Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 69, No 12 (2021) Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk na terenie fliszu karpackiego Abstract   PDF
Jarosław Kos, Antoni Wójcik
 
Vol 70, No 9 (2022) Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk w aspekcie głębokości występowania powierzchni poślizgu Abstract   PDF
Jarosław Kos, Antoni Wójcik
 
Vol 12, No 3 (1964) Dokumentowanie oraz kierunki poszukiwań złóż surowców mineralnych tematem konferencji naukowo-technicznej w Katowicach Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 27, No 2 (1979) Dokumentowanie otworów studziennych w Libii Abstract
Paweł Łoniewski, Marek Załuski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w związku z wyznaczeniem ich obszarów ochronnych – podsumowanie projektu badawczego Abstract   PDF (Polish)
Józef Mikołajków, Agnieszka Piasecka, Dorota Węglarz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Bukowski, Andrzej Szczepański, Katarzyna Niedbalska
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Dokumentowanie wód termalnych – procedury i aspekty praktyczne Abstract   PDF (Polish)
Jakub Sokoowski, Mariusz Socha
 
Vol 44, No 6 (1996) Dokumentowanie wyników badań geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Dokumentowanie złóż w warunkach gospodarki rynkowej Abstract
Marek Nieć
 
Vol 2, No 8 (1954) DOKŁADNOŚĆ ANALIZY CHEMICZNEJ KRZEMIANÓW Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 17, No 9 (1969) Dokładność map geologiczno-inżynierskich w zależności od skali i ilości punktów dokumentacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 57, No 8 (2009) Dokładność rozpoznania geologicznego a powodzenie wierceń geotermalnych w regionie sudeckim Abstract   PDF
Wojciech Ciężkowski, Krzysztof Grzegorczyk, Henryk Marszałek, Mirosław Wąsik
 
Vol 36, No 12 (1988) Dolina dolnej Wisły – wyniki datowań TL w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego Abstract
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 5, No 5 (1957) Dolnocechsztyńskie łupki miedzionośne Abstract
Jan Wyżykowski, Włodzimierz Jórczak
 
Vol 23, No 9 (1975) Dolnokambryjskie iłowce ,okolic Klimontowa jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 57, No 12 (2009) Dolnokarboński zapis zdarzeń beztlenowych oraz aktywności wulkanicznej w profilu kamieniołomu Kowala koło Kielc Abstract   PDF
Michał Rakociński
 
Vol 9, No 5 (1961) Dolnokarbońskie konkrecje fosforytowe z Zarębów koło Łagowa Abstract
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 57, No 4 (2009) Dolnokarbońskie piaskowce rejonu Koszalina—diageneza a porowatość Abstract   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 48, No 3 (2000) Dolnokredowa brekcja wapienna w autochtonicznej serii wierchowej w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Alina Staniszewska, Tomasz Ciborowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Dolnokredowe osady żelaziste rejonu kujawskiego Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Połońska
 
Vol 58, No 7 (2010) Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim Abstract   PDF
Wojciech Górecki, Marek Hajto, Wojciech Strzetelski, Andrzej Szczepański
 
Vol 3, No 7 (1955) Dolnośląska stacja terenowa Instytutu Geologicznego w okresie dziesięciolecia Abstract
Jerzy Jerzmański, Leszek Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Dolnośląskie masywy granitoidowe jako potencjalne składowisko odpadów promieniotwórczych Abstract   PDF (Polish)
Marek W. Lorenc
 
Vol 24, No 9 (1976) Dolnośląskie występowania ametystu na tle znanych złóż światowych Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 34, No 7 (1986) Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa) Abstract
Danuta Kuhn
 
Vol 38, No 3 (1990) Dolomit główny w rejonie Bielica - Czarne na tle paleogeografii Pomorza Zachodniego Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Protas
 
Vol 17, No 3 (1969) Dolomit ołdrzychowicki jako surowiec do produkcji mączek dla przemysłu szkolarskiego Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Grzelak, Henryk Kukla
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity epigenetyczne w utworach górnojurajskich monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity komórkowe triasu wierchowego Tatr polskich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity mikrytowe dolnego wapienia muszlowego z otoczenia złóż Zn -Pb z kopalni "Olkusz" i "Bolesław" Abstract   PDF (Polish)
Anna Krzyczkowska-Everest
 
Vol 10, No 10 (1962) Dolomity środkowodewońskie w Winnej k. Łagowa Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna
 
Vol 41, No 5 (1993) Dolomity triasowe w ochronie lasów Abstract
Leon Łukwiński, Marek Narkiewicz
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityczność formacji węglanowych regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Śliwiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityzacja skał węglanowych Ca1 w rejonie kopalni rudy miedzi Abstract   PDF (Polish)
Piotr Kijewski
 
Vol 30, No 11 (1982) Dolomityzacja w wapieniach oksfordu okolic Barcina (Kujawy) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Dopływ wody do studni w świetle liczby Reynoldsa Abstract   PDF (Polish)
Alfred Kępińslki
 
Vol 41, No 5 (1993) Dorobek badań neotektonicznych w Polsce w latach 1970 -1990: próba podsumowania Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 8, No 11 (1960) Dorobek naukowy XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 18, No 2 (1970) Dorobek Polsko-Radzieckiego Sympozjum poświęconego historii nauk geologicznych Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 27, No 5 (1979) Doroczna konferencja DEUQUA w Austrii oraz Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA w Szwajcarii Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 54, No 11 (2006) Doroczna Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych Wilno, Litwa, 28.07–04.08.2006 Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 44, No 8 (1996) Doroczny zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) - San Diego, USA, 19- 22.05.1996 Abstract
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Doświadczenia z pracy Oddziału Świętokrzyskiego PIG w Kielcach w ramach państwowej służby geologicznej Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Doświadczenia z rozpoznaniem obrazów w poszukiwaniach złóż Zn - Pb Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Krzysztof Dudek, Jan Gładysz, Wojciech Mastej, Danuta Flaga-Piekarz, Jan Rolewicz, Elżbieta Słomka
 
Vol 51, No 11 (2003) Doświadczenie nad hydrochemiczną dekontaminacją 137Cs ichtiofauny z bezodpływowego jeziora położonego w strefie skażonej radioaktywnie na terenie Białorusi Abstract   PDF (Polish)
Anatoly Kudelsky, Vasily Pashkevich, Alexey Yankov
 
Vol 26, No 2 (1978) Dotychczasowa i planowana tematyka prac Seminarium Kształtowania i Ochrony Środowiska im. W. Goetla Abstract
Janusz Dziewański
 
Vol 5, No 6 (1957) Dotychczasowa organizacja i stan kadrowy służby geologicznej w górnictwie węglowym Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 7, No 7 (1959) Dotychczasowe osiągnięcia sporowej stratygrafii karbonu w świetle obrad kongresów heerleńskich Abstract
Aleksander Jachowicz
 
Vol 4, No 11 (1956) Dotychczasowe rezultaty głębokiego wiercenia. Mechowo IG I Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 10, No 3 (1962) Dotychczasowe wyniki badań nad przydatnością diatomitów z Leszczawki Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Krzyżanowski
 
Vol 29, No 1 (1981) Dotychczasowe wyniki i dalsze kierunki poszukiwań złóż węglowodorów w utworach permu w rejonie Wschowy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Nowotarski, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 36, No 5 (1988) Dotychczasowe wyniki i dalsze perspektywy poszukiwań węglowodorów we wschodniej i środkowej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 4, No 12 (1956) Dotychczasowe wyniki poszukiwań naftowych w północno-wschodnich Niemczech Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 11, No 4 (1963) Dotychczasowe wyniki prac i najbliższe zadania Zakładu Złóż Rud Metali Nieżelaznych Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Ekiert
 
Vol 27, No 8 (1979) Dotychczasowy san badań nad neotektoniką Karpat Zachodnich Abstract
Antoni Wójcik, Witold Zuchiewicz
 
Vol 67, No 2 (2019) D.R. BEGUN – Prawdziwa planeta ma³p.RECENZJE Nowa historia człowieka. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, tłum. M. Ryszkiewicz, 318 str Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 8 (2005) Dr hab. Piotr Karnkowski—55 lat w służbie geologii naftowej Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 56, No 1 (2008) Dr Henryk Jacek Jezierski główny geolog kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 22, No 12 (1974) Dr inż. Maria Markowicz-Łohinowicz (1933-1974) Abstract
J. Głazek
 
Vol 50, No 9 (2002) Drapieżnicze zachowania ustonogich i ślimaków w zapisie kopalnym - implikacje paleoekologiczne Abstract   PDF (Polish)
Michał Złotnik
 
Vol 57, No 6 (2009) Drenaż subglacjalny i jego wpływ na dynamikę lobu Odry zlodowacenia wisły Abstract   PDF
Piotr Hermanowski, Jan A. Piotrowski
 
Vol 36, No 2 (1988) Drewno jurajskie Xenoxylon jurassieurn z kry lodowcowej w Łukowie Abstract
Anna Matyjasik, Gerard Gierliński
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim) Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 3 (1999) Drobne struktury tektoniczne w utworach kambryjskich środkowej części antyklinorium klimontowskiego (blok kielecki, Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 40, No 10 (1992) Drobne szkarłupnie bezłodyżkowe z dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract
Andrzej Boczarowski
 
Vol 55, No 5 (2007) Drobne uskoki przesuwcze oraz towarzyszące im struktury niższego rzędu — przykład z kamieniołomu w Lesznej Górnej, jednostka cieszyńska (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Marek Koprianiuk
 
Vol 14, No 3 (1966) "Droga" projektu wynalazczego od pomysłu do patentu Abstract
Ryszard Puchalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Drogi i bezdroża geologicznej kartografii wgłębnej Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 57, No 5 (2009) Drogi i bezdroża początków geologii w Polsce niepodległej Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 3, No 12 (1955) Drogi i bezdroża polskiej sejsmiki Abstract   PDF (Polish)
Jan Uchman
 
Vol 28, No 5 (1980) Drogi krążenia wód w lodowcach Fiordu Hornsund na Spitsbergenie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rożkowski
 
Vol 44, No 8 (1996) Drogi krążenia, zasoby i zagospodarowanie wód podziemnych w triasowym zbiorniku Bytom w warunkach aktywnej działalności górnictwa Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kropka
 
Vol 51, No 3 (2003) Drogi migracji i związki biogeograficzne fauny mszywiołów z eoceńskiej formacji La Meseta Wyspy Seymour (Antarktyka) Abstract   PDF (Polish)
Urszula Hara
 
Vol 7, No 6 (1959) Drogi poszukiwań ropy naftowej w mezozoiku Niemiec Północnych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 8, No 1 (1960) Drogi prowadzące do właściwie pojętych poszukiwań geologicznych nowych złóż rud metali Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 42, No 2 (1994) Druga Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN-25 - 27.10.1993r Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 52, No 3 (2004) Druga Międzynarodowa Konferencja Wczesnego Ostrzegania — EWC II — Bonn, Niemcy, 16–18.10.2003 Abstract
Anna Piątkowska
 
Vol 54, No 3 (2006) Druga młodość historycznych kamieniołomów Góry Św. Anny (Śląsk Opolski) Abstract   PDF
Marek Zarankiewicz, Piotr Prus, Robert Niedźwiedzki
 
Vol 46, No 7 (1998) Druga sesja naukowa promująca geologiczny park krajobrazowy - Chęciny, 22-24.05.1998 Abstract
Ewa Wróblewska
 
Vol 25, No 3 (1977) Druga wyprawa polskich paleontologów na Spitsbergen Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 43, No 8 (1995) Drugie międzynarodowe targi bursztynu, Gdańsk,16-19.03.1995 Abstract
Róża Kulicka
 
Vol 44, No 1 (1996) Drugie sympozjum międzynarodowe poświęcone geologii wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, Jerozolima, Izrael, 27.08-01.09.1995 Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 63, No 11 (2015) Dryft kontynentów – fantazja czy rzeczywistość? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 7 (1996) D.T. Sandwełł & W.H.F. Smith - Marine Gravity Anomaly from Satelite Altimetry Abstract
Jerzy Don
 
Vol 40, No 4 (1992) Dubletonowa budowa cząstek elementarnych Abstract
Tadeusz Depciuch
 
Vol 50, No 3 (2002) Duksyt - żywica kopalna? Abstract   PDF (Polish)
Günter Krumbiegel
 
Vol 38, No 4 (1990) Dunham po polsku (i nie tylko) raz jeszcze Abstract
Andrzej Romanek
 
Vol 29, No 10 (1981) Dunhama klasyfikacja skał węglanowych: propozycja polskiego nazewnictwa Abstract
Marek Narkiewicz, Ewa Śnieżek
 
Vol 41, No 3 (1993) Duńska Służba Geologiczna Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 3, No 6 (1955) Duże otwornice we fliszu karpackim Abstract   PDF (Polish)
Bieda Franciszek
 
Vol 27, No 7 (1979) Dwa modele geosynkliny – dzieje szkoły geologicznej profesora J. Aubouina Abstract
Marcin Ryszkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa nowe stanowiska owadów trzeciorzędowych w Polsce Abstract
Piotr Wegierek
 
Vol 43, No 8 (1995) Dwa poziomy caliche w osadach miocenu w Przegorzałach na terenie Krakowa Abstract
Michał Gradziński, Ryszard Gradziński, Mariusz Paszkowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Dwa razy Krasiejów: sesja naukowa w Sosnowcu i wystawa w Warszawie Abstract
Karol Sabath
 
Vol 21, No 3 (1973) Dwadzieścia lat Wydawnictw Geologicznych Abstract
Franciszek Szejgis
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w uzdatnianiu wód podziemnych w warstwie wodonośnej na ujęciu Wroniawy dla miasta Wolsztyna Abstract   PDF (Polish)
Józef Górski
 
Vol 48, No 5 (2000) Dwieście lat dziejów nauk geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 52, No 3 (2004) Dwóchsetlecie geologii i mineralogii na Alma Mater Vilnensis — Wilno, Litwa, 08–09.10.2003 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 18, No 1 (1970) Dwudziestopięciolecie górnictwa w Polsce Ludowej Abstract
Bolesław Krupiński
 
Vol 50, No 6 (2002) Dwusetna rocznica urodzin Alcide d'Orbigny'ego (1802­1857) Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część I Abstract   PDF (Polish)
Jurand Wojewoda
 
Vol 64, No 9 (2016) Dydaktyka geologii w Polsce – głos w dyskusji – część II Abstract   PDF (Polish)
Anna Wysocka, Anna Żylińska, Agnieszka Marcinowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Dylematy energetyczne bełchatowskiego okręgu górniczo-energetycznego Abstract   PDF (Polish)
Edawrd Ciuk
 
Vol 14, No 7 (1966) Dynamiczna analiza materiałów refleksyjnych z regionu Kłodawy Abstract
Henryk Banaś
 
Vol 28, No 2 (1980) Dynamika klifu i sposób zabezpieczenia ruin kościoła w Trzęsaczu Abstract
Wiesław Subotowicz, Janusz Sobolewski
 
Vol 67, No 5 (2019) Dynamika przemieszczeñ wybranych osuwisk w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Warmuz, Piotr Nescieruk
 
Vol 51, No 11 (2003) Dynamika przeobrażeń chemicznych wody w gruntach gliniastych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Raczyk
 
Vol 48, No 11 (2000) Dynamika płaszcza a ewolucja Tetydy: refleksje z międzynarodowego sympozjum Projektu IGCP 430, Covasna (Rumunia), 16–22.06.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Dynamika rozprzestrzeniania się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Ciechocinka Abstract
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Dynamika rozprzestrzenienia się zasolenia i zanieczyszczeń wód podziemnych na obszarze Świnoujścia Abstract
Robert Kucharski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 36, No 9 (1988) Dynamika rozwoju leja depresyjnego w systemach wielowarstwowych przy eksploatacji ujęć wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Chabudziński, Zdzisław Michalczyk
 
Vol 53, No 11 (2005) Dynamika termiczno-tlenowa wód interstycjalnych w małych rzekach nizinnych Abstract   PDF
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 
Vol 65, No 8 (2017) Dynamika wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich Abstract   PDF (Polish)
Filip Duda, Ewa Woźniak, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Roman Cieśliński
 
Vol 56, No 7 (2008) Dynamika zmian powierzchni terenu na Górnym Śląsku w okresie 10.07–25.08.2007 r. na podstawie danych interferometrycznych z satelity ALOS Abstract   PDF
Magdalena Czarnogórska, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Urs Wegmüller
 
Vol 67, No 7 (2019) Dyrektorzy Państwowego Instytutu Geologicznego (1919–1989) Abstract   PDF (Polish)
. .
 
Vol 18, No 6 (1970) DYSKUSJA Abstract   PDF (Polish)
. ,
 
Vol 1, No 7 (1953) DYSKUSJA Abstract   PDF
, .
 
Vol 10, No 11 (1962) Dyskusja nad miocenem lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 37, No 4 (1989) Dyskusja o prawie geologicznym - propozycja nowelizacji ustawy o prawie geologicznym Abstract
. .
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Dyskusja o związkach złóż kredy jeziornej z węglanowym systemem wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) DYSKUSJA PRZED 11 ZJAZDEM PZPR NAD ROZWOJEM BAZY SUROWCÓW MINERALNYCH Abstract   PDF
Stanisław Doktorowicz-Hrabnicki
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Dyskusja wokół definicji minerału Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 59, No 12 (2011) Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Abstract   PDF (Polish)
Marek R. Gola, Michał Karger, Lucjan Gazda
 
Vol 44, No 5 (1996) Dystrybucja mikroelementów i bituminów w skałach fliszowych polskiej części Karpat Abstract   PDF (Polish)
Irena Gucwa, Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 6 (1995) Dystrybucja pyłu na obszarze Zagłębia Górnołużyckiego po 1958 r. Abstract
Jacek R. Kasiński
 
Vol 16, No 6 (1968) Działalność Centralnego Urzędu Gealagii w 1967 r Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 17, No 7 (1969) Działalność Centralnego Urzędu Geologii w latach 1968-1969 Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 2 (1967) Działalność i organizacja służby geologicznej w Kanadzie Abstract
Andrzej Różkowski
 
Vol 52, No 2 (2004) Działalność Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce Abstract
Jacek Munia
 
Vol 3, No 7 (1955) Działalność Instytutu Geologicznego w latach 1945-1955 Abstract
Edward Rühle
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie badań podstawowych Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 10, No 3 (1962) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie metodologii i informacji naukowo-technicznej Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 8, No 10 (1960) Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie poszukiwań surowców mineralnych Abstract
Eugeniusz Wutcen
 
Vol 55, No 9 (2007) Działalność Jakuba Malinowskiego (1808–1897) w zakresie geologii Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 68, No 5 (2020) Działalność kartograficzna geologów z PIG w ramach Służby Geograficznej Komendy Głównej AK udokumentowana arkuszami mapy taktycznej WIG ze zbiorów Biblioteki Narodowej Abstract   PDF
Lucyna Szaniawska
 
Vol 31, No 12 (1983) Działalność Kombinatu Geologicznego Południe w Katowicach, w latach 1976-1981 Abstract
Anatoliusz Czekaj
 
Vol 11, No 3 (1963) Działalność Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i wynikające z niej wnioski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nartowski
 
Vol 12, No 2 (1964) Działalność Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 3 (1993) Działalność Komisji Oceny Projektów i Odbioru Opracowań Kartograficznych Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1991 r. Abstract
M. Nieć
 
Vol 43, No 9 (1995) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1994 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 45, No 6 (1997) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1995 i 1996 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 47, No 6 (1999) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1997 i 1998 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 49, No 6 (2001) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 1999 i 2000 roku Abstract
Marek Nieć
 
Vol 50, No 9 (2002) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2001 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 51, No 8 (2003) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2002 r. Abstract
Marek Nieć
 
Vol 55, No 7 (2007) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2005 i 2006 roku Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Komisji Zasobów Kopalin w latach 1992 - 1993 i problemy dokumentowania złóż Abstract
Marek Nieć
 
Vol 42, No 5 (1994) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1993 r. Abstract
Krystyna Szeroczynska
 
Vol 45, No 5 (1997) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w 1996 r. Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 43, No 5 (1995) Działalność Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w Polsce Abstract
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 30, No 8 (1982) Działalność Komitetu Nauk Geologicznych PAN w latach 1978-1981 Abstract
Władysław Pożaryski, Zbigniew Kotański
 
Vol 56, No 5 (2008) Działalność Konstantego Jelskiego (1837–1896) w zakresie geologii Abstract   PDF
Radosław Tarkowski, Piotr Daszkiewicz
 
Vol 21, No 10 (1973) Działalność naukowa Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 16, No 2 (1968) Działalność naukowa Zakładu Geologii Dynamicznej Abstract
Edward Passendorfer, Zbigniew Kotański
 
Vol 25, No 1 (1977) Działalność Naukowego Komitetu Opiekuńczego Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 69, No 4 (2021) Działalność Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w zakresie geologii środowiskowej, ochrony przyrody nieożywionej oraz edukacji geologicznej Abstract   PDF
Dorota Giełżecka-Mądry, Anna Fijałkowska- -Mader, Zbigniew Szczepanik
 
Vol 52, No 4 (2004) Działalność Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1959–2004 Abstract
Eugeniusz Kozioł
 
Vol 46, No 3 (1998) Działalność Państwowego Instytutu Geologicznego jako państwowej służby geologicznej - przedmiot i zakres działania Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 22, No 4 (1974) Działalność placówki Instytutu Geologicznego w Szczecinie na tle problemów geologicznych regionu szczecińskiego Abstract
R. Dobracki, M. Ruszała, M. Wdowiak
 
Vol 22, No 1 (1974) Działalność Podkomitetu Mechaniki Skał w latach 1972-1973 Abstract
Kazimierz Thiel
 
Vol 37, No 6 (1989) Działalność Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1980-1988 . Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 30, No 12 (1982) Działalność prof. Stanisława Małkowskiego na polu kartografii geologicznej Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 5, No 12 (1957) Działalność przedsiębiorstw geologicznych w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej w roku 1956 Abstract
Henryk Rygiel
 
Vol 41, No 2 (1993) Działalność Samodzielnej Pracowni Geologii Wybrzeża Morskiego PIG w Szczecinie jako placówki państwowej służby geologicznej na Pomorzu Zachodnim Abstract
Michalina Ruszała, Ryszard Dobracki, Zofia Matkowska, Marcin Kurzawa
 
Vol 42, No 3 (1994) Działalność Sekcji Sozologicznej PTG Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 11, No 1 (1963) Działalność Techniczno-Naukowej Rady Geologicznej w 1962 r. Abstract
Franciszek Szczepański
 
Vol 12, No 5 (1964) Działalność Techniczno-Naukowej Rady Geologicznej w 1963 r. Abstract
Fr. Szczepański
 
Vol 16, No 3 (1968) Działalność Wydawnictw Geologicznych Abstract
Zdzisław Pazdro
 
Vol 41, No 6 (1993) Działalność Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w 1992 r. Abstract
Wanda Barwicz
 
Vol 43, No 3 (1995) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w II półroczu 1994 r. Abstract
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 42, No 1 (1994) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w pierwszym półroczu 1993 r. Abstract
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 43, No 10 (1995) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod koniec 1994 r. i w połowie 1995 r. Abstract
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 42, No 9 (1994) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w I połowie 1994 r. Abstract
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 45, No 2 (1997) Działalność Wydziału Geologii, Geofizyki i OchronyŚrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiew 1996 r. Abstract
Wanda Barwicz-Piskorz
 
Vol 58, No 7 (2010) Działania Ministerstwa Środowiska na rzecz rozwoju geotermii w Polsce Abstract   PDF
Andrzej Przybycin
 
Vol 68, No 3 (2020) Działania Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzone w celu wykorzystania edukacyjnego i ochrony starych kamieniołomów Abstract   PDF
Monika Krzeczyńska, Andrzej Wierzbowski, Paweł Woźniak, Marlena Świło, Agnieszka Chećko
 
Vol 61, No 6 (2013) Działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniami gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Skąpska
 
Vol 61, No 6 (2013) Działania samorządów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Maria Klawiter, Grzegorz Borek, Piotr Pasternak, Agnieszka Mielniczuk
 
Vol 19, No 7 (1971) Działałność Sekcji Geofizyki PTG Abstract
Janusz Łaski, Krzysztof Sojka
 
Vol 69, No 1 (2021) Dziedzictwo geologiczne Abstract   PDF
Jan Urban, Piotr Migoń, Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 70, No 12 (2022) DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Jaskinia Raj jako obiekt geoturystyczny – z perspektywy półwiecza Abstract   PDF
Paweł Wróblewski, Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 70, No 11 (2022) DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE O ochronie starych kamieniołomów skał jurajskich na Wyżynie Wieluńskiej, czyli o konieczności współdziałania nauki, górnictwa i lokalnej administracji Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski
 
Vol 69, No 5 (2021) DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Od geologicznego parku krajobrazowego do geoparku globalnego (1991–2021) Abstract   PDF
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 70, No 8 (2022) DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT – projekt integracji działań z zakresu udostępnienia i promocji dziedzictwa geologicznego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Miśkiewicz, Michał Poros
 
Vol 69, No 1 (2021) DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Słowo wstępne redaktora naczelnego Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 70, No 1 (2022) DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE Walory geoedukacyjne i geoturystyczne kamieniołomu Zygmuntówka na Czerwonej Górze (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Karol Jewuła, Anna Fijałkowska- -Mader, Sylwester Salwa
 
Vol 47, No 5 (1999) Dzieje geologii w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Joanna Popiołek, Jadwiga Garbowska
 
Vol 41, No 6 (1993) Dzieje grzechu czyli z kartografią geologiczną na Abstract
Andrzej Romanek
 
Vol 7, No 7 (1959) Dzieje i dzieło karbońskich kongresów międzynarodowych odbytych w Heerlen Abstract
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 70, No 4 (2022) Dzieje Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Anna Waśkowska, Rafał Sikora, Krzysztof Starzec, Andrzej Ślączka
 
Vol 70, No 4 (2022) Dzieje Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 57, No 7 (2009) Dzieje wielkopolskich kolekcji geologicznych Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 2 (2003) Dzieje życia na Ziemi Abstract
Anna Bagińska
 
Vol 50, No 11 (2002) Dzięki geologom Ministerstwo Środowiska najlepsze pośród ministerstw! Abstract
Michał Sokołowski
 
Vol 59, No 5 (2011) Dzień Wody – 22 marca – na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska
 
Vol 45, No 4 (1997) Dzień wycieczek geologicznych Abstract
Janina Otęska-Budzyn
 
Vol 38, No 3 (1990) Dzień Ziemi – 22 kwietnia 1990 r. Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Dziesięć lat działalności Technikum geologicznego w Krakowie Abstract
Franciszek Sadowski
 
Vol 52, No 9 (2004) Dziesięć lat po spadku meteorytu „Baszkówka”; próba podsumowania wyników badań i nowe dane (chondry metaliczne, mezosyderyty, okruchy skały afanitowej) Abstract
Jerzy Borucki, Marian Stępniewski
 
Vol 11, No 4 (1963) Dziesięć lat "Przeglądu Geologicznego" (artykuł redakcyjny) Abstract
. .
 
Vol 11, No 4 (1963) Dziesięć lat w służbie polskiej geologii Abstract
Eugeniusz Kielarski
 
Vol 11, No 6 (1963) Dziesięciolecie działalności "Hydrogeo" Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 12, No 4 (1964) Dziesięciolecie działalności Komisji Zasobów Kopalin Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Edward Rühle
 
Vol 51, No 5 (2003) Dziesięciolecie Folia Quaternaria jako pisma Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności - Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 52, No 6 (2004) Dziesięciolecie powrotu torfu do katalogu kopalin Abstract
Michał Gientka
 
Vol 9, No 9 (1961) Dziesięciolecie Przedsiębiorstwa Geologicznego Surowców Skalnych w Krakowie Abstract
Adam Kunz
 
Vol 41, No 1 (1993) Dziewiąte Sympozjum Węglanowe, Liverpool, 21- 25 lipca 1992 r. Abstract
S. Skompski
 
Vol 63, No 11 (2015) Dzieło Alfreda Wegenera a teoria ekspansji Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 43, No 10 (1995) Dziś i jutro polskiej geologii - próba diagnozy Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Dziś i naj bliższa przyszłość polskiej geologii Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 46, No 4 (1998) E. Bajkiewicz-Grabowska & Z. Mikulski - Hydrologia ogólna Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) E. Bajkiewicz-Grabowska & Z. Mikulski - Hydrologiczna terminologia jeziorna Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 1 (1994) E. Bobok - Fluid mechanics for petroleum engineers Abstract
Zdzisław Herman
 
Vol 42, No 1 (1994) E. Bobok - Fluid Mechanics for Petroleum Engineers. Abstract
Mariusz R. Sławomirski
 
Vol 48, No 5 (2000) E. Derringh — Computational Engineering Geology Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 1 (1953) E. F. Swarienski i D. P. Kirnos - Elementy sejsmologii i sejspometrii Abstract   PDF
T. Olczak
 
Vol 49, No 2 (2001) E. Gawlikowska - Ochrona georóżnorodności na Dolnym Śląsku Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 45, No 11 (1997) E. Gawlikowska & M. Opletal - KralickySneźnik. Geologicka mapa pro turisty - Masyw Śnieżnika. Mapa geologiczna dla turystów - Śnieżnik area. Geological map for tourists Abstract
Anna Krzyż
 
Vol 50, No 3 (2002) E. Gübelin & F-.X. Erni - Kamienie szlachetne: symbole piękna i władzy Abstract
Jan Parafiniuk
 
Vol 42, No 4 (1994) E. Krzemińska, W. Krzemiński - W bursztynowej pułapce Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 42, No 8 (1994) E. Lappalainen, P. Hanninen - Suomen turvevarat. Geologian tutkimuskeskus Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 47, No 6 (1999) E. Myślińska - Laboratoryjne badania gruntów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) E. Myślińska - Leksykon gruntoznawstwa Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 46, No 7 (1997) E. Myślińska - Leksykon gruntoznawstwa Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 8 (2001) E. Myślińska — Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) E. Piątek & Z. Piątek — Górnictwo rud metali w Górach Sowich Abstract
Witold. C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 43, No 12 (1995) East Meets West - Międzynarodowa konferencja i wystawa urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania: Nowoczesne metody poszukiwania i intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, Kraków, 12-15.09.1995 Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 18, No 12 (1970) Echa badań geologów polskich na Dolnym Śląsku w literaturze czeskiej i niemieckiej Abstract
Leszek Sawicki, Bogusława Górska
 
Vol 51, No 3 (2003) Echeneiscarpathica Szajnocha, 1926 w profilu warstw menilitowych polskich Karpat - Abstract
Anna Jerzmańska, Ewa Świdnicka
 
Vol 44, No 10 (1996) ECOS VI - europejskie sympozjum konodontowe - Warszawa, 30.06-07.07.1996 Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 44, No 7 (1996) E.D. Pittman, M.D. Lewan (eds.) - Organic Acids in Geological Processes Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Editorial Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Editorial Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Editorial Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 46, No 11 (1998) Edmund Mioduszewski 1928-1998 Abstract
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Education for hydrogeologists of the future: serving to ensure an environmentally secure world Abstract   PDF
Shammy Puri
 
Vol 52, No 3 (2004) Edukacja geologiczna młodzieży prowadzona przez Oddział Górnośląski PIG w 2003 r. Abstract
Paweł Woźniak
 
Vol 67, No 8 (2019) Edukacyjna wartoość wystawy w Muzeum Okręgowym w Koninie Słoń leśny – Palaeoloxodon antiquus z odkrywki „Jóźwin” Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” Abstract   PDF (Polish)
Marzena Fedorowicz, Izabela Lorek
 
Vol 59, No 4 (2011) Edukacyjno-geoturystyczne tablice informacyjne – GeoTropy Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Szymkowiak, Maja Kowalska
 
Vol 43, No 6 (1995) Edward Ciuk (1909-1995) Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 53, No 5 (2005) Edward Rühle (1905–1988) — w stulecie urodzin Abstract   PDF
Andrzej Ber, Marek Graniczny, Krzysztof Jaworowski, Włodzimierz Mizerski, Józef Mojski, Halina Urban
 
Vol 7, No 12 (1959) Edward Walery Janczewski Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Edycja komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000 w Systemie Informacji Geograficznej (GIS) Abstract   PDF (Polish)
Marek Fert, Dorota Jakubicz, Grzegorz Piłat
 
Vol 45, No 12 (1997) Eemska formacja błądzikowska pod Puckiem Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 12, No 6 (1964) Efekty gospodarcze działalności geologicznej w XX-leciu Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 41, No 1 (1993) Efekty I i II rundy przetargowej - sukces Biura Koncesji Geologicznych Abstract
E. Madurowicz
 
Vol 20, No 7 (1972) Efekty odwadniania i jednoczesnego tłoczenia wód na obszarze występowania naporowego poziomu wodonośnego w utworach miocenu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kulma, Andrzej Szczepański, Zdzisław Śmietański
 
2001 - 2250 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>