Uwagi o mioceńskiej sedymentacji pomiędzy Szydłowem a Smerdyną, południowo-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich

Piotr Roniewicz, Anna Wysocka

Abstract


Badane utwory mioceńskie, wapienie organodetrytyczne i podrzędnie organogeniczne, odsłaniające się w rejonie Szydłowa i Smerdyny tworzą dwa litosomy, o wyraźnym linijnym wydłużeniu. Charakteryzuje je dwudzielność budowy; niższy zespół cechuje się wielkoskalowym warstwowaniem skośnym a górny, leżący niezgodnie, to różnego typu wapienie warstwowane skośnie i rynnowo. Potwierdzono związek formowania tych litosomów z synsedymentacyjną tektoniką oraz wskazano na możliwość zmian poziomu morza w basenie.

REMARKS ON MIOCENE SEDIMENTATION IN THE AREA BETWEEN SZYDŁÓW AND SMERDYNA, SOUTHEASTERN MARGIN OF THE HOLY CROSS MTS (CENTRAL POLAND)

Summary
Two rock bodies about 30 km long, composed of organodetritic and partly organogenic limestones, occur between Szydłów and Smerdyna in the southeastern margin of the Holy Cross Mts. The giant-scale cross-bedded calcarenites have been recognized in the lower part of this sequence. Its discordantly lying upper part encompass cross- and trough-bedded calcarenites, calcirudites, locally beds with small spherical bodies of microbiolites. Synsedimentary tectonics and sea level changes controlled the origin of these rock bodies.

Full Text:

PDF (Polish)