Uskok śródsudecki a regionalne strefy ścinań podatnych w Sudetach

Zbigniew Cymerman

Abstract


Uskok śródsudecki, jedna z najważniejszych dyslokacji w Sudetach Zachodnich, rozgranicza blok karkonosko-izerski od metamorfiku kaczawskiego. Uskok ten, będąc systemem kruchych dyslokacji, nie jest ani regionalną strefą ścinania podatnego ani pozostałością szwu kolizyjnego ani też granicą terranów. Regionalne strefy ścinań podatnych, wczesniej powstałe w kompleksach metamorficznych wokół tego uskoku, nie są też strefami przesuwczymi. Uskok śródsudecki nie przedłuża się ku SE wzdłuż SW krawędzi metamorfiku sowiogórskiego, ale kontynuuje się dalej od okolic Ciechanowic ku E jako uskok Domanowa. Rozwój uskoku śródsudeckiego został tylko w części zlokalizowany wśród waryscyjskich, heterogenicznych, podatnych stref ścinań. Charakterystyczną cechą tego uskoku jest jego bliska równoległość z przebiegiem uskoków normalnych dolnopermskich rowów ekstensyjnych. Kruchy uskok śródsudecki powstał podczas permu dolnego i był odnawiany podczas deformacji alpejskich.

INTRASUDETIC FAULT AND REGIONAL-SCALE DUCTILE SHEAR ZONES

Summary
In the Western Sudetes, the one of the most important dislocation is the Intrasudetic Fault, which separates the Karkonosze-Izera Block from the Kaczawa Metamorphic Complex. This fault being a complex system of brittle dislocations is neither a regional ductile shear zone nor a relict of collisional suture nor terrane boundaries. Regional ductile shear zones earlier developed in surrounding metamorphic complexes do not have a character of strike-slip displacement. The Intrasudetic Fault does not continues towards SE along the SW margin of the Sowie Góry metamorphic complex but continues further from Ciechanowice to the E as the Domanów Fault. The development of the Intrasudetic Faultwas only partially located amongst the Variscan, heterogeneous ductile shear zones. The characteristic feature of this fault is almost parallelism with the trend of normal faults of the Early Permian extensional grabens. The brittle Intrasudetic Fault developed during the Early Permian and was rejuvenated during the Alpidic deformations.

Full Text:

PDF (Polish)