Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 33, No 12 (1985) Nowe dane do stratygrafii węglanowego ordowiku Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe Dane dotyczą ce serii solnej miedzy Wieliczką a Bochnią Abstract   PDF (Polish)
Józef Baran
 
Vol 55, No 10 (2007) Nowe dane dotyczące historii polskiej geologii, przedstawione po raz pierwszy na konferencji Buffon i Polska w Stacji Naukowej PAN w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe dane geologiczne z rejonu Białobrzegów nad Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł k. Alwerni, Wyżyna Krakowska Abstract   PDF (Polish)
Renata Jach
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane na temat fauny kręgowców w "piaskowcach plakodermowych" z rejonu Daleszyc (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szrek
 
Vol 54, No 8 (2006) Nowe dane na temat flory z famenu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Dąbrowska, Paweł Filipiak
 
Vol 44, No 11 (1996) Nowe dane na temat geochemii osadów jeziornych czerwonego spągowca niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 55, No 3 (2007) Nowe dane na temat skamieniałości cyrtokrynidów (Crinoidea, Cyrtocrinida) w osadach mezozoiku Polski pozakarpackiej Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Magdalena Łukowiak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 36, No 2 (1988) Nowe dane na temat unikatowego głazu narzutowego z okolic Morąga Abstract
Marcin Ryszkiewicz, Wiesław Studencki
 
Vol 54, No 8 (2006) Nowe dane o badaniach Williama Bucklanda (1784–1856) w Polsce Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz, Jerzy Żaba
 
Vol 21, No 3 (1973) Nowe dane o geologii rejonu Bronkowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Mariańczyk
 
Vol 12, No 11 (1964) Nowe dane o granicy ret-pstry piaskowiec w SW części monokliny przedsudeckiej Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowe dane o kambrze antykliny chęcińskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o karbonie górnym koło Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 5, No 2 (1957) Nowe dane o kimerydzie okolic Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 22, No 1 (1974) Nowe dane o małżopodobnym ślimaku Berthelinia krachi - Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Nowe dane o mineralizacji cynkowo-ołowiowej w obszarze siewieskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Gładysz, Stefan Śliwiński
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej w utworach staropaleozoicznych na obszarze Myszków-Mrzygłód, NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej z głębokich wierceń kontynentalnej skorupy ziemskiej - Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 57, No 4 (2009) Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski, Ewa Starnawska, Leszek Giro
 
Vol 59, No 3 (2011) Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska) Abstract   PDF
Rafał Siuda, Bożena Gołębiowska
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowe dane o naj niższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
R. Michniak, A. Y. Rozanow
 
Vol 26, No 8 (1978) Nowe dane o osadach syluru okolic Mrzygłodu-Zawiercia Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowe dane o paleozoiku na północ od Sandomierza Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowe dane o paragenezach kruszcowych w żyłach siarczków pierwotnych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Eligiusz Balcerzak, Krzysztof Nejbert, Wiesław Olszyński
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowe dane o pegmatytach hybrydalnych w serpentynitach kopalni magnezytu Wiry (Dolny Śląsk) Abstract
Janusz Janeczek, Michał Sachanbiński
 
Vol 28, No 4 (1980) Nowe dane o pozycji strukturalnej, wieku i fluoronośności złoża miedziowo-molibdenowego Erdentuin-obo w Mongolii Abstract
F. J. Korytow, Z. Biamba, A. A. Chrapow
 
Vol 49, No 8 (2001) Nowe dane o profilu osadów interglacjału mazowieckiego w Cząstkowie Abstract   PDF (Polish)
Jarmila Krzymińska, Leszek Jurys
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o profilu warstw łaziskich Abstract
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowe dane o przebiegu północnej części antykliny inowłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Cieśla
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Maksym, Piotr Śmist, Małgorzata Pietrusiak, Grzegorz Staryszak, Bogusław Liszka
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe dane o rozwoju wapienia muszlowego i kajpru na Pomorzu Zachodnim Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Nowe dane o stratygrafii i tektogenezie starszego paleozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tomczyk
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe dane o stratygrafii sinianu i kambru w północno-wschodniej Polsce Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe dane o tektonice Gór Pieprzowych Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 26, No 12 (1978) Nowe dane o tektonice Pasma Masłowskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Saternus
 
Vol 10, No 9 (1962) Nowe dane o utworach kredy środkowej Sobkowa i Staniewic w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg
 
Vol 45, No 11 (1997) Nowe dane o wgłębnej budowie ukraińskich Karpat - geologiczna reinterpretacja regionalnych profili sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Stepan-Orest Lizoon, Christina Zayats
 
Vol 54, No 2 (2006) Nowe dane o wieku i petrologii kenozoicznych bazaltoidów dolnośląskich Abstract   PDF
Janusz Badura, Zoltan Pécskay, Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Bogusław Przybylski
 
Vol 52, No 1 (2004) Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) — rezultaty datowań metodą K–Ar Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Leszek Krzemiński, Piotr Nescieruk, Mariusz Paszkowski, Andrzej Szydło, Zoltán Pécskay, Artur Wójtowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowe dane o występowaniu glin ogniotrwałych w retyko-liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 20, No 12 (1972) Nowe dane o występowaniu soli kamiennej w rejonie Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 16, No 1 (1968) Nowe dane o występowaniu wężowideł i innych szkarłupni w Nasiłowie k. Puław Abstract   PDF (Polish)
Teresa Maryańska, Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 5 (1975) Nowe dane o złożu bazaltów Sulikowa w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Witek, Grażyna Banaś-Chuchmała
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe dane o „triasowym" koralu rafotwórczym ze Strawczynka Nowego koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Sarnecka, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak
 
Vol 52, No 3 (2004) Nowe dane palinologiczne na temat wieku otoczaków węgla kamiennego z formacji dębowieckiej miocenu, z otworu wiertniczego Kozy MT3 (Śląsk Cieszyński) Abstract   PDF
Anna Chylarecka, Paweł Filipiak
 
Vol 49, No 12 (2001) Nowe dane termometryczne i mikrochemiczne o wschodniej osłonie metamorficznej granitu karkonoskiego (Krzyżowa Łąka k. Mniszkowa) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Nowe dane w sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach syderytowych z Łęczycy Abstract   PDF (Polish)
Bożena Filar, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe dane z wierceń Bartoszyce i Gołdap Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 44, No 4 (1996) Nowe elementy w interpretacji danych sejsmicznych dla utworów cenomańskich na przedgórzu Karpat Abstract   PDF (Polish)
Halina Jędrzejowska-Zwinczak, Eugeniusz Jawor, Krzysztof Żuławiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nowe, godne ochrony jaskinie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej Abstract
Michał Gradziński, Mariusz Szelerewicz, Andrzej Górny
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWE KADRY GEOLOGICZNE Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bujakowski, Antoni Barbacki, Robert Skrzypczak
 
Vol 10, No 3 (1962) Nowe kierunki w budowie nowoczesnych wiertnic wrzecionowych Abstract
Jan Kulisiewicz
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe kierunki w mineralogii stosowanej – sesja PTMin, 1 kwietnia 1993 r. Abstract
Katarzyna Jarmołowicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Nowe kierunki w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Klimczak
 
Vol 11, No 8 (1963) Nowe kierunki wyznaczania parcia i odporu gruntu Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer
 
Vol 47, No 1 (1999) Nowe kompetencje organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Nowe materiały do stratygrafii mioceńskiego złoża gipsów alabastrowych w Łopuszce Wielkiej koło Kańczugi Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 53, No 1 (2005) Nowe materiały dotyczące podróży przyrodnika francuskiego J.-É. Guettarda do Polski (1760–1762) Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 12, No 4 (1964) Nowe materiały wiążące do cementowania minerałów w preparatyce zgładów mikroskopowych Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 42, No 5 (1994) Nowe metody analizy w mikroobszarze - Spektrometr EDS-ISIS (szkolenie w Anglii) Abstract
Barbara Kazimierska
 
Vol 21, No 10 (1973) Nowe metody badania i melioracji gruntów spoistych Abstract   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 9, No 4 (1961) Nowe metody pomiaru składników mineralnych w skale Abstract
Kazimierz Chmura, Karol Machej
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWE METODY PRACy GEOLOGÓW Abstract   PDF
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 5, No 8 (1957) Nowe miejsce występowania karbonu na północ od Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Anatol Zieliński
 
Vol 20, No 1 (1972) Nowe minerały Abstract
, ,
 
Vol 20, No 7 (1972) Nowe minerały Abstract
, ,
 
Vol 22, No 9 (1974) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 22, No 10 (1974) Nowe minerały (ab) Abstract
. ,
 
Vol 22, No 11 (1974) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 20, No 2 (1972) Nowe minerały (ab) Abstract
, .
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe minerały (ab) Abstract
. .
 
Vol 19, No 1 (1971) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 19, No 4 (1971) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 18, No 6 (1970) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 18, No 7 (1970) Nowe minerały (ab) Abstract
. ,
 
Vol 18, No 10 (1970) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 10, No 6 (1962) Nowe minerały (I) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 6, No 5 (1958) Nowe możliwości budowy wierconych studzien bezfiltrowych w zachodnich obszarach kraju Abstract   PDF
Aniela Fleckowa
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowe możliwości geofizycznego badania skał osadowych w otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 20, No 2 (1972) Nowe możliwości przemysłowego wykorzystania krajowej ziemi krzemionkowej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Bareja, Maria Ruśkiewicz
 
Vol 25, No 3 (1977) Nowe możliwości wykorzystania glin zwietrzelinowych w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Karol Dzierwa, Maria Kita-Badak
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowe możliwości wykorzystania wyrobisk górniczych w likwidowanych kopalniach węgla kamiennego Abstract
Ewa Zalewska
 
Vol 48, No 5 (2000) Nowe, nieznane dane o kaledońskich — alpinotypnych fałdowaniach w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 6 (1955) Nowe obserwacje okruszcowania na Miedziance Świętokrzyskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego i dalsze perspektywy badań we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Czernicki, Stanisław Radecki
 
Vol 52, No 5 (2004) Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego w osadach miocenu północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji bezpośredniego wpływu nasycenia węglowodorami na zapis sejsmiczny Abstract   PDF
Michał Myśliwiec, Bożena Plezia, Grażyna Świętnicka
 
Vol 66, No 11 (2018) Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wierzbowski, Michał Świder, Monika Krzeczyńska, Wojciech Szczygieł
 
Vol 5, No 4 (1957) Nowe odkrycie zaginionej fauny Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 30, No 4 (1982) Nowe odkrycie złoża gazu ziemnego i dalsze perspektywy poszukiwań w poziomie ewaporatów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Józef Czernicki, Czesław Fik
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe odsłonięcia kontaktu kajpru i doggeru w Woli Morawickiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Siemiątkowska
 
Vol 10, No 7 (1962) Nowe odsłonięcia syluru w Dolinie Wilkowskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Kazimierz Dulski, Jerzy Zagórski
 
Vol 7, No 11 (1959) Nowe ogniwa stratygraficzne serii wierchowej w rejonie Osobitej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 12 (1987) Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej Abstract
Leszek Lindner, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz Olszak
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Nowe oznaczenia wieku TL przy zastosowaniu filtrów optycznych Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kusiak
 
Vol 59, No 6 (2011) Nowe perspektywy nauk interdyscyplinarnych – otwarcie Pracowni Geomikrobiologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – 13.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gójska, Ludwina Jarzynowska
 
Vol 57, No 8 (2009) Nowe perspektywy poszukiwań morskich kręgowców kredowych w nieczynnej kopalni fosforytów w Annopolu nad Wisłą Abstract   PDF
Marcin Machalski, Artur Komorowski, Marian Harasimiuk
 
Vol 45, No 12 (1997) Nowe perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w utworach wapienia cechsztyńskiego na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Dyjaczyński, Stanisław Mamczur, Stanisław Radecki
 
Vol 57, No 11 (2009) Nowe perspektywy poszukiwawcze na bazie reprocessingu danych sejsmicznych 3D z rejonu Sokołów–Pogwizdów (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF
Mieczysława Zubrzycka, Barbara Czerwińska, Bożena Nikiel-Tshabangu, Zdzisław Zubrzycki
 
Vol 18, No 1 (1970) Nowe podstawy do stratygrafii miocenu Polski południowej Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach, Tadeusz Kuciński, Ewa Łuczkowska
 
Vol 18, No 1 (1970) Nowe podstawy do stratygrafii miocenu Polski południowej Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach, Tadeusz Kuciński, Ewa Łuczkowska
 
Vol 44, No 3 (1996) Nowe pomniki przyrody nieożywionej na Pojezierzu Suwalskim i ich ochrona Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 20, No 1 (1972) Nowe postanowienia Komisji Nowych Minerałów MAM. Abstract
, ,
 
Vol 46, No 10 (1998) Nowe późnoplejstoceńskie stanowisko paleontologiczno - archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński, Gwidon Jakubowski, Karol Piasecki, Mikołaj Urbanowski, Marcin Żarski
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowe prawo geologiczne i górnicze - Abstract
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Nowe prawo geologiczne i górnicze oraz zagadnienie państwowej służby geologicznej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Nowe profile osadów czwartorzędowych zachodniej Białorusi Abstract
Edward Rühle
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe projekty IGCP, 9 lutego 1993 r Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) Nowe propozycje ustalania kryteriów bilansowości zasobów oraz sporządzania geologiczno- ekonomicznych ocen złóż surowców mineralnych stałych Abstract
Jan Kostecki, Kazimierz Magiera
 
Vol 9, No 8 (1961) Nowe przejawy mineralizacji uranowej na tle budowy niecki leszczynieckiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz, Janusz Uberna
 
Vol 14, No 2 (1966) Nowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w wiertnictwie Abstract
T. Reguła
 
Vol 9, No 12 (1961) Nowe punkty facji salinarnej w triasie na terenie Polski Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 51, No 10 (2003) Nowe regulacje prawne dotyczące zagrożeń geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Nowe rozwiązania dotyczące działalności geologicznej i górniczej wynikające z noweli Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw Abstract
Małgorzata Tessarowicz-Krawczyk, Kinga Wojtczak
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe skale wieku bezwzględnego skał Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 43, No 11 (1995) Nowe ślady terapodów z wczesnojurajskich osadów Polski Abstract
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowe spojrzenie na Bibliotekę Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Michał W. Zapolski
 
Vol 42, No 9 (1994) Nowe spojrzenie na chłonność utworów dewonu w świetle wyników badań uzyskanych w otworze Krasna 1 Abstract
Bożena Niemczyk, Jan Talik, Ryszard Wróbel
 
Vol 34, No 12 (1986) Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Westwalewicz-Mogilska
 
Vol 53, No 2 (2005) Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 40, No 8 (1992) Nowe spojrzenie na możliwości eksploatacji i wykorzystania soli potasowo-magnezowych w wysadzie solnym "Kłodawa" Abstract
Jacek Wachowiak
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowe spojrzenie na stratygrafię czwartorzędu w otworze Olszewo Węgorzewskie oparte na analizie wybranych cech teksturalnych i mineralno-petrograficznych osadów Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 8, No 8 (1960) Nowe spojrzenie na warunki powstawania biohermalnych utworów koralowych Abstract
Ewa Roniewiczowa
 
Vol 52, No 5 (2004) Nowe spojrzenie na zagadnienie cyklotemu glacjalnego w świetle pionowych rozkładów porowatości w obrębie gliny deformacyjnej zlodowacenia odry w rejonie Konina Abstract   PDF
Wojciech Włodarski
 
Vol 22, No 11 (1974) Nowe sposoby opracowania danych sejsmicznych w metodzie wspólnego punktu odbicia Abstract   PDF (Polish)
Wiaczesław K. Aleksandrow, Nikołaj N. Prisomyszew, Jerzy Świtek
 
Vol 25, No 3 (1977) Nowe spostrzeżenia dotyczące konkrecji manganowych w głębinach Pacyfiku Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 27, No 1 (1979) Nowe spostrzeżenia dotyczące wieku i ewolucji konkrecji manganowych z głębin Pacyfiku Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 25, No 1 (1977) Nowe stanowiska eocenu górnego i oligocenu dolnego w rejonie Globic, Szaszorowic i Miechowa (woj. leszczyńskie) w SW części monokliny przedsllideckiej Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe stanowiska fauny mioceńskiej w okolicy Monastyrza i Huty Lubyckiej (południowe Roztocze) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał, Gwidon Jakubowski
 
Vol 53, No 2 (2005) Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia) Abstract   PDF
Marcin Żarski, Małgorzata Nita, Hanna Winter
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowe stanowiska interglacjału eemskiego w okolicy Szepietowa (woj. łomżyńskie) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wrotek
 
Vol 56, No 5 (2008) Nowe stanowiska laminowanych osadów jeziornych na Pojezierzu Kaszubskim Abstract   PDF
Wojciech Tylmann, Magdalena Zawadzka
 
Vol 7, No 8 (1959) Nowe stanowiska prenitu w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek
 
Vol 33, No 2 (1985) Nowe stanowisko amonita w kredzie Beskidu Śląskiego Abstract
Piotr J. Grocholski
 
Vol 34, No 5 (1986) Nowe stanowisko bogatej fauny dewońskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract
Edward Głuchowski, Grzegorz Racki
 
Vol 3, No 8 (1955) Nowe stanowisko bononu na Kujawach oraz uwagi zależności poszukiwań surowców od badań podstawowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 28, No 12 (1980) Nowe stanowisko fauny mioceńskiej Abstract
Barbara Studencka, Wiesław Studencki
 
Vol 28, No 8 (1980) Nowe stanowisko fauny plejstocenu w Basenie Grudziądzkim w Zakurzewie Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 25, No 5 (1977) Nowe stanowisko fauny ramienionogów mioceńskich na Roztoczu Abstract   PDF (Polish)
Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowe stanowisko fauny wczesnokarbońskiej w Sudetach-Jaczków (niecka śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowe stanowisko interglacjału i gliny zwałowej Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Wąs
 
Vol 55, No 4 (2007) Nowe stanowisko interglacjału mazowieckiego w Gajcu — Pojezierze Łagowskie (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Hanna Winter, Krzysztof Urbański
 
Vol 41, No 11 (1993) Nowe stanowisko interstadiału pilicy (formacja Chojny) w odkrywce Bełchatów Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Małgorzata Nita
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe stanowisko kopalnych wężowideł w Polsce Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowe stanowisko liliowców Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 8 (2002) Nowe stanowisko morskich osadów miocenu w Kotlinie Sądeckiej — informacja wstępna Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Gonera, Marek Styczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Nowe stanowisko osadów glacjalnych w Górach Sowich, Sudety Środkowe Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Edyta Pijet
 
Vol 27, No 11 (1979) Nowe stanowisko osadów interglacjalnych w okolicy Pabianic Abstract
Halina Klatkowa
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe stanowisko osadów interglacjalnych w Warszawie Abstract
Wojciech Morawski
 
Vol 25, No 7 (1977) Nowe stanowisko osadów miocenu koło Dubiecka Abstract   PDF (Polish)
Marek Cieszkowski, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 26, No 5 (1978) Nowe stanowisko osadów organicznych w krawędziowej strefie pradoliny Noteci-Warty w Łęgowie Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 52, No 8/1 (2004) NOWE STANOWISKO OSADÓW PALEOGENU I NEOGENU W ŁĘCZYCACH K. LĘBORKA Sesja Naukowa Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego Gdańsk, 23 marca 2004 r. Abstract   PDF
Regina Kramarska
 
Vol 23, No 1 (1975) Nowe stanowisko porfiru w Nielepicach koło Rudawy Abstract   PDF (Polish)
Anna Smoleńska
 
Vol 34, No 1 (1986) Nowe stanowisko ryb słodkowodnych (Teleostei) z trzeciorzędu Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Jerzmańska, Andrzej Hałuszczak
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe stanowisko rzadkiej mineralizacji kruszcowej w Sudetach Abstract
Marian Banaś
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Nowe stanowisko skalenia na Dolnym Śląsku Abstract
K. Chmura, M. Lewowicki, R. Pałubicki
 
Vol 40, No 9 (1992) Nowe stanowisko stratotypowe osadów plejstoceńskich na Przedgórzu Sudeckim: doniesienie wstępne Abstract
Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe stanowisko słonia leśnego Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Nowe stanowisko torfu interglacjalnego z okolic Śledzianowa nad dolnym Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Zofia Solek
 
Vol 65, No 7 (2017) Nowe stanowisko unikatowej fauny z dolnego ordowiku Chin Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Baliński
 
Vol 52, No 2 (2004) Nowe stanowisko utworów kambru górnego w zachodniej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Szczepanik, Anna Żylińska, Sylwester Salwa
 
Vol 53, No 2 (2005) Nowe stanowisko z tropami kręgowców z górnego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 49, No 9 (2001) Nowe stowarzyszenie: GaliciaTectonicGroup Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nowe stwierdzenie występowania łupków ogniotrwałych w dolnych warstwach mikołowskich i porębskich GZW Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 49, No 10 (2001) Nowe techniki przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w zastosowaniu do określenia szcze- gółowej budowy złoża ropy Radoszyn Abstract
Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Zbigniew Karpoluk, Piotr Misiarz, Krystyna Żukowska, Krzysztof Żuławiński, Robert Bartoń
 
Vol 45, No 2 (1997) Nowe technologie w teledetekcji, fotogrametrii lotniczej isatelitarnej, kartografii oraz ich zastosowania - Warszawa, 16-17.12.1996 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 49, No 7 (2001) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 48, No 7 (2000) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 51, No 7 (2003) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 7, No 10 (1959) Nowe urządzenie do profilowania w żerdziach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 65, No 6 (2017) Nowe wydawnictwa popularnonaukowe Muzeum Geologicznego PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 3 (1999) Nowe wyniki badań izotopowych i chemicznych wód leczniczych Ciechocinka Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe wystąpienie piromorfitu w Sudetach Abstract
Antoni Muszer
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowe występowanie iłów ogniotrwałych w okolicy Siewierza Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Górzyński, Janusz Pomykała
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe zadania Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 2 (1955) Nowe zagadnienia z mechaniki gruntów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Wincenty Fortunat
 
Vol 55, No 9 (2007) Nowe Zagłębie Miedziowe ma już 50 lat! Abstract   PDF
Wojciech Kaczmarek, Robert Rożek
 
Vol 23, No 8 (1975) Nowe zasady gospodarki i ochrony złóż surowców mineralnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nowe zasady profilowania rdzeni dostosowane do komputerowych metod dokumentowania i modelowania złóż rud Zn - Pb obszaru śląsko-krakowskiego Abstract
Renata Blajda
 
Vol 43, No 12 (1995) Nowe zasady udostępniania informacji geologicznych, zgromadzonych w zbiorach archiwalnych, i sposób ich wyceny Abstract
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód Abstract   PDF (Polish)
Danuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek Nieć
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowe zdarzenie muzealne - Ruch zaklęty w kamieniu Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 26, No 2 (1978) Nowe znaleziska ichtiofauny w Karpatach ukraińskich Abstract
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 51, No 7 (2003) Nowe znaleziska narzutniaków porfiru rombowego z Oslo na terenie północno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska
 
Vol 19, No 2 (1971) Nowe znaleziska nieznanej dotychczas części muszli tentakulitów w osadach górnego syluru Szwecji Abstract
Barbara Hajłasz
 
Vol 69, No 4 (2021) Nowe znaleziska polskich tektytów z obszaru niecki żytawskiej Abstract   PDF
Karolina Paszcza
 
Vol 1, No 2 (1953) Nowe znaleziska porfiru Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 57, No 3 (2009) Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin, Joanna Roszkowska, Urszula Meissner
 
Vol 52, No 3 (2004) Nowe znaleziska tropów dinozaurów ze śladem śródstopia z dolnej jury Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki
 
Vol 50, No 5 (2002) Nowe znaleziska tropów kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 57, No 2 (2009) Nowe znalezisko ciosu mamuta w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF
Marek Cieszkowski, Witold Zuchiewicz, Witold Paweł Alexandrowicz, Piotr Wojtal, Andrzej Ślączka, Sławomir Góra, Piotr Fryś, Grzegorz Kursa
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Nowe znalezisko jaszczurki w bursztynie bałtyckim Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 5, No 6 (1957) Nowe znalezisko kry mioceńskiej Abstract   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 21, No 12 (1973) Nowe znalezisko młodotrzeciorzędowych żwirów i piasków kwarcowych koło Ostródy Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiałowa, Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe znalezisko paleontologiczne w osadach czwartorzędowych w odkrywce KWB Bełchatów Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 53, No 5 (2005) Nowe znalezisko śladów dinozaurów w górnym triasie Tatr Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 19, No 2 (1971) Nowe znalezisko szczątków leśnego nosorożca Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Nowe złoża surowca skaleniowego w Mrowinach k. Żarowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Stanisław Krassowski, Zbigniew Nurkiewicz, Maria Znańska
 
Vol 19, No 11 (1971) Nowe złoże ropy naftowej na wyspie Wolin Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Nowe złoże ropy naftowej pod Karlinem Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Bogumił Sikorski, Mieczysław Solak
 
Vol 34, No 1 (1986) Nowe złoże ropy naftowej w wierceniu dokumentującym rudy miedzi Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 23, No 10 (1975) Nowelizacja Instrukcji dotyczącej Szczegółowej mapy geologicznej Polski Abstract
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego Abstract
Stefan Kozłowski, Stanisław Przeniosło
 
Vol 53, No 7 (2005) Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego Abstract   PDF
Kinga Wojtczak
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze a nowe zadania samorządów Abstract   PDF (Polish)
Rafał Miland
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Andrzej Kostrzewski Abstract
Bolesław Nowaczyk
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Janusz Kotlarczyk Abstract
Tadeusz Słomka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Jerzy Fedorowski Abstract
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 46, No 7 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowo odkryte irackie złoża siarki na tle mezopotamskiej strefy siarkonośnej Abstract
, ,
 
Vol 33, No 8 (1985) Nowo poznany (ESE) odcinek rowu Bełchatowa Abstract
Zbigniew Kozydra, Marcin Piwocki
 
Vol 9, No 1 (1961) Nowoczene urządzenia do obróbki zgładów mikroskopowych Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Nowoczesna klasyfikacja osadów klastycznych według wielkości ziarn Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 45, No 8 (1997) Nowoczesne metody badania właściwości petrofizycznych skał oraz możliwości zastosowania otrzymanych wyników w badaniach diagenezy Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowoczesne metody badania własności lodogruntu w budownictwie górniczym Abstract   PDF (Polish)
Roman Calikowski, Wacław Kołtoński
 
Vol 1, No 6 (1953) Nowoczesne metody geochemiczne poszukiwań naftowych Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 1, No 3 (1953) Nowoczesne metody geochemiczne poszukiwań naftowych- Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Nowoczesne metody interpretacji strukturalno - facjalnej danych sejsmiki 3D na przykładzie złoża Stężyca Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kuc
 
Vol 50, No 2 (2002) Nowoczesne pomiary geofizyczne w otworach badawczych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 16, No 3 (1968) Nowoczesne zastosowania akustyki w geofizyce górnictwie (Cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kotłoński
 
Vol 16, No 4 (1968) Nowoczesne zastosowanie akustyki w geofizyce górnictwie (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kołtoński
 
Vol 1, No 1 (1953) Nowości bibliograficzne Abstract   PDF
, ,
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowości gospodarcze Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości gospodarcze Abstract
, .
 
Vol 6, No 11 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 12 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 8-9 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 1 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 2 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 4 (1957) NOWOSCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 5 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 8 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 9 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 10 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 11 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
6501 - 6750 of 15391 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>