Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów -Dębica

Władysław Moryc, Monika Jachowicz

Abstract


Badania geologiczne i mikroflorystyczne dotyczą utworów prekambryjskich, występujących w rejonie Tarnowa (południowa Polska). W utworach iłowcowych i mułowcowych (metaargillity, metaaleurolity) występujących w otworach wiertniczych Zalasowa 1 i Stawiska 1, stwierdzono zespoły mikroflory (Acritarcha), wskazujące na prekambryjski wiek tych osadów. Przeprowadzone badania strukturalne prekambryjskiej powierzchni erozyjnej wskazują na znaczne jej zdyslokowanie i zróżnicowanie pod względem głębokości jej występowania. W południowej strefie opracowanego obszaru, pomiędzy odwiertami Brzozowa 1 i Zakliczyn 1 a otworem Siekierczyna IG 1, zarysowuje się strefa dyslokacyjna. Interpretowana jest ona jako SE przedłużenie strefy dyslokacyjnej Lubliniec–Kraków–Rajbrot, rozdzielającej dwa główne elementy tektoniczne przedgórza Karpat, megablok górnośląski i megablok małopolski. Zrzut podłoża skonsolidowanego bloku Rajbrot–Siekierczyna, zaliczanego już do megabloku górnośląskiego, oceniany jest na około 2–3 km względem podłoża rejonu Zakliczyn – Brzozowa, należącego już do megabloku małopolskiego.

PRECAMBRIAN DEPOSITS IN THE BOCHNIA-TARNÓW-DĘBICA AREA (SOUTHERN POLAND)

Summary
The geological and microfloristic investigations concern Precambrian rocks which occur in Tarnów area (southern Poland) . Microflora associations (Acritarcha) recognised in the clayey and silt deposit (metaargillites and metaaleurolites) in Zalasowa l and Stawiska I boreholes indicate the Precambrian age. The results ofthe structural studies of the Precambrian erosion surface show its significant displacement and differentiation in terms of the depth ofits occurrence. In the southern part ofthe area studied, between Brzozowa l, Zakliczyn l and Siekierczyna IG l boreholes, a displacement zone appears. I tis interpreted as a SE prolongation of the Lubliniec-Kraków-Rajbrat displacement z one which separates two main tectonic elements of Upper Silesis block and Małopolska block. The thrust of the consolidated basement of the Rajbrot Siekierczyna block (which is included to Upper Silesian block) is probably about 2-3 km in relation to the basement of Zakliczyn- Brzozowa area (which belongs to Małopolska block).

Full Text:

PDF (Polish)