Nita
 
Vol 39, No 4 (1991) Wyniki badań eksperymentalnych przepływu wody w próbkach rud siarki Abstract
Danuta Badawika
 
Vol 14, No 3 (1966) Wyniki badań elektrooporowych w rejonie Grodziska i Graboszyc Abstract   PDF
Juliusz Miecznik, Antoni Tokarski
 
Vol 41, No 8 (1993) Wyniki badań gamma - spektrometrycznych na obszarze województwa suwalskiego Abstract
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Wyniki badań geologiczno-poszukiwawczych złóż konkrecji polimetalicznych, w strefie Klarion - Klipperton na Oceanie Spokojnym Abstract
Ryszard Kotliński
 
Vol 11, No 2 (1963) Wyniki badań geologicznych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 54, No 3 (2006) Wyniki badań geologicznych i archeologicznych na stanowisku Huta Radoryska 1 (Polska południowo-wschodnia) Abstract   PDF
Marcin Żarski, Michał Przeździecki, Joanna Przasnyska
 
Vol 40, No 9 (1992) Wyniki badań grawimetrycznych jako przyczynek do uściślenia poglądu na budowę podłoża Krakowa Abstract
Cezary Ostrowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Wyniki badań makroszczątków roślin znalezionych w serii witowskiej (południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brud, Grzegorz Worobiec
 
Vol 50, No 9 (2002) Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1 Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak, Anna Jurczak-Drabek, Maria Karwasiecka, Włodzimierz Krieger
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Wyniki badań mikrofaunistycznych miocenu z wierceń w rejonie Stopnicy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 31, No 7 (1983) Wyniki badań mikrofaunistycznych osadów rupelu w otworze Goleniów IG-2 Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 23, No 9 (1975) Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów górnego miocenu w rejonie Ostródy Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Giel
 
Vol 20, No 11 (1972) Wyniki badań mikropaleontologicznych starszego trzeciorzędu w wierceniu Koszalin IG-1 Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 7, No 1 (1959) WYNIKI BADAŃ NA ODCINKU ROZTOCZA LUBELSKIEGO W LATACH 1956-57 Abstract   PDF (Polish)
BORYS AREŃ
 
Vol 16, No 7 (1968) Wyniki badań nad wzbogacaniem surowca fluorytowego z rejonu Krobica - Świeradów Abstract   PDF (Polish)
Janusz Biernat, Bożena Podemska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 23, No 5 (1975) Wyniki badań palinologicznych neogeńskich utworów południowo-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 32, No 2 (1984) Wyniki badań petrograficznych wulkanitów Islandii a współczesne koncepcje budowy skorupy i płaszcza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jan Koziar, Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 20, No 2 (1972) Wyniki badań rzekomych piasków mioceńskich okolic Fromborka Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiał, Tadeusz Musiał
 
Vol 24, No 8 (1976) Wyniki badań sejsmicznych na północno – wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Czesław Nowotarski, Wanda Oleszczuk, Mirosława Chmielewska
 
Vol 21, No 5 (1973) Wyniki badań składu izotopowego siarki w źródłach mineralnych na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
W. Żuk, J. Szaran, S. Hałas, J. Lis
 
Vol 53, No 4 (2005) Wyniki badań syderytów z utworów kredy niecki płockiej na Niżu Polskim Abstract   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 53, No 4 (2005) Wyniki badań warstewek piroklastycznych we fliszu podhalańskim Abstract   PDF
Katarzyna Sobień
 
Vol 21, No 6 (1973) Wyniki badań wieku skał zaliczanych do permu z okolic Dzun-Dżirgałangtu-nuru w Mongolii Abstract
Teodor Sztuk
 
Vol 38, No 11 (1990) Wyniki badań wie~u bezwzględnego metodą TL osadów lądolodu stadiału warty w okolicach Dęblina Abstract
Marcin Żarski
 
Vol 22, No 4 (1974) Wyniki badań wybranych skał węglanowych i krzemionkowych metodami mikroskopii elektronowej Abstract   PDF (Polish)
Róża Krzywobłocka-Laurow, Maria Ruśkiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyniki badań zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w rejonie Muszyny, Beskid Sądecki Abstract   PDF (Polish)
Krystian Kawa
 
Vol 49, No 11 (2001) Wyniki badań zawartości tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych ujmowanych podczas próbnych pompowań na terenie stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW Abstract   PDF (Polish)
Dorota Pawlicka
 
Vol 33, No 10 (1985) Wyniki badań znacznikowych nad podziemnymi przepływami wód krasowych w Masywie Śnieżnika (Sudety) Abstract
Wojciech Ciężkowski, Edward Madera
 
Vol 23, No 8 (1975) Wyniki badań złóż bursztynu w okolicach Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Wacław Listkowski, Lech Łazowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Wyniki datowań termoluminescencyjnych osadów czwartorzędowych Kotliny Sądeckiej (Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Butrym, Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Wyniki datowań TL piasków z Fromborka Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 34, No 3 (1986) Wyniki datowania wieku bezwzględnego law wulkanicznych rejonu Bogatyni metodą potasowo- argonową (K-Ar) Abstract   PDF (Polish)
Marek Panasiuk
 
Vol 32, No 6 (1984) Wyniki dotychczasowego rozpoznania karbonu w rowie lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Lila Gurba, Włodzimierz Pietruszka
 
Vol 22, No 1 (1974) Wyniki dotychczasowych badań soli potasowych w strefie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Podemski
 
Vol 44, No 3 (1996) Wyniki geoelektrycznych badań osadów czwartorzędowych w piętrze alpejskim Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Dobiński, Bogdan Gądek, Bogdan Żogała
 
Vol 33, No 1 (1985) Wyniki interpretacji zdjęć satelitarnych i lotniczych na przykładzie Bełchatowskiego Obszaru Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Wyniki oznaczeń pestycydów w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Cabalska, Anna Mikołajczyk, Dorota Palak-Mazur, Wojciech Wołkowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Wyniki pilotażowego badania zawartości substancji czynnych farmaceutyków w wodach podziemnych w próbkach wody pobranych z krajowej sieci monitoringu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Kuczyńska
 
Vol 28, No 2 (1980) Wyniki poszukiwań i badań kruszywa naturalnego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Wyniki poszukiwań złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu Abstract
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Wyniki poszukiwań złóż ropy i gazu oraz perspektywy nowych odkryć na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 15, No 1 (1967) Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych prowadzonych w nowo odkrytym Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski, Józef Porzycki
 
Vol 31, No 1 (1983) Wyniki prac geologiczno-poszukiwawczych w latach 1976-1980 oraz program na bieżące 5-lecie Abstract
Piotr Karnkowski, Zbigniew Korab, Karol Skarbek, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 10, No 6 (1962) Wyniki prac geologicznych prowadzonych w Masywie Centralnym (Francja) Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 10, No 10 (1962) Wyniki prac i aktualne zadania Zakładu Złóż Surowców Skalnych Instytutu Geologicznego Abstract
. .
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Wyniki prac kartograficzno-geologicznych prowadzonych w Górach Świętokrzyskich Przy Użyciu Aparatury Radiometrycznej I Emanometrycznej Abstract   PDF
K. Schoeneich
 
Vol 37, No 4 (1989) Wyniki prac poszukiwawczych złóż siarki rodzimej w rejonie Alfredówka- Gwoździec Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 4 (1977) Wyniki VIII Międzynarodowego Kongresu Geologii Karbonu Abstract
Antoni Żelichowski
 
Vol 20, No 1 (1972) Wyniki wiercenia Lublin IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Wyniki wiercenia oporowego Pagórki IG I Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 7, No 6 (1959) Wyniki wiercenia oporowego Pasłęk IG I Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 15, No 1 (1967) Wyniki wiercenia Tomaszów Lubelski IG I Abstract
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Wyniki wiercenia Warszawa IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 24, No 12 (1976) Wyniki wiercenia Wilga IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Wyniki wiercenia Łopiennik IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 25, No 4 (1977) Wyniki wstępnych badań geoelektrycznych w okolicy Krempach (pieniński pas skałkowy) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Kibitlewski, Andrzej Kurcz
 
Vol 2, No 11 (1954) Wyniki wstępnych badań nad fluorescencją niektórych minerałów krajowych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 34, No 3 (1986) Wyniki zastosowania metody odejmowania pól przy poszukiwaniu szybików poeksploatacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Juszczak
 
Vol 21, No 11 (1973) Wypaczenie ciosu w strefie uskokowej - Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zapaśnik
 
Vol 53, No 3 (2005) Wypełnienia pęcherzyków pogazowych i szczelin permskich skał wulkanicznych z zachodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 27, No 4 (1979) Wypowiedzi geologów spoza resortu geologii na temat współpracy z Instytutem Geologicznym (J. Stankiewicz s. 208, S. Mateja s. 209, E. Bubień s. 210, T. Gałkiewicz s. 211, P. Karnkowski s . 212, E . Gutman s. 212, W. Salski s. 213, J. Rogaliński s. 214, B. Abstract
. .
 
Vol 43, No 10 (1995) Wyprawa geologiczna w Karpaty Wschodnie – czerwiec 1994 r. Abstract
Witold Zuchiewicz, Nestor Oszczypko
 
Vol 56, No 1 (2008) Wyprawa geologiczno-krajoznawcza na Kresy Ukraina, 21–26.09.2007 Abstract   PDF
Ewa Stupnicka, Jerzy W. Bareja
 
Vol 25, No 1 (1977) Wyprawa pracowników Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego do Szwecji i Norwegii Abstract
Andrzej Kurcz, Łukasz Karwowski, Andrzej Barczuk, Maria Kozłowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Wyprawa SKNG Uniwersytetu Wrocławskiego do Kazachstanu i Kirgizji Abstract
Dawid Białek, Anna Szynkiewicz
 
Vol 10, No 7 (1962) Wyprawa speleologiczna Klubu Wysokogórskiego na Kubę Abstract
Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski
 
Vol 49, No 4 (2001) Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Geologów z Uniwersytetu Wrocławskiego nad Bajkał Abstract
Anna A. Szynkiewicz, Magdalena Modelska
 
Vol 13, No 1 (1965) Wyprawy Zakładu Paleozoologii PAN na Pustynię Gobi Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 52, No 6 (2004) Wyrobiska poeksploatacyjne jako potencjalne miejsca składowania odpadów w województwie małopolskim Abstract
Barbara Radwanek-Bąk, Robert Patorski
 
Vol 4, No 9 (1956) Wysad solny w Lubieniu na Kujawach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 11 (1961) Wysad solny Łaniąt na północo-zachód od Kutna Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Werner
 
Vol 51, No 2 (2003) Wystąpienia rtęci i złota w rejonie Baligrodu oraz Szczawnicy (polska część Karpat) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 20, No 4 (1972) Wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza na posiedzeniu Komitetu Badań Prognoz „Polska 2000” Abstract
. .
 
Vol 27, No 1 (1979) Wystąpienie rodingitów w masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów Abstract
Alfred Majerowicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Wystawa Agaty Sudeckie z kolekcji Jana Rzymełki w Muzeum Geologicznym PIG Abstract   PDF
Elżbieta Jackowicz, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 61, No 4 (2013) Wystawa czasowa „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem” w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 43, No 1 (1995) Wystawa Dzieje mapy geologicznej w Polsce Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 54, No 4 (2006) Wystawa fotograficzna Geologia z profilu i en face w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 12 (2016) Wystawa fotografii Mikołaja Zapalskiego „Od gąbek do nosaczy – przyrodnicza podróż przez Archipelag Malajski” w Muzeum Geologicznym im. S. Thugutta wWarszawie Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 8 (1995) Wystawa Kampinoski Park Narodowy w fotografii Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 43, No 10 (1995) Wystawa książki geologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 12 (1995) Wystawa Książki Naukowej na Wydziale Geologii UW Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 48, No 11 (2000) Wystawa malarstwa Zdzisława Mianowskiego w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 6 (2008) Wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Granaty — minerały jubilerskie i skałotwórcze Abstract   PDF
Krystian Probierz, Marta Drogoś-Ligenza, Łukasz Gawor
 
Vol 54, No 9 (2006) Wystawa okresowa w Muzeum Geologicznym Oddziału Świętokrzyskiego PIG w Kielcach Podróż w czasie — jak to było w triasie (czerwiec–październik 2006) Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Jolanta Studencka
 
Vol 58, No 11 (2010) Wystawa plenerowa Podziemne krajobrazy – PIG-PIB,Warszawa, 20.09–10.12.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Monika Krzeczyńska
 
Vol 51, No 1 (2003) Wystawa polsko-białoruskich osiągnięć naukowo- technicznych — Brześć, Białoruś, 09–11.10.2002 Abstract
Marek Graniczny, Halina Urban, Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Wystawa Przyroda Łodzi i regionu w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 57, No 5 (2009) Wystawa pt. Kartografia geologiczna ziem polskich do roku 1919 Abstract   PDF
Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz, Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 7 (2003) Wystawa pt. Świat minerałów w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Abstract
Witold Kuc
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Wystawa pt. „Kwarc” w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Witold Kuc
 
Vol 53, No 2 (2005) Wystawa Siarka— z piekła rodem w Muzeum Geologicznym PIG Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Izabela Ploch
 
Vol 55, No 9 (2007) Wystawa Skarby Ducha Gór w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 3 (2008) Wystawa Skały i skamieniałości polskich plaż Gdańsk-Oliwa, 1.02.2008 Abstract   PDF
Jarmila Krzymińska
 
Vol 54, No 7 (2006) Wystawa Tropami kolczastych dinozaurów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 49, No 2 (2001) Wystawa w Grodnie Abstract
Teresa Witkowska, Marek Graniczny
 
Vol 51, No 1 (2003) Wystawa W kuźni Hefaejstusa w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 4 (1997) Wystawa w Muzeum Ziemi Piękno natury – ochrona przyrody Tajwanu Abstract
Regina Kardaś, Grażyna Winiszewska-Ślipińska, Katarzyna Wiśniewska
 
Vol 44, No 7 (1996) Wystawa: Polskie minerały i kryształy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 12 (2004) Wystawy jubileuszowe: 50-lecie polskiej siarki i Dolnośląskie złoża miedzi w Najmniejszym Muzeum Świata w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 7, No 2 (1959) Występowania glin ceramiki czerwonej w okolicach Zaklikowa Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Występowanie agregatów w gruntach spoistych i ich wpływ na ocenę niektórych właściwości tych gruntów Abstract   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach Abstract   PDF (Polish)
Józef Żychowski, Jan Lach, Mariusz Kolber
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Występowanie bakterii siarkowych a jakość wód podziemnych ujęcia Osowa Abstract   PDF (Polish)
Alina Wargin, Martyna Marchelek
 
Vol 20, No 3 (1972) Występowanie baru i strontu w wodach kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 14, No 7 (1966) Występowanie barytu w kopalni węgla kamiennego Sobieski koło Jaworzna Abstract
Marek Nieć, Jerzy Łabuś
 
Vol 20, No 12 (1972) Występowanie begerytu w masywie strzegomskim Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Sałaciński
 
Vol 7, No 5 (1959) Wystepowanie bentonitów w pstrych łupkach płaszczowiny magurskiej na południe od Grybowa Abstract
Wacław Sikora, Tadeusz Wieser
 
Vol 7, No 7 (1959) Występowanie bentonitów w warstwach krośnieńskich w okolicy Sanoka Abstract   PDF (Polish)
Irena Gucwa, Leszek Koszarski
 
Vol 19, No 7 (1971) Występowanie boru w wodach kopalnianych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Gregorowicz, Marian Chaber
 
Vol 5, No 8 (1957) Występowanie błyszczu żelaza i żył albitowo-kwarcowych na Okolu Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 10, No 3 (1962) Występowanie chromitów w Tąpadłach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Birecki
 
Vol 29, No 3 (1981) Występowanie, diageneza i oznaczanie kalcytu magnezowego Abstract   PDF (Polish)
Irena Iwasińska, Marek Narkiewicz, Andrzej Pisera
 
Vol 16, No 12 (1968) Występowanie fauny Archaeocyatha w masywie Łysej Góry Abstract   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie fauny słodkowodnej w warstwach libiąskich i jej znaczenie dla korelacji pokładów Abstract
Józef Bednarz
 
Vol 10, No 2 (1962) Występowanie fauny trylobitowej w osadach kambru wschodniej Polski Abstract
Kazimiera Lendzion
 
Vol 26, No 7 (1978) Występowanie gazów ziemnych w triasie dolnym południowej części basenu permskiego na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Barbara Łaszcz-Filakowa
 
Vol 8, No 3 (1960) Występowanie gazu błotnego na pojezierzu wschodnim i Żuławach Abstract
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 58, No 4 (2010) Występowanie gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach czerwonego spągowca Polski Abstract   PDF
Hubert Kiersnowski, Arkadiusz Buniak, Marta Kuberska, Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 7, No 12 (1959) Występowanie gipsów w osadach triasowych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kłapciński
 
Vol 18, No 12 (1970) Występowanie glaukonitu w skałach ilastych trzeciorzędu w rejonie Strzegomia Abstract   PDF (Polish)
Barbara Sajdak
 
Vol 12, No 5 (1964) Występowanie górnej kredy koło Rawicza Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie grafitów w rejonie Stronia Śląskiego Abstract
Alicja Mańkowska
 
Vol 13, No 3 (1965) Występowanie horyzontów gazowych w utworach tortońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Xena Derdzińska
 
Vol 12, No 4 (1964) Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Teresa Domaszewska
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie i geneza turkusu z Pustkowia Wilczkowskiego koło Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak, Maciej Pawlikowski
 
Vol 52, No 12 (2004) Występowanie i geneza wód chlorkowych Soli Abstract   PDF
Lucyna Rajchel, Andrzej Zuber, Marek Duliński, Jacek Rajchel
 
Vol 68, No 4 (2020) Występowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem Abstract   PDF
Jacek Różkowski, Kinga Ślósarczyk, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Hanna Rubin
 
Vol 52, No 1 (2004) Występowanie i jakość wód podziemnych w skałach krystalicznych Sudetów na podstawie badań ujęć Abstract   PDF
Stanisław Staśko, Andrzej Wojtkowiak
 
Vol 8, No 6 (1960) Występowanie i możliwości wykorzystania wód jodowo-bromowych w okręgu ostrawsko-karwińskiego Abstract   PDF (Polish)
Ladislav Pexa
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Występowanie i możliwości zagospodarowania wód siarczkowych w rejonie Tarnobrzega Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Felter, Jadwiga Stożek, Mariusz Socha, Jakub Sokołowski
 
Vol 9, No 3 (1961) Występowanie i perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 15, No 2 (1967) Występowanie i wykorzystanie kredy jeziornej na Pojezierzu Kaszubskim Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Abstract   PDF (Polish)
Paulina Dembska-Sięka
 
Vol 24, No 3 (1976) Występowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w skałach okruchowych Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 23, No 5 (1975) Występowanie korundu na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki, Michał Sachanbiński
 
Vol 25, No 1 (1977) Występowanie kości kręgowców w utwora- h dolnego wapienia muszlowego okolic Chrzanowa Abstract   PDF (Polish)
Piotr Sobczyński, Marek Szuwarzyński
 
Vol 23, No 9 (1975) Występowanie kwarcytów w okolicy Kowalskie – Żelowice na Dolnym Śląsku i ich charakterystyka Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bałchanowski
 
Vol 12, No 10 (1964) Występowanie manganu w masywie Łysicy Abstract
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 7, No 4 (1959) Występowanie metanu w górnośląskim zagłębiu węglowym Abstract   PDF (Polish)
Czesław Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Występowanie mikrofacji lombardiowej w malmie wierchowym Tatr Abstract
Zbigniew Kotański, Andrzej Radwański
 
13751 - 14000 of 15425 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>