Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 34, No 12 (1986) Uwagi na temat genezy dolomitów środkowodewońskich Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 5, No 7 (1957) Uwagi na temat genezy górno-śląskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu Abstract   PDF (Polish)
Anna A. Szynkiewicz, Anita Weber-Weller, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 41, No 4 (1993) Uwagi na temat kartografii geologicznej w Polsce u progu XXI w. Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 29, No 2 (1981) Uwagi na temat metod oceny gruntów małospoistych stanowiących podłoże budowlane Abstract
Marek Tarnawski, Franciszek Tomasz Skała
 
Vol 17, No 4 (1969) Uwagi na temat metodyki oceny wartości złóż Abstract   PDF (Polish)
Czesław Srzednicki
 
Vol 16, No 12 (1968) Uwagi na temat niejednorodności wgłębnej budowy geologicznej w NE części granitowej intruzji Strzegomia Abstract   PDF
Mirosław Kazimierczyk
 
Vol 7, No 11 (1959) Uwagi na temat projektu planu perspektywicznego badań geologicznych Abstract
Witold Jurkiewicz, Edward Ruhle
 
Vol 14, No 3 (1966) Uwagi na temat przydatności dolomitu rędzińskiego w ceramice ogniotrwałej Abstract   PDF
Janusz Sułkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Uwagi na temat rozwoju kadry geologicznej Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 6, No 6 (1958) Uwagi na temat surowców ilastych województwa gdańskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 35, No 12 (1987) Uwagi na temat wód „kryptotermalnych" Sudetów Abstract
Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Władysław Duliński, Jerzy Grabczak
 
Vol 8, No 5 (1960) Uwagi na temat występowania kwarcytów w okolicy Jegłowej Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi na temat występowania źródeł siarkowodorowych w dolinie Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 5 (1998) Uwagi na temat XIII i XIV konkursu grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Uwagi na temat XVII konkursu grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 6, No 5 (1958) Uwagi na temat zachodniej granicy morskiej osadów tortońskich i sarmackich w Polsce Abstract   PDF
Tadeusz Kuciński
 
Vol 5, No 12 (1957) Uwagi na temat zasad geologicznego rozpoznawania złóż węgla w zagłębiu górno-śląskim Abstract
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 50, No 7 (2002) Uwagi o aktualnych przepisach prawnych dotyczących wód leczniczych (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 8, No 9 (1960) Uwagi o bituminach utworów paleozoicznych okolic Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 30, No 9 (1982) Uwagi o budowie geologicznej niecki płockiej (warszawskiej) Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Marek
 
Vol 25, No 10 (1977) Uwagi o budowie geologicznej SW części Podhala Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Uwagi o budowie geologicznej "Trasy Łazienkowskiej" w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi o budowie geologicznej wyniesienia Łeby w świetle ostatnich wyników badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Białowąs, Anna Wierzchowska-Czulińska
 
Vol 6, No 2 (1958) Uwagi o budowie południowo-zachodniej części niecki miechowskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy
 
Vol 12, No 2 (1964) Uwagi o chemiźmie wód rejonu Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Witczak
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o czwartorzędzie okolic Jeziora Żarnowieckiego Abstract
Waldemar Gogołek
 
Vol 7, No 12 (1959) Uwagi o dolnośląskich złożach kaolinu i ich przemysłowym wykorzystaniu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Grzybowski
 
Vol 8, No 10 (1960) Uwagi o dolnośląskich łupkach grafitowych Abstract
Marian Subieta
 
Vol 31, No 4 (1983) Uwagi o facji „ammonitico rosso" Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 9 (2001) Uwagi o fałdach regionalnych w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szczęsny
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi o genezie hydrotermalnych złóż uranu w Europie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Borucki
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o genezie i wieku sudeckich iłów warwowych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Teisseyre
 
Vol 26, No 3 (1978) Uwagi o genezie "wapieni robaczkowych" Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kasiński, Grzegorz Czapowski, Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Uwagi o genezie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej w świetle poglądów C. F. Davidsona Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o geologii fliszu podhalańskiego we wschodniej części Podhala Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 27, No 8 (1979) Uwagi o geologii Ziemi Lubuskiej i o warunkach krążenia wód podziemnych Abstract
Janusz Skoczylas, Adam Choiński
 
Vol 23, No 1 (1975) Uwagi o górnej jurze dolnej kredzie południowo-wschodniej Francji i zachodniej Szwajcarii Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 18, No 10 (1970) Uwagi o granicy litologicznej w obrębie warstw rudzkich z rejonu Panewniki – Jaworzno Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Sankiewicz, Ryszard Szymoniak
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o iłach ceramicznych w rejonie Bolesławca na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
J. Mazur, J. Milewicz
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o iłach laminowanych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Anna Sadowska, Stanisław Dyjor
 
Vol 5, No 10 (1957) Uwagi o kierunkach badań naftowych na niżu na tle współpracy Instytutu Geologicznego z przemysłem naftowym Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 28, No 8 (1980) Uwagi o kierunkach rozwoju zaplecza laboratoryjnego służby geologicznej w Polsce Abstract
Stefan Cebulak, Marian Stępniewski
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o klasyfikacji skał dla wierceń mechaniczno-obrotowych Abstract
Jerzy Fedak
 
Vol 7, No 5 (1959) Uwagi o krysztale górskim z Jegłowej Abstract
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 13, No 9 (1965) Uwagi o krzemieniach krajowych i ich wykorzystaniu gospodarczym Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 8, No 7 (1960) Uwagi o lessach południowej Lubelszczyzny jako lokalnej bazie surowców ceramicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 47, No 10 (1999) Uwagi o listach czasopism Zespołu Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) Komitetu Badań Naukowych Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 28, No 1 (1980) Uwagi o litostratygrafii triasu wąwozu Bukowia (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 7, No 1 (1959) UWAGI O MECHANIZMIE POWSTAWANIA NlEKTORYCH STRUKTUR Abstract   PDF (Polish)
EDMUND RUTKOWSKI
 
Vol 3, No 2 (1955) Uwagi o melafirach polskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Uwagi o metalogenii Rumunii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o metamorfozie serii krystalicznych w okolicy Kowar i Niedamirowa Abstract   PDF
M. Szałamacha, J. Szałamacha
 
Vol 4, No 4 (1956) Uwagi o metodach i kierunkach badań inoceramów Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 30, No 6 (1982) Uwagi o metodzie selektywnej dezintegracji zastosowanej do analizy litologicznej skał okruchowych różnych środowisk i wieku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 17, No 5 (1969) Uwagi o mikroelementach w popiołach lepidofitów karbońskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Maria Domagałowa
 
Vol 49, No 7 (2001) Uwagi o mioceńskiej sedymentacji pomiędzy Szydłowem a Smerdyną, południowo-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz, Anna Wysocka
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o morfogenezie wydm okolic Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o morfologii glacjalnej Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg
 
Vol 9, No 8 (1961) Uwagi o możliwości występowania złóż ropy i gazu ziemnego w karbonie obniżenia lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Teresa Niemczycka, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 30, No 4 (1982) Uwagi o niektórych analizach miąższości osadów cechsztynu na obszarze Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 10, No 10 (1962) Uwagi o niektórych wartościach podawanych w dokumentacjach hydrogeologicznych Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 5, No 12 (1957) Uwagi o nomenklaturze i identyfikacji pokładów węgla w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Aleksander Jachowicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Uwagi o nomenklaturze stratygrafii malmu Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 3, No 7 (1955) Uwagi o nowej metodyce s:porządzania planu prac geologicznych Abstract
Andrzej Stoga
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi o nowych stanowiskach osadów interglacjalnych na tle stratygrafii młodszego czwartorzędu południowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Albrycht, Krzysztof Bińka, Roman Brzezina, Kazimierz Dyjor, Jerzy Nitychoruk, Irena Pawłowskaja
 
Vol 24, No 4 (1976) Uwagi o obiegu informacji w naukach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 55, No 8 (2007) Uwagi o ochronie i wykorzystaniu zasobów bursztynu Abstract   PDF
Lech Łazowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Uwagi o paleoekologii fauny wapienia muszlowego NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Adam Bodzioch
 
Vol 40, No 3 (1992) Uwagi o paleoekologii flory mioceńskiej w sferosyderytach Turowa Abstract
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 9, No 8 (1961) Uwagi o paleogeograficznym i tektonicznym stanowisku niecki szczecińskiej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Uwagi o paleontologicznej nomenklaturze otwartej i listach synonimów Abstract
Bogusław Kołodziej
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o piaskowcach budowlanych rejonu Bolesławca-Lwówka Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Uwagi o plejstoceńskich glacjałach i interglacjałach Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 5, No 10 (1957) Uwagi o powstawaniu złóż magnezytowych Abstract   PDF
Grażyna Śliwowa
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o pozycji anhydrytów polskiego Przedgórza Karpat środkowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Błaszczyńska
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o pozycji stratygraficznej żwirów w liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 5, No 10 (1957) Uwagi o pracach geofizycznych na niżu w przemyśle naftowym Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 14, No 5 (1966) Uwagi o pracach petrograficznych Karola Bohdanowicza na przy kładzie posiadanych materiałów z rat 1892-1894 Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o procesach metamorficznych w obrębie skał paleozoicznych okolic Jegłowej na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
K. Chmura, S. Lewowicki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Uwagi o prognozowaniu krajowej bazy kopalin użytecznych Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o recie południowej części niecki północnosudeckiej Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 3, No 8 (1955) Uwagi o roli i potrzebie geofizyki w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o roponośności i gazonośności polskich Karpat fliszowych i ich przedgórza Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 3 (1977) Uwagi o rozmieszczeniu surowców ilastych ceramiki budowlanej i kruszyw sztucznych Abstract
Zbigniew Kozydra, Jarosław Mojsiejenko, Zbigniew Tokarski
 
Vol 54, No 1 (2006) Uwagi o rozwoju jaskiń w strukturze płaszczowinowej Czerwonych Wierchów w Tatrach Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Tomasz Nowicki
 
Vol 31, No 12 (1983) Uwagi o rozwoju molasy rowu przedgórskiego Karpat na Śląsku Cieszyńskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła, Dominik Jura
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi o rozwoju rowu Kleszczowa na tle wybranych elementów paleohydrogeologii regionu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalski
 
Vol 35, No 4 (1987) Uwagi o sedymentacji i ewolucji złoża bryłowego soli rejonu Wieliczki Abstract
Jan Rolewicz
 
Vol 36, No 2 (1988) Uwagi o spękaniach w skałach północnej osłony granitoidów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poręby Abstract   PDF (Polish)
Norbert Cieśliński
 
Vol 9, No 2 (1961) Uwagi o sposobie wykonywania dokumentacji hydrogeologicznych Abstract
Tadeusz Konasiewicz, Bronisław Paczyński
 
Vol 36, No 10 (1988) Uwagi o stanie tektoniki w Polsce (nie pretendujące do pełnej oceny) Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi o stosowaniu zdjęć lotniczych przy badaniach geologicznych w ZSRR Abstract
Maciej Hakenberg
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o stosunku nauk geologicznych do gospodarki Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Andrzej Banaszak
 
Vol 5, No 1 (1957) UWAGI O STRATYGRAFII MIOCENU OKOLIC ZAKLIKOWA Abstract   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o stratygrafii polskiego tortonu Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) Uwagi o strefie tektonicznej Warta - Osiecznica (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 6, No 7 (1958) Uwagi o tektonice elewacji konińskiej Abstract   PDF
Janusz Bieniewski
 
Vol 28, No 7 (1980) Uwagi o tektonice rowu Kleszczowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 27, No 3 (1979) Uwagi o tektonice utworów dewońskich synkliny gałęzickiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi o terminologii i klasyfikacji struktur sedymentacyjnych osadów rzecznych Abstract
Jerzy Giżejewski
 
Vol 33, No 9 (1985) Uwagi o trzeciorzędowych osadach spływów błotnych w odkrywce kopalni węgla brunatnego „Bełchatów" Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Jacek Nowak
 
Vol 10, No 12 (1962) Uwagi o ustalaniu bilansowości złóż węgla brunatnego w okresie ich geologicznego rozpoznania Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 16, No 5 (1968) Uwagi o "wapieniach serpulowych" dolnego sarmatu strefy progów zewnętrznych południowej krawędzi Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Janusz Muchowski
 
Vol 30, No 7 (1982) Uwagi o warunkach geologicznych mineralizacji miedziowo-molibdenowej w paleozoiku okolic Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o wieku niektórych margli z iłów babickich okolicy Birczy Abstract
S. Geroch, J. Kotlarczyk
 
Vol 55, No 2 (2007) Uwagi o wieku osadów miocenu środkowego okolic Szydłowa (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF
Michał Stachacz
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o wodach artezyjskich północnej Wielkopolski Abstract
Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 38, No 11 (1990) Uwagi o wpływie cech hydrogeologicznych podłoża na rozwój strefy brzegowej w rejonie Rewala Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 55, No 5 (2007) Uwagi o wpływie struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć płaszczowinowych Abstract   PDF
Orest Stupka, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 18, No 11 (1970) Uwagi o wskaźniku nierównomierności jako charakterystyce zmienności złoża i jego stosunku do współczynnika zmienności Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał
 
Vol 36, No 4 (1988) Uwagi o wykształceniu cyklu PZ2 w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract
Maria Rup
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o wynikach badań złóż glin ogniotrwałych w obszarze strzegomskim Abstract
Antoni Kraus
 
Vol 12, No 10 (1964) Uwagi o występowaniu ataksiocerasów w osadach Jury Częstochowskiej Abstract
Lidia Malinowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Uwagi o występowaniu cyrkonów w aluwiach bloku karkonosko-izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 8, No 4 (1960) Uwagi o występowaniu kaolinów w okolicy Roztoki Abstract
Stefan Kural
 
Vol 5, No 9 (1957) Uwagi o występowaniu kwarcytów w rejonie Gryfowa Śląskiego Abstract
J. K. Mazur
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w cynkowo-ołowiowych rudach triasu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Janina Widawska
 
Vol 12, No 9 (1964) Uwagi o występowaniu selenu rodzimego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 11, No 8 (1963) Uwagi o zasadach sporządzania map metalogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak, Maria Lindner
 
Vol 53, No 5 (2005) Uwagi o zawartości pierwiastków ziem rzadkich w wapieniach i dolomitach z okolic Krakowa Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 12, No 3 (1964) Uwagi o znaczeniu ciężaru właściwego skał litych oraz gruntów mineralnych Abstract
Władysław Franciszek Mroczkowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Uwagi o znaczeniu karbońskich łupków ogniotrwałych z kopalni "Słupiec" dla przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwagi o znaczeniu mineralizacji żyłowej w złożach śląsko-krakowskich Abstract
Marek Szuwarzyński
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o złożu kwarcu w Barcinku Abstract   PDF
J. Kornaś
 
Vol 5, No 7 (1957) Uwagi w prawie niektórych poglądów na powstanie śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 10, No 11 (1962) Uwagi w sprawie badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż surowców mineralnych Abstract
Waldemar Zimny
 
Vol 11, No 10 (1963) Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud miedzi w Miedzianej Górze Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 5, No 4 (1957) Uwagi w sprawie geologii Jaskinii Magurskiej Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 23, No 7 (1975) Uwagi w sprawie metodyki planowania i finansowania prac geologicznych Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 4, No 3 (1956) Uwagi w sprawie podziału miocenu Polski Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach
 
Vol 56, No 1 (2008) Uwagi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (z dnia 03.07.2007 r.) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi w sprawie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 13, No 2 (1965) Uwagi w sprawie stratygrafii osadów środkowej jury między Górami Świętokrzyskimi a Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi w sprawie terminologii i klasyfikacji uskoków Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 2 (1998) Uwagi w sprawie uporządkowania (systematyki) zasobów Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 2 (1998) Uwagi w sprawie uporządkowania (systematyki) zasobów T. Gałkiewicza - odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 13, No 5 (1965) Uwagi w sprawie wykorzystania analiz hydrochemicznych z głębokich wierceń Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi w sprawie wykorzystania pomiarów hydrodynamicznych wykonywanych w głębokich otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Jacek Pazdro
 
Vol 9, No 3 (1961) Uwagi w sprawie zabezpieczenia wykonania prac geologicznych Instytutu Geologicznego Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 49, No 3 (2001) Uwagi w sprawie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Abstract
Jan Prażak
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi w sprawie zatwierdzania projektów robót geologicznych w radach narodowych Abstract
Tadeusz Musiał
 
Vol 10, No 9 (1962) Uwagi wstępne o badaniach geologicznych w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Anatol Czekaj, Józef Porzycki
 
Vol 2, No 9 (1954) UWAGl O ŻYLE KWARCOWEJ W BIAŁEJ GÓRZE NA ROZDROŻU IZERSKIM Abstract   PDF (Polish)
Antoni Morawiecki
 
Vol 52, No 2 (2004) Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich w osadach fluwialnych: dolina Małej Panwi Abstract   PDF
Dariusz Ciszewski, Ireneusz Malik, Marta Wardas
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Uwarunkowania oerodowiskowe rozwoju torfowisk na Polesiu Wołyńskim w obrębie Ukrainy Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Solovey
 
Vol 61, No 2 (2013) Uwarunkowania rozwoju pogrązów w aluwiach doliny Wisłoka w okolicach Rzeszowa (południowo-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Józef Superson, Teresa Brzezińska-Wójcik, Piotr Gębica
 
Vol 49, No 8 (2001) Uwarunkowania środowiskowe docelowego zagospodarowania terenów pogórniczych okręgu olkuskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo
 
Vol 53, No 8 (2005) Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Beata Łuczak-Wilamowska
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwarunkowania tektoniczne mineralizacji Zn - Pb na przykładzie złoża Trzebionka Abstract
Ewa Górecka, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Kryza, Marek Szuwarzyński
 
Vol 4, No 11 (1956) Uwzględnienie nakładów na prace geologiczno-rozpoznawcze w kalkulacji kosztów własnych kopaliny Abstract
Aleksander Żewierżejew
 
Vol 49, No 5 (2001) Uwzględnienie prędkości DMO w konstrukcji modelu prędkościowego w celu poprawienia odzwierciedlenia budowy strukturalnej zapadliska przedkarpackiego (na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dzwinel, Anna Haber, Jolanta Raczyńska
 
Vol 27, No 12 (1979) Uzbrojony toczeniec ilasty z miejscowości Wisła Abstract
Józef Piątkowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Uzdatnianie wód termalnych ujętych otworem Bańska IG-1 do celów pitnych jako jeden z kierunków ich kompleksowego wykorzystania Abstract   PDF
Barbara Tomaszewska
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Uzgadnianie granic obszarów i terenów górniczych jako jeden z elementów postępowania koncesyjnego Abstract
Zdzisław Kulczycki, Jerzy Picur, Zygmunt Zgraja
 
Vol 5, No 1 (1957) UZUPEŁNIENIA I NOWE DANE DOTYCZĄCE PODZIAŁU MIOCENU W POLSCE Abstract   PDF
Kazimierz Kowalewski
 
Vol 5, No 2 (1957) Uzupełnienia i nowe dane dotyczące podziału miocenu w Polsce. Część II Abstract   PDF
Kazimierz Kowalewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Uzupełnienie stanowisk opracowanych palinologicznie i datowanych metodą 14C z okresu 20000-8000 BP w Polsce Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 9, No 3 (1961) Uzyskiwanie ropy naftowej z łupków bitumicznych metodą Ljungstroma Abstract
Jerzy Lefeld
 
Vol 67, No 11 (2019) Użytkowanie górnicze vs użytkowanie geologiczne – aspekty teoretyczne i praktyczne Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szamałek, Karol Zglinicki
 
Vol 47, No 3 (1999) Użytkowanie surowców skalnych we wczesnośredniowiecznym Wolinie Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 8 (2000) V. Courtillot - Das sterben der Saurier. ErdgeschichtlicheKatastrophen Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 3 (2002) V Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Szklarska Poręba, 07­08.02.2002 Abstract
Cezary Sroga
 
Vol 50, No 1 (2002) V Intensywny Kurs Mikromorfologii Gleb - Neapol, Włochy, 27.08-29.09.2001 – Abstract
Przemysław Mroczek
 
Vol 43, No 1 (1995) V Konferencja - Problemy geologii i ekologii w górnictwie podziemnym - Szczyrk, 12-14.10.1994 Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 59, No 1 (2011) V Konferencja Naukowa Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych Szczyrk, 23–25.09.2010 Abstract   PDF
Marek Pozzi
 
Vol 42, No 9 (1994) V Konferencja Sozologiczna - Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej przy ograniczeniach sozologicznych Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 7 (1994) V Konferencja Sozologiczna PTG "Gospodarka złożami siarki w sytuacji kryzysowej i przy ograniczeniach sozologicznych" - Tarnobrzeg, 21 - 22.04.1994 Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 4 (1999) V konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski - Iznota, 01–04.09.1998 Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 53, No 7 (2005) V Konferencja z cyklu Kruszywa Mineralne: Surowce — Rynek — Technologie — Jakość Szklarska Poręba, 06–08.04.2005 Abstract   PDF
Elżbieta Krystkiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) V Konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Bełchatów Wawrzkowizna, 23-25.05.2001 Abstract
Tadeusz Ratajczak, Grażyna Ślusarczyk, Joanna Specylak-Skrzypecka
 
Vol 10, No 2 (1962) V Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 14, No 6 (1966) V Kongres Techników Polskich Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 26, No 6 (1978) V Międzynarodowa Konferencja Analizy Termicznej w Kyoto (Japonia) Abstract
Ewa T. Stępkowska, Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 58, No 10 (2010) V Międzynarodowa Konferencja pt. Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry – węgiel brunatny surowcem Nadodrza Łagów, 10–11.06.2010 Abstract   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 56, No 7 (2008) V Międzynarodowa Konferencja sieci naukowej SedNet Oslo, 27–29.05.2008 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 59, No 5 (2011) V Międzynarodowe Sympozjum na temat Pegmatytów Granitowych Mendoza, Argentyna, 20–23.02.2011 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Roman Różniak
 
Vol 27, No 6 (1979) V Międzynarodowe Sympozjum Solne w Hamburgu Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 8, No 4 (1960) V Międzynarodowy Sympozjon Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków w Budapeszcie i Tihanie Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 51, No 6 (2003) V. Panoš — Karsologická a speleologická terminologie. Výkladovýslovník s ekvivalentyveslovenštine a jednacíchjazycíchMezinárodníSpeleologické Unie (UNESCO), (angličtina, francouzština, italština, nemčina, ruština, španělština) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 59, No 9 (2011) V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pt. Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych Górzno, 13–17.06.2011 Abstract   PDF (Polish)
Leon Andrzejewski
 
Vol 23, No 1 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 23, No 2 (1975) V Polsko-Jugosłowiańskie Sympozjum Górnicze Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 44, No 8 (1996) V seminarium z cyklu: Metodyka rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin i geologicznej obsługi kopalń - Trzebieszowice k. Kłodzka, 29-31.05.1996 Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard Podstolski
 
Vol 47, No 2 (1999) V Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Karpacz, 16-18.10.1998 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 46, No 1 (1998) V Szkoła Fizyki Minerałów - Wrocław, 26 - 28.09.1997 Abstract
Jacek Bogdański
 
Vol 25, No 6 (1977) V Wszechzwiązkowe Sympozjum Termobarogeochemiczne Abstract
Andrzej Kozłowski, Łukasz Karwowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) V Zjazd Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach Abstract
Anna Żurak
 
Vol 11, No 9 (1963) V Zjazd Geologiczny w Jugosławii Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Variability of redox conditions in sea water-sediment-pore water in Gotland and Gdańsk Basins Abstract
Gunter Bublitz, Teresa Szczepańska
 
Vol 48, No 9 (2000) V.D. Balke, V. Beims, F.W. Heers, B. Hölting, R. Homrig- hausen& G. Matthess - Grundwasserereschliessung. Grundlagen - Brunnenbau - Grundwasserschutz - Wasserrecht Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 52, No 10 (2004) V.G. Kuznetsov — Evolutsiya karbonatonakopleniya v istorii Zemli Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 51, No 2 (2003) VI Festiwal Nauki w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie Abstract
Anna Bagińska
 
Vol 51, No 5 (2003) VI Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Kraków, 28.02-01.03.2003 Abstract
Anna Świerczewska, Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 4 (1995) VI konferencja sozologiczna i I seminarium petroarcheologiczne - Poznań, 29.09.1994 Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 54, No 4 (2006) VI Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 23.11.2005 Abstract   PDF
Joanna Komorek
 
Vol 51, No 9 (2003) VI Konferencja z cyklu Zagospodarowanie Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym — Kamień Śląski, 11–13.06.2003 Abstract
Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) VI Konferencja „Modelowanie przepływu wód podziemnych” Ciechocinek, 16–18.11.2014 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Sadurski, Stanisław Witczak
 
Vol 10, No 2 (1962) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji Badań Czwartorzędu (INQUA) Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 9, No 7 (1961) VI Kongres Międzynarodowej Asocjacji do Badań Czwartorzędu Abstract
. .
 
Vol 24, No 4 (1976) VI Kongres Regionalnego Komitetu Stratygrafii Neogenu Śródziemnomorskiego (RCMNS) Abstract
Ewa Odrzywolska-Bienkowa
 
Vol 19, No 1 (1971) VI Kongres Techników Polskich Abstract
Redakcja Przeglądu Geologicznego
 
Vol 43, No 12 (1995) VI krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego, Konin, 12-14.10.1995 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 53, No 9 (2005) VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Miękinia–Herl’any 2005 Abstract   PDF
Ewa Szewczyk, Jarosław Majka, Jakub Bazarnik
 
Vol 21, No 1 (1973) VI Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Olomuniec 1973 r. Abstract
J. Głazek
 
Vol 12, No 4 (1964) VI Międzynarodowy Zjazd Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej w Polsce Abstract
Henryk Świdziński, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 42, No 1 (1994) VI Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne - Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 -11 września 1993 r. Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 42, No 5 (1994) VI seminarium terenowe - Korelacja stratygraficzna lessów i utworów glacjalnych Polski SE i Ukrainy NW (3 -7.10.1994) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 2 (2000) VI Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Sobótka-Górka, 15 - 17.10.1999 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 12, No 1 (1964) VI światowy Kongres Naftowy Abstract
Stanisław Depowski, Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 10 (1977) VII Afrykańskie Kolokwium Mikropaleontologiczne na tle geologii Nigerii Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 43, No 4 (1995) VII International Flint Symposium - Ostrowiec Świętokrzyski, 04-08.09.1995 Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 43, No 8 (1995) VII Konferencja Sozologiczna - Polkowice, 11-12.05.1995 Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 14, No 1 (1966) VII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 46, No 7 (1998) VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Najnowsze osiągnięcia metodyczno-interpretacyjne w geofizyce wiertniczej - Koninki, 22-24.04.1998 Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 50, No 1 (2002) VII Międzynarodowa Konferencja Sedymentologii Fluwialnej - Lincoln, USA, 06-10.08.2001 - Abstract
Adam Ihnatowicz
 
Vol 59, No 6 (2011) VII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów, 11–13.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Jabłońska, Małgorzata Starczyk
 
Vol 26, No 11 (1978) VII Międzynarodowy Kongres Speleologiczny Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 55, No 12/2 (2007) VII Ogólnopolska konferencja Neotektonika Polski Szczecin, 25–26.09.2007 Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 69, No 9 (2021) VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny – słowo wstępne Abstract   PDF
Beata Kępińska, Mateusz Damrat
 
Vol 18, No 7 (1970) VII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel, Kazimierz Pękala
 
Vol 48, No 11 (2000) VII seminarium nt. Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń — Osieczany k. Myślenic, 31.05–03.06.2000 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 49, No 5 (2001) VII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Osieczany k. Krakowa, 13-15.10.2000 Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 21, No 4 (1973) VII Światowy Kongres Górniczy w Bukareszcie Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 16, No 8 (1968) VII Światowy Kongres Naukowy Abstract
Julian Sokołowski, Adam Tokarski
 
Vol 23, No 12 (1975) VII Sympazjum Grupy Roboczej CMNS "Paratethys" Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 40, No 11 (1992) VII Sympozjum Glacitektoniki Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 10, No 4/5 (1962) VII Sympozjum Węgierskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 46, No 2 (1998) VII ukraińsko-polskie seminarium Stratygraficzna korelacja lessów i utworów lodowcowych Ukrainy i Polski - Jezupol, Ukraina, 25-29.08.1997 Abstract
Maria Łanczont
 
Vol 68, No 2 (2020) VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze Chęciny 26–28.09.2019 Abstract   PDF
Jan Urban, Małgorzata Ludwikowska-Kędzia
 
Vol 44, No 9 (1996) VIII konferencja sozologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Kielce, 15 16.05.1996 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 50, No 2 (2002) VIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski Jarnołtówek, 03-07.09.2001 Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 58, No 5 (2010) VIII Konferencja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii Węgla Gliwice, 26.11.2009 Abstract   PDF
Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska
 
Vol 16, No 4 (1968) VIII Kongres Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 57, No 12 (2009) VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie—biokumulacja–toksyczność–przeciwdziałanie Warszawa, 24–25.09.2009 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 54, No 11 (2006) VIII Międzynarodowa Konferencja Protection and Restoration of the Environment Chania, Grecja, 03–07.07.2006. Abstract   PDF
Dorota Wolicka
 
Vol 46, No 1 (1998) VIII międzynarodowe spotkanie mikropaleontologów zajmujących się radiolariami (INTERRAD) - Bierville, Francja, 08-13.09.1997 Abstract
Hanna Górka, Marta Bąk
 
Vol 58, No 12 (2010) VIII Międzynarodowe Sympozjum Głowonogowe Cephalopods – Present and Past Dijon, Francja, 30.08–1.09.2010 Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 57, No 10 (2009) VIII Międzynarodowe Sympozjum Kredowe Plymouth, 6–12.09.2009 Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 55, No 7 (2007) VIII Ogólnopolski i I Polsko-Litewski Konkurs Nasza Ziemia— środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem Czas mamuta Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Monika Krzeczyńska, Indre Virbickiene
 
Vol 40, No 11 (1992) VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej Abstract
W. Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Hydrogeologiczne Współczesne problemy hydrogeologii - Kiekrz, 04-06.09.1997 Abstract
Józef Górski, Ewa Liszkowska
 
Vol 20, No 5 (1972) VIII Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Jerzy Kopacz, Andrzej Skalski
 
Vol 1, No 1 (1953) VIII Plenarne posiedzenie KC PZPR Abstract   PDF
, ,
 
Vol 58, No 11 (2010) VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej pod hasłem Analityka dla społeczeństwa XXI wieku Kraków, 4–9.07.2010 Abstract   PDF
Jacek Retka
 
Vol 46, No 9/1 (1998) VIII seminarium polsko-ukraińskie -Korelacja stratygraficzna lessów i utworów lodowcowych Polski i Ukrainy - Warszawa i okolice, 22-27.06.1998 Abstract
Leopold Dolecki
 
Vol 19, No 6 (1971) VIII Światowy Kongres Naftowy Abstract
Jan Żytka, Stanisław Depowski
 
Vol 27, No 8 (1979) VIII Sympozjum Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych w Munster (RFN) Abstract
Antoni Kleczkowski
 
11751 - 12000 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>