Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 60, No 9 (2012) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU II Polski Kongres Geologiczny – „Geologia jedna?!” Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 56, No 7 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Kartografia doceniona Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 59, No 7 (2011) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Litosfera odetchnęła Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 5 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Los klimatu w rękach geologów? Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Mamy ustawę o odpadach wydobywczych zgodną z prawem europejskim Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 12 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Obywatele do głosu Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 2 (2004) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Odszedł twórca warszawskiej szkoły geologii inżynierskiej — Witold Cezariusz Kowalski Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 53, No 2 (2005) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Osobista geologiczna stratyfikacja Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 4 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Po drugie PIG Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 2 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Po pierwsze prawo Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 9 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Po trzecie kasa Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 5 (2004) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Święto Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 3 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Swobodniej w litosferze —projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 9 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Złoża soli — wspaniała historia i nowe wyzwania Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 8/2 (2004) MENTE ET MALLEO THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND Polish geology — tradition and experience Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 1 (2015) Merytoryczne wsparcie administracji geologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Message from the Under-Secretary of State, Chief National Geologist Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 50, No 12 (2002) Metabazyty warstw andelohorskich strefy moraw- sko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotekto- niczna, petrografia, przemiany metamorficzne Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Kozdrój
 
Vol 41, No 1 (1993) Metale ciężkie w aluwiach Ziemi Kłodzkiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Metale ciężkie w dolinie Wisły i jej dopływów w rejonie Krakowa Abstract
Edeltrauda Helios Rybicka, Marta Wardas
 
Vol 54, No 2 (2006) Metale ciężkie w glebach powiatu warszawskiego zachodniego Abstract   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 21, No 4 (1973) Metale ciężkie w glebach rejonu Boguszów – Stanisławów - Pomocne w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 44, No 1 (1996) Metale ciężkie w glebach tarasów zalewowych Pisi Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Paweł Lewandowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Metale ciężkie w osadach jezior Pojezierza Kaszubskiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 45, No 12 (1997) Metale ciężkie w różnowiekowych holoceńskich aluwiach Wisły okolic Torunia Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szwarczewski
 
Vol 46, No 5 (1998) Metale ciężkie w różnowiekowych osadach aluwialnych Bzury Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Sokołowska, Piotr Szwarczewski
 
Vol 53, No 11 (2005) Metale ciężkie w wodzie rzeki Mała Panew Abstract   PDF
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 40, No 6 (1992) Metale ciężkie we współczesnych osadach aluwialnych Wisły, Odry, Warty i Bugu Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Tadeusz Sztyrak
 
Vol 43, No 5 (1995) Metale, molibden, nawozy potasowe, ołów, surowce mineralne, węgiel, wolfram, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Metale nieżelazne, miedź, nikiel, odpady, platynowce, sól kamienna, węgiel Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Metalogeneza Europy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 8, No 6 (1960) Metalogeneza środkowych i wschodnich Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Skácel
 
Vol 53, No 4 (2005) Metalogeneza złota w Sudetach Zachodnich w świetle badań pierwiastków śladowych wybranych waryscyjskich skał magmowych — wyniki wstępne Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 10, No 6 (1962) Metalogenia czy metalogeneza Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) Metamorfizm regionalny i kontaktowy w rejonie intruzji Żeleźniaka (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza, Stanisław Achramowicz, Juergen Koepcke, Katarzyna Machowiak
 
Vol 56, No 6 (2008) Metan pokładów węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Jan Kwarciński, Jerzy Hadro
 
Vol 51, No 6 (2003) Metan pokładów węgla — cenny surowiec energetyczny czy zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi w Polsce Abstract
Ewa Zalewska, Maciej Młynarczyk
 
Vol 61, No 7 (2013) Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Hadro, Izabela Wójcik
 
Vol 56, No 1 (2008) Meteoryt Kłodawa — gość z kosmosu czy obiekt pochodzenia ziemskiego? Abstract   PDF
Ewa Starnawska, Włodzimierz Mizerski, Łukasz Karwowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Meteoryt z Baszkówki k. Głoskowa - Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 68, No 8 (2020) Meteoryty, kratery uderzeniowe i inne ślady kosmicznej katastrofy w rejonie Moraska pod Poznaniem Abstract   PDF
Witold Szczuciński, Andrzej Muszyński
 
Vol 51, No 1 (2003) Meteoryty — skały z kosmosu Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 15, No 2 (1967) Metoda analizy uziarnienia skał drobnoziarnistych za pomocą kolorymetru Abstract   PDF (Polish)
Jan Rzechowski
 
Vol 58, No 5 (2010) Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii Abstract   PDF
Krzysztof Labus, Małgorzata Labus
 
Vol 11, No 7 (1963) Metoda całkowitej eksploatacji makrofauny z określonej objętości masy skalnej w miocenie Przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 47, No 11 (1999) Metoda datowania kosmogenicznym izotopem 36Cl - nowe dane do chronologii glacjalnej Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk, Grażyna Zreda-Gostyńska, Marek Zreda
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Metoda dekrepitometrii i aparatury do badań temperatury powstawania minerałów i skał Abstract   PDF (Polish)
Janusz Brzeczkowski, Tomasz Janiszewski, Jadwiga Pawłowska
 
Vol 41, No 5 (1993) Metoda ekonomiczno-sozologicznej waloryzacji złóż węgla brunatnego Abstract
Marcin Piwocki, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 30, No 8 (1982) Metoda ilościowej interpretacji aluwialnych anomalii szlichowych na przykładzie złota Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Metoda koncentratów jako jedna z metod poszukiwawczych złóż okruchowych metali rzadkich Abstract   PDF (Polish)
Zofia Gawrońska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Borecka, Agnieszka Stopkowicz, Klaudia Sekuła
 
Vol 60, No 6 (2012) Metoda określania kryteriów przemysłowości zasobów złóż kopalin z warunków ekonomicznych Abstract   PDF (Polish)
Herbert Wirth, Konrad Wanielista, Jan Kudełko
 
Vol 18, No 5 (1970) Metoda optycznego oznaczania wieku bezwzględnego skał Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 50, No 8 (2002) Metoda oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografu gazowego (GC/MSD) oraz automatycznego systemu przygotowania próbek (ASE 200) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Grabiec-Raczak, Barbara Kamińska, Magdalena Kocon
 
Vol 11, No 1 (1963) Metoda Pb-α wyznaczania bezwzględnego wieku skał wulkanicznych Abstract
Jan Babecki
 
Vol 42, No 10 (1994) Metoda penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej - przykłady zastosowań Abstract
Janusz Antoniuk, Jerzy Mościcki
 
Vol 6, No 3 (1958) Metoda poszukiwania złóż ropy naftowej z powierzchni ziemi przez pomiar radioaktywności gleby Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 56, No 9 (2008) Metoda punktowej, długookresowej satelitarnej interferometrii radarowej (PSInSARTM) w rozpoznaniu geodynamiki NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Marek Graniczny, Magdalena Czarnogórska, Zbigniew Kowalski, Andrzej Leśniak, Janusz Jureczka
 
Vol 22, No 5 (1974) Metoda spiekowo-rozpadowa J. Grzymka wytwarzania tlenku glinu i cementu z surowców krajowych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Kosacka, Krystyna Rajczyk
 
Vol 11, No 5 (1963) Metoda sporządzania specjalnej mapy hydrogeologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
E. Goc, G. N. Kotlicka, J. Pałys, A. Różkowski
 
Vol 6, No 4 (1958) Metoda stopniowego barwienia w barwnikowej analizie minerałów ilastych Abstract   PDF
Ryszard Skawiński
 
Vol 24, No 1 (1976) Metoda szybkiego obliczania pojedynczej studni pełnej o zwierciadle napiętym Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid
 
Vol 8, No 11 (1960) Metoda telluryczna Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak
 
Vol 48, No 9 (2000) Metoda utwardzania próbek osadów spoistych pobranych w stanie nienaruszonym do sporządzenia średnioformatowych płytek cienkich Abstract
Urszula Jarosińska
 
Vol 22, No 9 (1974) Metoda wielokrotnych profilowań w świetle badań wykonanych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 14, No 11 (1966) Metoda wyznaczania dla małych kopalń minimalnego i opłacalnego wydobycia kopalin stałych Abstract   PDF
Michał Bednarski, Bogdan Wziętek
 
Vol 29, No 9 (1981) Metoda wyznaczania nośności i odkształcalności skalnego podłoża fundamentowego na podstawie badań wykonywanych w otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński, Kazimierz Sołtys
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Metody analityczne stosowane w ocenie odporności systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia antropogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka1
 
Vol 44, No 3 (1996) Metody analizy wód naturalnych stosowane przez Centralne Laboratorium Chemiczne w badaniach monitoringowych Abstract
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Piotr Pasławski
 
Vol 3, No 3 (1955) Metody analizy wskaźnikowej surowców o wysokiej zawartości glinu Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 9, No 4 (1961) Metody badań geofizycznych zakrytych obszarów na przykładzie północnowschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 21, No 10 (1973) Metody badań popiołów jako materiału konstrukcyjnego Abstract   PDF
Zygmunt Glazer
 
Vol 41, No 12 (1993) Metody badań wytrzymałości i odkształcalności skał w zmodyfikowanym systemie MTS Abstract
Paweł Łukaszewski, Joanna Pinińska, Henryk Górka, Jan Wewiór
 
Vol 6, No 12 (1958) Metody badania i oceny złóż do budowy zakładów górniczych w Jugosławii Abstract
August Gogala
 
Vol 33, No 3 (1985) Metody badania struktury (zmienności) obrazów geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha, Stanisław Rybicki
 
Vol 14, No 4 (1966) Metody barwienia skaleni Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 26, No 3 (1978) Metody defektoskopii optycznej w badaniach form organicznego pochodzenia w skałach Abstract
Zygmunt Walenczak
 
Vol 57, No 8 (2009) Metody elektromagnetyczne w geotermii Abstract   PDF
Michał Stefaniuk, Marek Wojdyła
 
Vol 9, No 10 (1961) Metody geofizyczne w pracach geologicznych tematem obrad Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Szczepański
 
Vol 16, No 5 (1968) Metody ilościowej oceny zasobów perspektywicznych gazu ziemnego i ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jan Żytka
 
Vol 17, No 10 (1969) Metody matematyczne w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 21, No 10 (1973) Metody matematyczne w naukach geologicznych na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 21, No 10 (1973) Metody mikrograwimetryczne w problematyce eksploatacji złóż siarki Abstract   PDF
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński, Konstanty Czepulis
 
Vol 21, No 10 (1973) Metody modelowe w badaniach bilansów wód podziemnych i dokumentowania ich zasobów Abstract   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Metody monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania on-line na przykładzie badań geologiczno-inżynierskich w Beskidzie Niskim i Średnim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Bednarczyk
 
Vol 16, No 1 (1968) Metody obliczania wielowarstwowych krzywych teoretycznych pionowych sondowań elektrycznych za pomocą maszyny cyfrowej GIER Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Grzelak, Mirosław Grzymkowski, Antoni Kreczmar, Przemysław Stenzel, Jacek Szymanko
 
Vol 53, No 7 (2005) Metody oceny ryzyka środowiskowego na przykładzie planowania inwestycji liniowych Abstract   PDF
Michał Palmąka
 
Vol 27, No 3 (1979) Metody ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem Abstract
Hanna Bujwid, Dorota Cydzik
 
Vol 4, No 9 (1956) Metody określania małych ilości uranu w rudach Abstract   PDF (Polish)
P. N. Palej
 
Vol 23, No 6 (1975) Metody określania powierzchni z pomocniczą siatką kwadratową Abstract   PDF (Polish)
Jacek Owczarczyk
 
Vol 5, No 2 (1957) Metody oznaczania kopalnych ślimaków Abstract   PDF
Leon Karczewski
 
Vol 25, No 4 (1977) Metody petrografii skał osadowych we Francji Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 19, No 6 (1971) Metody pola sterowanego stosowane do oceny parametrów skał zbiornikowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Krupa, Feliks Wojda
 
Vol 42, No 7 (1994) Metody pomiaru współczesnych naprężeń skorupy ziemskiej w głębokich otworach wiertniczych Abstract
Marek Jarosiński
 
Vol 5, No 4 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Aparatura do termicznej analizy różnicowej i możliwości jej budowy w kraju Abstract   PDF
Stefania Basińska-Pampuchowa
 
Vol 5, No 10 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Geofizyka a poszukiwania wody (III) Abstract   PDF
Tarass Nasser
 
Vol 5, No 5 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Identyfikacja pokładów węgla metodą mikrosporową Abstract   PDF
Soňa Dybová, Aleksander Jachowicz
 
Vol 6, No 6 (1958) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Interpretacja materiałów sejsmicznych uzyskanych metodą refleksyjną na stromych strukturach typu Sompolna - Gopła Abstract   PDF
Maria Gołąb, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 2, No 1-2 (1954) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY METODA "RADIOWĘGLA" W BADANIACH WIEKU CZWARTORZĘDOWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH Abstract   PDF
Włodzimierz Mościcki
 
Vol 5, No 11 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Metody sporządzania map hydrogeologicznych w Związku Radzieckim Abstract   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 2, No 9 (1954) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY O METODZIE BADANIA PRZYROSTU ZASOBÓW KRUSZYWA W ZŁOŻACH ODNAWIALNYCH Abstract   PDF
Kazimierz Paszyński
 
Vol 2, No 12 (1954) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY O SPOSOBIE WYKONYWANIA GEOLOGICZNYCH MAP INŻYNIERSKICH Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 2, No 6 (1954) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY PODZIEMNE KARTOWANIE GEOLOGICZNE Abstract   PDF
Józef Poborski
 
Vol 5, No 1 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Próby zastosowania badań pyłkowych do korelacji monotonnych osadów morskich (oIigocen, miocen) Abstract
Maria Pautsch
 
Vol 6, No 7 (1958) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Ruchy terenu wywołane eksploatacją podziemną w świetle najnowszych badań polskich Abstract   PDF
Jan Furmański
 
Vol 5, No 9 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Sondowania wirowe Abstract
Zdzisław Kruszewski
 
Vol 5, No 6 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Uwagi o metodyce zdjęcia geologicznego na niżu Abstract   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 5, No 3 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Wstępne wiadomości o mapie strukturalnej Abstract   PDF
Maria Radolińska
 
Vol 6, No 4 (1958) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Zagadnienie doboru prędkości średnich Abstract   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 5, No 8 (1957) METODY PRACY - RACJONALIZACJA - POSTĘP TECHNICZNY Zastosowanie metody zawadniania złóż ropy naftowej w Polsce Abstract
Józef Jakub Zieliński
 
Vol 6, No 12 (1958) METODY PRACY Aktualne metody i kierunki badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 14, No 1 (1966) METODY PRACY Graficzna metoda wyznaczania maksymalnej wydajności studni, powierzchni filtra, dopuszczalnej prędkości wlotowej na filtrze i zasięgu leja depresyjnego Abstract   PDF
Hanna Bujwid
 
Vol 3, No 1 (1955) METODY PRACY RACJONALIZACJA POSTĘP TECHNICZNY O STOSOWANIU NIEKTÓRYCH METOD PRZY BADANIACH MIKROPALEONTOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 19, No 4 (1971) Metody sejsmiki otworowej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Świtek, Bogdan Burchat
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych Abstract   PDF (Polish)
Bartłomiej Olek, Henryk Woźniak, Jacek Stanisz
 
Vol 17, No 9 (1969) Metody, technika pracy, aparatura itp. w obcojęzycznej literaturze geologicznej - Bibliografia 1969 r. Abstract
Czesław Z. Bukowski, M. Wanda Bukowska
 
Vol 38, No 12 (1990) Metody waloryzacji zasobów kopalin w Polsce Abstract
Jolanta Falińska
 
Vol 50, No 8 (2002) Metody wyznaczania przeciętnej zawartości pierwiastków w osadach zanieczyszczonych zbiorników Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Loska, Danuta Wiechuła, Grażyna Pęciak
 
Vol 24, No 6 (1976) Metody wyznaczania rozkładu regionalnego pola magnetycznego oraz regionalnych anomalii magnetycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Henryk Marcak
 
Vol 61, No 2 (2013) Metody wzmocnienia podłoża gruntowego na przykładzie Południowej Obwodnicy Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Białobrzeski
 
Vol 44, No 1 (1996) Metody znacznikowe w hydrogeologii i hydrologii, Polanica Zdrój, 04-09.09.1995 Abstract
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 39, No 9 (1991) Metodyczne aspekty opracowywania nie w pełni reprezentatywnych materiałów hydrogeochemicznych Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 54, No 9 (2006) Metodyka analiz izotopowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego (DIC) i ich zastosowania w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych Abstract   PDF
Anna Szynkiewicz, Wojciech Drzewicki, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 46, No 2 (1998) Metodyka badań geochemicznych gleb i biowskaźników roślinnych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 17, No 1 (1969) Metodyka badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w Jugosławii Abstract
Tadeusz Kliński
 
Vol 23, No 11 (1975) Metodyka badań i interpretacji materiałów geofizyki wiertniczej stosowana w PGGN Toruń dla utworów czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Król
 
Vol 48, No 4 (2000) Metodyka badań petrograficznych frakcji szkieletowej glin lodowcowych w Europie Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 34, No 7 (1986) Metodyka badań tektonicznych polskich złóż siarki Abstract   PDF (Polish)
Zofia Krysiak
 
Vol 27, No 5 (1979) Metodyka badań wpływu zbiornika na wody gruntowe Abstract
Marian Perek
 
Vol 27, No 10 (1979) Metodyka badań własności skał przy wykorzystaniu petroskopu Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Olaszowski, Leszek Wachelka, Andrzej Hanaś
 
Vol 50, No 7 (2002) Metodyka bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rejman, Maria Zaleska
 
Vol 34, No 8 (1986) Metodyka dokumentowania geologiczno-inżynierskiego obiektów liniowych w firmie Brown and Root (Overseas) Ltd Abstract
Zbigniew Frankowski, Marek Mroczkowski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Metodyka dokumentowania podmorskich złóż kruszywa naturalnego w polskiej części Morza Bałtyckiego Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Masłowska
 
Vol 34, No 8 (1986) Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych w firmie Brown and Root (Overseas) Ltd Abstract
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 22, No 5 (1974) Metodyka i cele badania zmienności parametrów złożowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 18, No 2 (1970) Metodyka i technika prac geologiczno-inżynierskich oraz problem postępu technicznego na naradzie w Miedzeszynie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 29, No 8 (1981) Metodyka i zakres prac związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji geologicznej dewonu wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 49, No 4 (2001) Metodyka i zastosowanie badań zmienności stosunków lekkich izotopów trwałych w geologii Abstract   PDF (Polish)
Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 9, No 9 (1961) Metodyka kartowania geologiczno-inżynierskiego w ZSRR Abstract
N. W. Kołomienski
 
Vol 38, No 2 (1990) Metodyka kompleksowej analizy dartych teledetekcyjnych i geofizycznych dla wyznaczania struktur rudonośnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Jerzy Kanasiewicz, Robert Kucharski
 
Vol 26, No 4 (1978) Metodyka laboratoryjnych badań surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 1, No 8 (1953) METODYKA MIKROPALEONTOLOGICZNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH Abstract   PDF
Janina Sztejn
 
Vol 55, No 8 (2007) Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż pokładowych na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej Mechelinki nad Zatoką Pucką Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Jacek Chełmiński, Maciej Tomaszczyk, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 16, No 10 (1968) Metodyka oceny wartości złóż (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Marian Benko
 
Vol 29, No 4 (1981) Metodyka określania gęstości opróbowania na podstawie geostatystycznego modelu zmienności (na przykładzie rud Zn-Pb) Abstract
Jacek Mucha
 
Vol 27, No 3 (1979) Metodyka określania zasobów perspektywicznych kopalin stałych Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 43, No 8 (1995) Metodyka opracowania map za pomocą systemu informacji geograficznej PC ARC/INFO na przykładzie mapy hydrogeologiczno-sozologicznej Abstract
Lidia Razowska
 
Vol 45, No 2 (1997) Metodyka opracowania obrazów rastrowych na potrzeby bazy danych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Bielecki
 
Vol 13, No 11 (1965) Metodyka planowania perspektywicznego w zakresie surowców skalnych Abstract
Józef Baranowski, Stefan Kozłowski
 
Vol 30, No 5 (1982) Metodyka planowania prac naukowych w Instytucie Geologicznym Abstract
Leszek Koter
 
Vol 25, No 11 (1977) Metodyka pomiaru porowatości i szczelinowatości w skałach węglanowych Abstract
Andrzej Radomski, Rafał Unrug
 
Vol 33, No 5 (1985) Metodyka porównywania obraz6w geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha, Stanisław Rybicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Metodyka poszukiwań złóż ropy i gazu na tle odkrycia złóż gazu w woj. rzeszowskim Abstract
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Metodyka prac sejsmicznych na Płycie Rosyjskiej w przemyśle naftowym ZSRR Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 7, No 12 (1959) Metodyka prac sejsmicznych na Płycie Rosyjskiej w przemyśle naftowym ZSRR (dokończenie) Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 14, No 11 (1966) Metodyka prognozowania przebiegu eksploatacji ujęć wód podziemnych Abstract   PDF
Zdzisław Mianowski
 
Vol 10, No 9 (1962) Metodyka prospekcji geochemicznej Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 14, No 4 (1966) Metodyka regionalnych inżyniersko-gealagicznych badań krasu Abstract   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Metodyka rejestracji i analizy rdzeni wiertniczych za pomocą kamery CCD sprzężonej z minikomputerem IBM-PC Abstract
Andrzej Gąsiewicz, Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Tomasz Janicki
 
Vol 31, No 3 (1983) Metodyka sporządzania profilów litologiczno-surowcowych Abstract
Wojciech Morawski
 
Vol 42, No 11 (1994) Metodyka sporządzania różnych generacji mapy geośrodowiskowej na potrzeby gminy Abstract
Halina Grzelak, Tomasz Janicki, Paweł Lewandowski, Tatiana Marszczek-Graniczna
 
Vol 14, No 11 (1966) Metodyka studiów litofacjalnych przy poszukiwaniu złóż ,ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Jadwiga Królicka
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde Abstract   PDF (Polish)
Jacek Gurwin, Kamil Pajewski, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik
 
Vol 63, No 9 (2015) Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia terenu i obiektów ochrony przyrody na potrzeby oceny konfliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin w obszarach perspektywicznych Abstract   PDF (Polish)
Jacek Koźma
 
Vol 12, No 2 (1964) Metodyka wykonania podstawowej mapy hydrogeologicznej na przykładzie mapy hydrogeologicznej w skali 1 : 25 000 określonego rejonu Karpat Abstract   PDF (Polish)
Józef Gołąb, Tadeusz Macioszczyk, Danuta Małecka
 
Vol 27, No 1 (1979) Metodyka wyznaczania cech geologiczno-inżynierskich skał serii złożowej - niezbędnych dla projektowania podziemnej eksploatacji górniczej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński
 
Vol 14, No 9 (1966) Metodyka wyznaczania górniczo-technicznych kryteriów bilansowości złóż kopalin stałych Abstract   PDF
Michał Bednarski, Leopold Adamiakowski
 
Vol 64, No 12 (2016) Metodyka wyznaczania zawartości substancji organicznej w utworach niższego paleozoiku i karbonu dla archiwalnych otworów wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Irena Gąsior, Rafał Skupio, Marek Dohnalik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Metodyka zastosowań matematycznego modelu liniowego do analizy map geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Inez Wiatr, Przemysław Stenzel
 
Vol 17, No 12 (1969) Metodyka zestawiania mapy współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 3 (2002) Metodyki zarządzania projektami a przedsięwzięcia informatyczne w dziedzinie geologii i nauk o Ziemi Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 35, No 2 (1987) Metro a środowisko przyrodnicze Abstract
Ewa Rębas
 
Vol 54, No 4 (2006) Mezo- i mikrostruktury tektoniczne w permskich utworach solnych w Polsce — wskaźniki szczegółowej budowy wewnêtrznej złóż soli Abstract   PDF
Stanisław Burliga
 
Vol 42, No 8 (1994) Mezoskopowe struktury kwiatowe w dolno paleozoicznych utworach NE obrzeżenia GZW - rezultat transpresyjnego ścinania w strefie dyslokacyjnej Kraków - Myszków (Hamburg - Kraków) Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 28, No 3 (1980) Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Deczkowski, Irena Gajewska
 
Vol 12, No 1 (1964) Mezozoik i jego podłoże w rejonie Koziegłów Abstract
Longin Wielgomas
 
Vol 46, No 10 (1998) MGE Map Finisher - separacja kolorów w modelu CMYK Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Gliwicz
 
Vol 43, No 3 (1995) M.H. Engel, S.A. Macko - Organic Geochemistry. Principles and Applications Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 10 (1994) M.Hanik, S. Klimowski - Wieliczka siedem wieków polskiej soli Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 53, No 6 (2005) M.I. PAVLYUK & A.P. MEDVEDEV — Pankardia: problemy ewolucji. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 3 (1956) Miareczkowe oznaczanie żelaza w obecności tytanu Abstract   PDF (Polish)
M. Axt, M. Leroy
 
Vol 41, No 12 (1993) Michał P. Mierzejewski - Badania elementów i geologicznego powierzchniowej Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 9 (2006) MICHAŁ P. MIERZEJEWSKI (red.) — Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 40, No 12 (1992) Mieczysław Budkiewicz Abstract
Wiesław Hejlik
 
Vol 43, No 8 (1995) Mieczysław F. Pazdur (1946-1995) Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 9, No 7 (1961) Mieczysław Mrozowski - 22.VII.1944-22.VII.1961 Abstract
. .
 
Vol 41, No 1 (1993) Mieczysław Węgrzecki 1916-1992 Abstract
J. Kostecki
 
Vol 67, No 3 (2019) Miedź, nikiel, ołów i cynk w strefach wpływu eksploatacji złóż miedzi Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Natalia Hoska, Marcin Zimny, Daniel Zimny
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Miedź, nikiel, srebro, uran, węgiel kamienny, woda Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 11 (1999) Miedź, platyna i pallad, surowce mineralne, uran, węgiel, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Miedź z początkiem ostatniej dekady XX wieku. Cz. I - Andrzej Paulo, Bożena Strzelska Smakowska Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 10 (1994) Miedź z początkiem ostatniej dekady XX wieku. Cz. II Abstract
Anna Dziedzic, Andrzej Paulo, Alina Piotrowska, Stanisław Przeniosło, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 31, No 7 (1983) Miedzionośność utworów permu na obszarze przylegającym do złoża Lubin-Sieroszowice Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Rydzewski
 
Vol 26, No 2 (1978) Miedzionośność utworów spągowych cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar oraz możliwości dalszych poszukiwań Abstract   PDF (Polish)
Edward Gospodarczyk
 
Vol 48, No 5 (2000) Między kamieniem a wyobraźnią — wystawa prac malarskich o tematyce geologicznej Abstract
Halina Grodzicka
 
Vol 42, No 3 (1994) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Wiedeń, 9 - 12.11.1993 Abstract
Ryszard Strzelecki
 
Vol 48, No 7 (2000) Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej i Środowiska - IAEGE i planowane przez nią ważniejsze wydarzenia Abstract
Jerzy Trzciński, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 11 (1998) Międzynarodowa klasyfikacja zasobów i problemy jej porównania z klasyfikacją polską Abstract
Marek Nieć
 
Vol 43, No 4 (1995) Międzynarodowa konferencja - Coastal Conservation and Management in the Baltic Region, Riga-Klaipeda-Kaliningrad - Kłajpeda, Litwa, 02-08.05.1994 Abstract
Leszek Zaleszkiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) Międzynarodowa konferencja - METEOROIDS'98- Tatrzańska Łomnica, Słowacja,17-21.08.1998 Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 44, No 12 (1996) Międzynarodowa konferencja AlluviaL Basins – Giens k. Tulonu, Francja, 13 18.09.1996 Abstract
Justyna Warowna
 
Vol 48, No 1 (2000) Międzynarodowa konferencja Carpathian Foredeep Basin - its evolution and mineral resources - Kraków, 17 - 18.09.1999 Abstract
Marek Jasionowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Międzynarodowa konferencja EUROPROBE-TESZ w Sudetach - Książ k. Wałbrzycha, 10-17.04.1996- Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 4 (1996) Międzynarodowa konferencja gazowa w Indiach - New Delhi, Indie, 29-31.01.1996 Abstract
Marek Hoffmann
 
Vol 47, No 1 (1999) Międzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granites - Perok, Czechy, 21-24.09.1998 Abstract
Ewa Starnawska, Janina Wiszniewska
 
Vol 60, No 12 (2012) Międzynarodowa konferencja INQUA-SEQS „At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics, and stratigraphy in Quaternary studies” Sassari, Sardynia, Włochy, 26–30.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Wachecka-Kotkowska, Mirosław T. Karasiewicz, Joanna Rychel, Edyta Kalińska
 
Vol 45, No 12 (1997) Międzynarodowa konferencja International Symposium on Geology and Environment - Stambuł, Turcja, 0l-05.09.1997 Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 42, No 11 (1994) Międzynarodowa konferencja Isotope Workshop II - Książ, 25-27.05.1994 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 22, No 6 (1974) Międzynarodowa Konferencja Iłów w Meksyku w 1975 r. Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 46, No 1 (1998) Międzynarodowa konferencja Migration '97 - Sendai Japonia, 26 - 31.10.1997 Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 42, No 6 (1994) Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 500- lecia urodzin Georgiusa Agricoli - Chemnitz (Saksonia), 24 - 27.03.1994 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 44, No 11 (1996) Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia Rumuńskiego Instytutu Geologicznego - Bukareszt, Rumunia, 12-19.06.1996 Abstract
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 47, No 1 (1999) Międzynarodowa konferencja naukowa – Perspektywyposzukiwań ropy naftowej w regionie bałtyckim -Wilno, Litwa, 21-24.10.1998 Abstract
Lech Miłaczewski, Zdzisław Modliński, Jędrzej Pokorski
 
Vol 24, No 3 (1976) Międzynarodowa konferencja nt. iłów w Meksyku Abstract
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 44, No 10 (1996) Międzynarodowa konferencja nt. najnowszych osiągnięć w dziedzinie poszukiwań i eksploatacji węglowodorów Third Millenium Petroleum - International Exploration and Production - Londyn, Wielka Brytania, 24-26.06.1996 Abstract
Joanna Bojarska, Marek Hoffmann
 
Vol 53, No 2 (2005) Międzynarodowa konferencja nt. Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski — Katowice, 15–16.11.2004 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 49, No 9 (2001) Międzynarodowa Konferencja Ochrona i Rekultywacja Terenów Dorzecza Odry - Dychów k. Zielonej Góry, 21-22.06.2001 Abstract
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
 
Vol 52, No 12 (2004) Międzynarodowa konferencja pt. CER 200 — pierwiastki ziem rzadkich w minerałach — Sztokholm, Szwecja, 24–26.09.2004 Abstract
Ewa Starnawska
 
Vol 30, No 4 (1982) Międzynarodowa Konferencja Terenowa „Ofiolity i inicjality północnego obrzeżenia Masywu Czeskiego" Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 8, No 3 (1960) Międzynarodowa konferencja w Budapeszcie na temat mezozoiku Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 19, No 4 (1971) Międzynarodowa Konferencja w Liverpoolu Abstract
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 58, No 3 (2010) Międzynarodowa konferencja Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Perspektywa australijska, polska i globalna Warszawa, 13.11.2009 Abstract   PDF
Piotr Tarkowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Międzynarodowa konferencja Zielony Kręgosłup Centralnej i Wschodniej Europy - Kraków, 24-28.02.1998 Abstract
Agnieszka Samsel
 
Vol 60, No 8 (2012) Międzynarodowa konferencja „Badania geologiczne i hydrogeologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim” – Lwów, Ukraina, 22–25.05.2012 Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Urszula Hara
 
Vol 22, No 6 (1974) Międzynarodowa mapa złóż węgla Europy Abstract
Edwad Ciuk
 
Vol 42, No 1 (1994) Międzynarodowa morska ekspedycja badawcza w rejonie Bałtyku Środkowego, 17 czerwca - 2 lipca 1993 r. Abstract
Radosław Pikies, Jacek Sochan
 
Vol 10, No 2 (1962) Międzynarodowa wystawa książek i map związanych z problemami czwartorzędu Abstract
Maria Tyska
 
Vol 17, No 9 (1969) Międzynarodowe badania współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 54, No 3 (2006) Międzynarodowe badania zmian klimatu prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach NATO Science Abstract   PDF
Izabela Ploch
 
Vol 42, No 3 (1994) Międzynarodowe inicjatywy w ochronie przyrody nieożywionej Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 22, No 8 (1974) Międzynarodowe kolokwium poświęcone granicy jury i kredy Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 42, No 7 (1994) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota - Złotoryja, 27 - 29.05.1994 Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 51, No 2 (2003) Międzynarodowe seminarium Hydrogeologia ośrodków szczelinowych i krasowych Warszawa, 20.11.2002 Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 54, No 12 (2006) Międzynarodowe Seminarium Terenowe Studia interdyscyplinarne nad lessami—problemy metodyczne Sandomierz, 14–16.09.2006 Abstract   PDF
Przemysław Mroczek, Paweł Zieliński
 
Vol 41, No 1 (1993) Międzynarodowe spotkanie grup roboczych Oksfordu i kimerydu w Polsce, 7-12 września 1992 r. Abstract
B.A. Matyja, A. Wierzbowski
 
Vol 48, No 12 (2000) Międzynarodowe spotkanie robocze geofizyków i geologów — Georift, Eurobridge and Caucasus Workshop 2000 — Gurzuf, Krym, Ukraina, 12–16.10.2000 Abstract
Olga Polechońska
 
Vol 56, No 1 (2008) Międzynarodowe Stowarzyszenie Geoturystyki — International Association for Geotourism (IAGt) Abstract   PDF
Tadeusz Słomka
 
Vol 42, No 4 (1994) Międzynarodowe Sympozjum - Neogeńskie Ewaporaty Środkowej Paratetydy: Facje, Surowce Mineralne, Ekologia - Lwów, 20 - 25.09.1994 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 1 (1999) Międzynarodowe sympozjum ALCADI '98 - Liptowski Mikulasz, Słowacja, 25-31.05.1998 Abstract
Jerzy Głazek, Adam Szynkiewicz
 
Vol 43, No 3 (1995) Międzynarodowe sympozjum Caves and Man – Liptowski Mikulasz, Słowacja, 04-08.10.1994 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 48, No 1 (2000) Międzynarodowe sympozjum Evaporates and carbonate - evaporate transitions Lwów, Ukraina, 10 - 13.09.1999 Abstract
Marek Jasionowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Międzynarodowe Sympozjum Geochemii Stosowanej (24 IAGS) Kanada, Fredericton, Nowy Brunszwik, 1–6.06.2009 Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 27, No 4 (1979) Międzynarodowe Sympozjum "Hydrogeochemia wód zmineralizowanych" Abstract
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Międzynarodowe Sympozjum IAEG nt. Inżyniersko-geologiczne problemy terenów zurbanizowanych - Jekaterynburg, Rosja, 30.07-02.08.2001 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Tomasz Szczepański
 
Vol 40, No 11 (1992) Międzynarodowe Sympozjum "Isotope workshop I" w Lublinie Abstract
T. Durkiewicz
 
Vol 42, No 2 (1994) Międzynarodowe sympozjum jurajskie - 7 - 12.09.1993 r. Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 51, No 3 (2003) Międzynarodowe Sympozjum Jurajskie w Polsce w 2006 r. Abstract
Andrzej Wierzbowski, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Międzynarodowe sympozjum Komisji ds. Wybrzeży Unii Geograficznej i Komisji Neotektoniki INQUA - Kreta, 09-15.04.1994 Abstract
Wacław Florek
 
Vol 24, No 4 (1976) Międzynarodowe Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych, INQUA Abstract
Jan Rzechowski
 
Vol 46, No 11 (1998) Międzynarodowe sympozjum Muzea mineralogiczne - St. Petersburg, Rosja, 23-26.06.1998 Abstract
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
5501 - 5750 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>