Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie

Nestor Oszczypko

Abstract


Mioceńskie zapadlisko przedkarpackie powstało przed czołem nasuwających się Karpat zewnętrznych. Rozwój zapadliska uwarunkowała subsydencja spowodowana obciążeniem płaszczowinami karpackimi oraz ugięciem litosfery związanym z cofającą się subdukcją. W okresie wczesnego–środkowego miocenu obciążenie przemieszczającymi się ku północy płaszczowinami narastało, powodując stopniowy wzrost subsydencji w zapadlisku. Mioceńska konwergencja karpackiej pryzmy akrecyjnej spowodowała migracje osi basenu na północ. Powstający rów przedgórski był zasypywany osadami klastycznymi pochodzącymi zarówno z erozji orogenu karpackiego jak i z platformy przedpola. W przeciwieństwie do wczesnego miocenu, kiedy subsydencja w basenie była równoważona akumulacja, w środkowym miocenie zaznaczyła się zdecydowana przewaga subsydencji nad akumulacją, co przesądziło o morskim charakterze sedymentacji.

THE MIOCENE DEVELOPMENT OF THE POLISH CARPATHIAN FOREDEEP

Summary
The early to middleMiocene Carpathian Foredeep in Poland developed as a peripheral foreland basin related to the moving Carpathian front. An important driving force of tectonic subsidence in the Polish Carpathian Foredeep was an emplacement of nappe load related to a subduction roll–back. During that time a loading effect brought about by thickening of the Carpathian wedge on a foreland plate increased and was followed by a progressive acceleration of total subsidence. The Miocene convergence of the Carpathian wedge resulted in migration of depocenters and onlap of successively younger deposits onto the foreland plate. The foreland basin was supplied with clastics derived both from the Carpathian orogen and foreland platform. During early Miocene time the rates of subsidence and sedimentation were more or less balanced, whereas in the middle Miocene subsidence was higher, which resulted in marine depositional conditions.

Full Text:

PDF (Polish)