Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8, No 7 (1960) O właściwą organizację remontu maszyn i urządzeń wiertniczych w przedsiębiorstwach geofizycznych Abstrakt
Piotr Hudyma
 
Vol 2, No 12 (1954) O właściwe pobieranie próbek szlamowych Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 10 (1954) O właściwe zrozumienie• terminu "zasoby" Abstrakt   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 44, No 2 (1996) O XIII kongresie karbońsko-permskim uwag kilka Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 9, No 11 (1961) O zabytkach geologii i kopalnictwa solnego w Bochni Abstrakt
Aleksander Garlicki, Marian Chandij
 
Vol 4, No 8 (1956) O zagadnieniu kadr Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 4, No 8 (1956) O zagadnieniu kadr Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 12 (1965) O zasadach ustalania zasobów wód podziemnych dla ujęć pojedynczych Abstrakt   PDF
Marian Ciechanowski
 
Vol 41, No 12 (1993) O zastosowaniu metod termobarogeochemii do badań inkluzji w minerałach siarkowych złóż Przedkarpacia Abstrakt
Andriej Wołodymyrowicz Pobierieiski
 
Vol 7, No 3 (1959) O zastosowaniu piasków czwartorzędowych do sporządzania mas formierskich dla odlewnictwa. Abstrakt   PDF
Bogumiła Zalewska
 
Vol 28, No 11 (1980) O zastosowaniu syntetycznych klejów firmy Locite do sporządzania petrograficznych preparatów mikroskopowych Abstrakt
Andrzej Skupiński
 
Vol 4, No 11 (1956) O zastosowaniu wodzianu chloralu Abstrakt
Anna Smólska
 
Vol 6, No 3 (1958) O zlepieńcu z otworu w Batowicach Abstrakt   PDF
Józef Myszka, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 47, No 5 (1999) O znaczeniu badań izotopowych diagenetycznego illitu z piaskowców czerwonego spągowca Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 8, No 5 (1960) O znaczeniu trzeciego szkieletu archeopteryksa Abstrakt
Hanna Stasińska
 
Vol 23, No 3 (1975) O znalezieniu rzadkiego egzemplarza skrzemieniałej gąbki sylurskiej występującej w skałach narzutowych na Niżu Europejskim Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 22, No 9 (1974) O zróżnicowaniu facjalnym wapieni dolnego cechsztynu (Ca 1) z monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 47, No 5 (1999) O zróżnicowaniu pokrywy plejstoceńskiej nad wybranymi formami tektoniki salinarnej pólnocno-zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Marcin Kurzawa
 
Vol 2, No 10 (1954) O żużel staropolski Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 19, No 11 (1971) O związkach między własnościami zbiornikowymi i uszczelniającymi skał a ich parametrami geofizycznymi Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 40, No 12 (1992) O związku kopalin użytecznych z ewaporatami morskimi Abstrakt
Oleg J. Petryczenko, Wołodymyr M. Kowalewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) O związku powstawania złóż węgla brunatnego z tektoniką podłoża Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 7, No 9 (1959) O zwiększenie postępu wiercenia badawczego i strukturalnego Abstrakt   PDF
Karol Wojnar
 
Vol 24, No 8 (1976) O żyłach klastycznych pstrego piaskowca w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz
 
Vol 23, No 11 (1975) O złożu nefrytu z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 9, No 2 (1961) O łupku aktynolitowym z okolic Paczkowa Abstrakt
Lech Rembocha
 
Vol 41, No 3 (1993) Obchody 20-lecia powstania Poznańskiego Koła PTG, 20 listopada 1992 r. Abstrakt
J. Skoczylas
 
Vol 50, No 5 (2002) Obchody 50-lecia hydrogeologii i geologii inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim - 2002 r Abstrakt
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 48, No 8 (2000) Obchody Dni Ziemi 2000 w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Paweł Woźniak
 
Vol 49, No 3 (2001) Obecne i przyszłe priorytety polskiej służby geologicznej Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 38, No 3 (1990) Obecne poglądy na temat genezy dolomitów Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 24, No 9 (1976) Obecne rozpoznanie koncentracji soli potasowych młodszych (K3) w okolicy Nowej Soli i perspektywy ich gospodarczego zastosowania Abstrakt   PDF
Stefan Dawidowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Obecność polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chloroorganicznych (OCP) w osadach dennych ujścia Odry Abstrakt   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Obecność rzadkiej skamieniałości - limulusa w liasie świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 18, No 12 (1970) Obecność strontu w serii anhydrytów Werra z rejonu Lubina Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 34, No 9 (1986) Obecny stan i geologiczne kierunki poszukiwań złóż ropy i gazu w PRL Abstrakt
Piotr Karnkowski
 
Vol 11, No 3 (1963) Obecny stan i perspektywiczne zadania Instytutu Geofizyki Stosowanej w CSRS Abstrakt
Jaroslav Ibrmajer
 
Vol 2, No 3 (1954) OBECNY STAN MIKROPALEONTOLOGII FLISZU KARPACKIEGO Abstrakt
Franciszek Bieda
 
Vol 24, No 3 (1976) Obecny stan realizacji programu rozwoju informatyki w resorcie geologii w latach 1971-1975 Abstrakt
Maciej Rajecki
 
Vol 25, No 12 (1977) Obecny stan rozpoznania i perspektywy rozwoju bazy kredowych surowców węglanowych na Wyżynie Lubelskiej Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 9 (1978) Obecny stan rozpoznania Lubelskiego Zagłębia Węglowego i perspektywy dalszych poszukiwań złóż węgli kamiennych Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 12 (1961) Obecny stan wiadomości i perspektywy poszukiwań bentonitów i skał pokrewnych w polskich Karpatach fliszowych Abstrakt   PDF
Wacław Sikora, Tadeusz Wieser
 
Vol 12, No 1 (1964) Obecny stan wiadomości o pochodzeniu ropy naftowej Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow, A. Marzec
 
Vol 23, No 3 (1975) Obecny stan zdjęć geologicznych w Polsce oraz kierunki dalszego rozwoju Abstrakt   PDF
Edward Rühle, Edmund Rutkowski
 
Vol 29, No 1 (1981) Objawy ropy naftowej w utworach jury górnej Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 9, No 11 (1961) Objawy solonośności wzdłuż brzegu Karpat na południe od Przemyśla Abstrakt
Roman Ney
 
Vol 19, No 4 (1971) Objawy sylifikacji w skałach węglanowych dolnego cechsztynu w rejonie Lubina i Polkowic Abstrakt   PDF
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Obliczanie poprawek dynamicznych z uwzględnieniem załamanej drogi promienia sejsmicznego Abstrakt   PDF
Kazimierz Betlej, Krystyna Uścińska
 
Vol 51, No 11 (2003) Obliczanie średniej wartości pH wody atmosferycznej Abstrakt   PDF
Irena Wilkosz
 
Vol 8, No 3 (1960) Obliczanie zasobów eksploatacyjnych wód artezyjskich metodą leja depresyjnego Abstrakt
Witold Olendski
 
Vol 47, No 3 (1999) Obliczanie zasobów kopalin przy zastosowaniu oprogramowania I/Mine Reserver Abstrakt
Michał Kłos, Ewa Siata
 
Vol 25, No 11 (1977) Obliczanie zasobów rud cynku i ołowiu za pomocą komputerów Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz, Maria Kulig, Romana Gawrońska
 
Vol 47, No 2 (1999) Obowiązek udostępniania jednostkom samorządu terytorialnego dokumentacji geologicznej Abstrakt
Andrzej Skoczylas
 
Vol 9, No 1 (1961) Obrady Sekcji Geologicznej Towarzystwa Rozwoju Nauk we Francji Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 37, No 12 (1989) Obraz spągu cechsztynu zaktualizowany w wyniku sejsmicznych badań refleksyjnych Abstrakt   PDF
Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 49, No 9 (2001) Obrazy i modele badanych obiektów w opracowaniach geologicznych wyznaczają relację: zleceniodawca - geolog Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 12, No 12 (1964) Obróbka mechaniczna ziarn kwarcu w środowisku glacjalnym, wodnym i eolicznym Abstrakt   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Obserwacje geologiczne wykonane w północno-wschodnim Afganistanie Abstrakt
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 4 (1959) Obserwacje hydrogeologiczne na wierceniach surowcowych Abstrakt   PDF
Tadeusz Kliński, Witold Olendski
 
Vol 22, No 6 (1974) Obserwacje mikropaleontologiczne miocenu z wierceń w rejonie Kraśnika (region lubelski) Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 27, No 5 (1979) Obserwacje mikropaleontologiczne osadów miocenu górnego i pliocenu w rejonie Wysokiej Abstrakt
Maria Danuta Giel
 
Vol 44, No 6 (1996) Obserwacje paleoekologiczne a geochemiczny model wczesnodiagenetycznej mineralizacji siarczkowej w osadach dolnego cechsztynu Abstrakt   PDF
Franciszek Czechowski, Paweł Raczyński
 
Vol 46, No 1 (1998) Obserwacje stacjonarne wybranych wywierzysk tatrzańskich Abstrakt
Grzegorz Barczyk
 
Vol 19, No 2 (1971) Obserwacje wahania lustra wody podziemnej w czasie zaćmienia Słońca Abstrakt   PDF
Leszek Rum
 
Vol 48, No 3 (2000) Obserwowalność procesów triady: zmęczenie - pękanie - przemieszczanie skał Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 8 (1969) Obsunięcie skarpy zwału wewnętrznego w jednej z kopalń odkrywkowych węgla brunatnego Abstrakt   PDF
Ryszard Rzepisko
 
Vol 19, No 10 (1971) Obszar Gór Świętokrzyskich w alpejskim cyklu diastroficznym Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Jan Kutek
 
Vol 29, No 5 (1981) Obszary gazonośne roponośne Polski Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 31, No 10 (1983) Obtoczenie i charakter powierzchni ziarn kwarcu w glinach zwałowych i piaskach morskich rejonów Dziwnowa i Zatoki Gdańskiej Abstrakt   PDF
Mirosława Michałowska, Szymon Uścinowicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Obwódki pleochroiczne i nowy pierwiastek chemiczny Abstrakt   PDF
Jan Burchart
 
Vol 44, No 12 (1996) Ocalić mioceńskie silkrety od unicestwienia Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 24, No 12 (1976) Ocena bazy surowcowej kruszyw naturalnych resortu komunikacji –drogownictwa Abstrakt
Zdzisław Siliwończuk, Barbara Małkowska, Stefan Kozłowski
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena bazy zasobowej piasków formierskich w Polsce Abstrakt   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka, Monika Błaszak
 
Vol 44, No 10 (1996) Ocena dotychczasowego stanu badań palinologicznych trzeciorzędu w zachodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Anna Sadowska
 
Vol 34, No 12 (1986) Ocena efektywności geologicznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w latach 1976-1983 Abstrakt
Stefania Dembowiecka, Henryk Jasiński
 
Vol 45, No 5 (1997) Ocena ekonomiczna i sozologiczna złóż rud miedzi w Chile i w Polsce Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska, Jorge Oyarzun
 
Vol 43, No 1 (1995) Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznoprawnych w procesie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego w warunkach gospodarki rynkowej Abstrakt   PDF
Franciszek Piontek
 
Vol 47, No 10 (1999) Ocena geologiczno-ekonomiczna projektów prac geologiczno-poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym jako jedna z dróg określenia efektywności poszukiwań i rozwiercania złóż węglowodorów Abstrakt
Olena I. Pinchuk
 
Vol 29, No 12 (1981) Ocena gospodarki zasobami surowców skalnych - cz . 1 Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 30, No 2 (1982) Ocena gospodarki zasobami surowców skalnych - cz. 2 Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 17, No 6 (1969) Ocena gruntów dla bezpośredniego posadowienia obiektów na mapach w podziałkach 1 : 10000 i większych Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 16, No 7 (1968) Ocena hydrofilności gruntów spoistych na tle badań ciepła zwilżania Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska, Anna Zielenkiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Ocena konfliktowości działań geologiczno-górniczych w obszarach leśnych Abstrakt
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 51, No 12 (2003) Ocena macierzystości i potencjału naftowego utworów jury środkowej południowo-wschodniej Polski Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Jarosław Zacharski, Adam Kowalski
 
Vol 34, No 9 (1986) Ocena możliwości powstawania węglowodorów w mezozoicznych skałach macierzystych Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Tadeusz Wilczek
 
Vol 24, No 5 (1976) Ocena możliwości prospekcyjnych kwadrupolowych profilowań odwiertowych Abstrakt   PDF
Adam Gawin
 
Vol 12, No 6 (1964) Ocena możliwości zmniejszenia importu niektórych surowców mineralnych z punktu widzenia perspektyw bazy surowcowej Abstrakt   PDF
Franciszek Kozubski
 
Vol 43, No 4 (1995) Ocena nie odkrytego potencjału złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Abstrakt   PDF
Rafał Kudrewicz
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena Noteci jako części planowanego korytarza wędrówek tarłowych ryb Abstrakt   PDF
Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk
 
Vol 3, No 11 (1955) Ocena perspektyw ropo nośności Abstrakt   PDF
M. W. Abramowicz
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Ocena podatności na wietrzenie fizyczne skał dolnomastrychckich przełomowego odcinka Wisły środkowej Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Ocena projektu ustawy o odpadach Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 10 (1997) Ocena przekroju, mapy i blokdiagramu jako modeli rzeczywistości geologicznej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 18, No 2 (1970) Ocena przydatności metody bibułowej chromatografii rozdzielczej w seryjnych badaniach litologicznych osadów iłowych Abstrakt   PDF
Aleksandra Kunkel
 
Vol 24, No 2 (1976) Ocena przydatności skał płonnych złoża Krzemianka dla budownictwa Abstrakt   PDF
Tadeusz Strycharczyk, Zofia Zając, Anna Lotko
 
Vol 44, No 4 (1996) Ocena przydatności wód z warstw oligoceńskich do celów pitnych Abstrakt   PDF
Teresa Lateur
 
Vol 25, No 11 (1977) Ocena reprezentatywności losowych próbek empirycznych Abstrakt   PDF
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 17, No 8 (1969) Ocena reprezentatywności pobierania próbek Abstrakt   PDF
Janos Janositz
 
Vol 49, No 1 (2001) Ocena skażenia środowiska regionu śląsko-krakowskiego oraz bielsko-bialskiego metalami ciężkimi przy użyciu mchu (Pleurozium schreberi) jako biowskaźnika Abstrakt   PDF
Magdalena Klich, Grażyna Szarek-Łukaszewska
 
Vol 42, No 6 (1994) Ocena skuteczności dolomitowania zdegradowanych gleb Abstrakt
Leon Łukwiński, Leonard Firlus, Witold Dymowski
 
Vol 35, No 3 (1987) Ocena stanu inwentaryzacji surowców mineralnych w układzie gminnym Abstrakt
Jerzy Stawin
 
Vol 31, No 10 (1983) Ocena stopnia rozpoznania hydrogeologicznego Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 26, No 4 (1978) Ocena surowców kamiennych na podstawie nie niszczących metod badań Abstrakt
Jarosław Mikulski
 
Vol 46, No 7 (1998) Ocena waloryzacji wód podziemnych dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski 1 : 50 000 Abstrakt
Bronisław Paczyński
 
Vol 48, No 4 (2000) Ocena wartości interpretacyjnej współczynnika obtoczenia ziaren kwarcu z osadów czwartorzędowych (metoda fotograficzna) Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 36, No 11 (1988) Ocena warunków geologiczno-inżynierskich woj. bialskopodlaskiego w świetle prawidłowości występowania jednostek geomorfologicznych Abstrakt
Edmund Falkowski, Kazimierz Kraużlis
 
Vol 1, No 8 (1953) OCENA WIELKOŚCI l STOPNIA OTOCZENIA ZIARN SKALNYCH Abstrakt   PDF
Władysław Bobrowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Ocena wprowadzania formalnych jednostek litostratygraficznych do praktyki geologicznej w latach 1975-1985 Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 40, No 6 (1992) Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na środowisko naturalne Abstrakt
Jacek Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 27, No 3 (1979) Ocena wpływu rynny erozyjnej na warunki eksploatacji siarki w rej. Tarnobrzega Abstrakt
Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska
 
Vol 35, No 2 (1987) Ocena wpływu wykonania kotwi iniekcyjnej na zmianę parametrów geotechnicznych gruntu Abstrakt   PDF
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 15, No 2 (1967) Ocena współczynnika odsączalności na podstawie współczynnika filtracji Abstrakt   PDF
Stanisław Turek
 
Vol 10, No 7 (1962) Ocena współpracy Centralnego Urzędu Geologii zza granicą w 1961 roku Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 27, No 1 (1979) Ocena wybranych zmienności cech litologicznych w osadach rzecznych dolnego biegu Pilicy Abstrakt   PDF
Barbara Sobczuk
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Pilicy Abstrakt
Kazimierz Piekarski
 
Vol 42, No 8 (1994) Ocena wyników poszukiwań złóż rud polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Zawiercia Abstrakt
Kazimierz Piekarski
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena występowania wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodach podziemnych będących surowcem do produkcji wód butelkowanych Abstrakt   PDF
Teresa Latour, Krystyna Czajka, Danuta Sziwa
 
Vol 32, No 12 (1984) Ocena zawodnienia planowanych do eksploatacji złóż fosforytów i warunki wykorzystania wód Abstrakt
Stanisław Turek
 
Vol 51, No 11 (2003) Ocena zmian jakości wody w Strumieniu Różanym Abstrakt   PDF
Zbigniew Ziętkowiak
 
Vol 47, No 3 (1999) Ocena zmian wybranych wskaźników metrycznych muszli Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) między biocenozą, nekrocenozą i liptocenozą na przykładzie polimiktycznego jeziora Dąbie (NW Polska) Abstrakt   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Ocena zróżnicowania zawartości uranu w próbkach aluwialnych z obszaru występowania różnych kompleksów skalnych Abstrakt   PDF
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Oceny oddziaływania na środowisko — nieustający problem nauki, praktyki i polityki Abstrakt   PDF
Witold Lenart
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona czy kształtowanie środowiska człowieka w świetle geologii inżynierskiej i ekogeologii Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk Abstrakt   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 50, No 7 (2002) Ochrona georóżnorodności, krajobrazu i dziedzictwa geologicznego w parkach narodowych USA Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 48, No 9 (2000) Ochrona geosfery Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Ochrona i eksploatacja zasobów wodnych - Toruń, 14 -15.04.1994 Abstrakt
Tatiana Marszczek-Graniczna, Bronisław Bednarczuk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin Abstrakt
Jerzy Szawdyn
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona jaskini Chelosiowa Jama (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt
Jan Urban
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Ochrona kopalin i wód podziemnych w Narodowym Programie Ochrony Środowiska Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Ochrona litosfery w świetle postanowień „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej Abstrakt
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 32, No 2 (1984) Ochrona prawna i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin towarzyszących Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 5 (2002) Ochrona prawna nie eksploatowanych złóż surowców mineralnych w Europie Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 39, No 2 (1991) Ochrona przyrody nieożywionej w Polsce na tle Europy Abstrakt
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w strategii ochrony litosfery w Polsce Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona przyrody nieożywionej w Wielkopolsce Abstrakt
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 10 (1980) Ochrona przyrody nieożywionej w województwie olsztyńskim Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Ochrona skarp drogowych i budowli ziemnych przed erozją powierzchniową Abstrakt   PDF
Beata Gajewska, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski
 
Vol 37, No 2 (1989) Ochrona środowiska naturalnego - analiza kosztów i zysków Abstrakt
Stanisław Speczik
 
Vol 44, No 9 (1996) Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych (red. Andrzej Paulo) Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 5 (1972) Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach geologiczno-surowcowych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 23, No 11 (1975) Ochrona środowiska w geologicznych pracach badawczych Abstrakt
Zdzisław Dembowski, Józef Sztelak
 
Vol 51, No 3 (2003) Ochrona środowiska w Narodowym Planie Rozwoju 2004 – 2006 Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona stanowisk flor lądowych neogenu w Karpatach Abstrakt
Małgorzata Gonera
 
Vol 34, No 6 (1986) Ochrona stanowisk geologicznych w pienińskim pasie skałkowym Abstrakt
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 3 (1994) Ochrona zasobów przyrody - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Abstrakt
Krzysztof Kasprzak, Janusz Skoczylas
 
Vol 33, No 5 (1985) Ochrona zasobów złóż na tle dyskusji o wartości kopaliny w złożu Abstrakt
Konrad Wanielista
 
Vol 44, No 8 (1996) Od archiwum do nauki Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Od Bałtyku po gór szczyty Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 42, No 6 (1994) Od ochrony litosfery do geosozologi Abstrakt
Stefan Kozłowski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 47, No 10 (1999) Od Przylądka Dobrej Nadziei do Wielkich Ruin Zimbabwe - wystawa fotograficzna w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 37, No 1 (1989) Od Redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Od redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 11, No 10 (1963) Od Redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 22, No 7 (1974) Od Redakcji Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 12 (1970) OD REDAKCJI Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) OD REDAKCJI Abstrakt
, ,
 
Vol 35, No 10 (1987) Od struktur ślizgowych do układów naprężeń: przegląd metod Abstrakt   PDF
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 3, No 8 (1955) OD WYDAWNICTW GEOLOGICZNYCH Abstrakt
, .
 
Vol 23, No 1 (1975) Odciski octanowe i metapleksowe w analizie petrograficznej skał węglanowych Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz, Mirosław Krajewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Odczyn i przewodność elektrolityczna właściwa wód rzecznych strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich i ich zmienność sezonowa Abstrakt   PDF
Przemysław Tomalski
 
Vol 43, No 1 (1995) Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu - 75 lat Państwowego Instytutu Geologicznego (24.06.1994) Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Gdański PTG Abstrakt
Feliks Pieczka
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Górnośląski PTG Abstrakt
Alina Siewniak
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Krakowski PTG w latach 1963-1970 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Wrocławski PTG Abstrakt
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 7 (1971) Oddział Ziemi Rzeszowskiej PTG Abstrakt
Józef Czernicki
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Oddziaływanie karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne i jego ocena na przykładzie zbiorników Krempna i Solina Abstrakt   PDF
Wiesław Sroczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Oddziaływanie przemysłu siarkowego na środowisko przyrodnicze i kierunki ograniczenia tego zagrożenia Abstrakt
Zdzisław Małecki
 
Vol 51, No 11 (2003) Oddziaływanie wylewiska ścieków komunalnych na wody podziemne Abstrakt   PDF
Michał Fic, Jarosław Kręgiel
 
Vol 46, No 4 (1998) Odkrycia węglowodorów w ostatnim dziesięcioleciu i stan bazy zasobowej Abstrakt   PDF
Witold Weil, Wojciech Górecki, Józef Kruczek, Piotr Karnkowski
 
Vol 35, No 1 (1987) Odkrycie meteorytu w Kłodawie koło Chojnic Abstrakt
Jacek R. Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 7, No 3 (1959) Odkrycie miejsc występowania kości kręgowców kopalnych w okolicach Kłobucka Abstrakt   PDF
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 20, No 2 (1972) Odkrycie mioceńskich faun kręgowców w Przewornie (DoIny Śląsk) Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Józef Oberc, Andrzej Sulimski
 
Vol 13, No 3 (1965) Odkrycie nowej jaskini w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Mirosława Boczarowa
 
Vol 34, No 1 (1986) Odkrycie paleozoicznej kry eratycznej w Olsztyńskiem Abstrakt
Wacław Radziwinowicz, Bohdan Szczepkowski
 
Vol 48, No 8 (2000) Odkrycie reliktów fauny i flory w "kwarcytach" z Tarczyna k. Wlenia w Górach Kaczawskich i problem ich wieku (informacja wstępna) Abstrakt   PDF
Tadeusz Gunia
 
Vol 19, No 6 (1971) Odkrycie soli kamiennej w otworze "Stasiówka" w rejonie Dębicy Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Odkrycie wysadowej struktury solnej koło Damasławka na Kujawach Abstrakt   PDF
Kazimierz Mrozek, Julian Sokołowski, Janina Wróbel
 
Vol 21, No 4 (1973) Odkrycie złoża węgla brunatnego w Stękinach koło Olsztyna Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 44, No 1 (1996) Odkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, Świnna Poręba, 25.10.1995 Abstrakt
Kazimierz Thiel
 
Vol 22, No 12 (1974) Odmiany politypowe siarczku cynku w złożach śląsko-krakowskich Abstrakt   PDF
Marek Bielski
 
Vol 49, No 1 (2001) Odnawialne źródła energii na Gwadelupie i ich wykorzystanie Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Odnawialne złoża żwirów rzek Podhala Abstrakt   PDF
Józef Dudziak
 
Vol 50, No 12 (2002) Odpady z górnictwa i przeróbki kopalin w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Abstrakt   PDF
Włodzimierz Krieger, Cezary Sroga
 
Vol 48, No 6 (2000) Odpowiedź autora Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Odpowiedź autorom artykułu "Ani koniec ani początek drogi..." Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 18, No 2 (1970) Odpowiedź na artykuły polemiczne w sprawie problemów geologicznych kopalni Trzebionka Abstrakt
Irena Smolarska
 
Vol 47, No 12 (1999) Odpowiedź na odpowiedź, czyli pokorne przyznanie się do popełnionych błędów przez autora mapy tektonicznej Polski i jej recenzenta Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 11 (1993) Odpowiedź na recenzję podręcznika "Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia" Abstrakt
Zbigniew Lamparski, Leszek Lindner, Teresa Madeyska, Leszek Marks
 
Vol 50, No 1 (2002) Odpowiedź na tekst Marka Berdiczewskiego dotyczący artykułu - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych - Abstrakt
Andrzej Gajewski
 
Vol 36, No 2 (1988) Odpowiedź na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego" Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 35, No 12 (1987) Odpowiedź na „Uwagi w sprawie wód kryptotermalnych" Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 49, No 11 (2001) Odsłonięcia powierzchniowe w koncepcji ochrony georóżnorodności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Janusz Jureczka
 
Vol 42, No 3 (1994) Odsłonięcia utworów zwietrzelinowych – obiekty godne ochrony Abstrakt
Janusz Czerwiński, Piotr Migoń
 
Vol 35, No 6 (1987) Odsłonięcie uskoku sudeckiego brzeżnego w Górach Bardzkich Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 51, No 8 (2003) Odtwarzanie geologicznych parametrów strukturalnych z dużych zbiorów danych Abstrakt   PDF
Michał Śmigielski
 
Vol 8, No 5 (1960) Odwiercanie próbek koronkami diamentowymi Abstrakt
Jan Calikowski, Roman Calikowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej Abstrakt   PDF
Andrzej Domonik
 
Vol 46, No 8-1 (1998) OFERTA NAUKI 98 na 70. Międzynarodowych Targach Poznańskich Abstrakt
Teresa Oryl, Barbara Żbikowska
 
Vol 11, No 8 (1963) Ogólna charakterystyka przejawów mineralizacyjnych Armenii Abstrakt
Erast Konstantynowicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Ogólna charakterystyka spękań ciosowych w utworach mezozoicznych rejonu Bełchatowa Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 16, No 4 (1968) Ogólne wytyczne na temat metodyki, zakresu i formy hydrogeologicznych operatów regionalnych Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 27, No 3 (1979) Ogólne zasady oceny perspektywicznych obszarów i zasobów kopalin Abstrakt   PDF
Roman Osika
 
Vol 51, No 8 (2003) Ogólnokrajowa narada geologów wojewódzkich Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Ogólnokrajowa narada głównych geologów wojewódzkich Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Ogólnopolska sesja naukowa - Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin 27 - 28.10.1994 (komunikat pierwszy) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 45, No 2 (1997) Ogólnopolska sesja naukowa w stulecie odkrycia naturalnejpromieniotwórczości - Sosnowiec, 15-16.11.1996 Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 21, No 7 (1973) Ogólnopolskie Seminarium Sekcji Geologii Matematycznej PTG Abstrakt
Rafał Unrug, Inez Wiatr
 
Vol 3, No 8 (1955) Ogólny zarys budowy geologicznej rejonu Przysucha – Chlewisko w świetle nowych materiałów Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 44, No 8 (1996) O.H. WalIiser (ed.) - Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic Abstrakt
Danuta Peryt
 
Vol 47, No 7 (1999) Ojciec i syn - pokochać graptolity - wystawa poświęcona rodzinie profesora Romana Kozłowskiego Abstrakt
Witold Kozłowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Okno tektoniczne Szczawy i jej wody mineralne Abstrakt   PDF
Jerzy Chrząstowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Określanie ciężaru objętościowego gruntów przy użyciu źródeł promieniowania gamma Abstrakt   PDF
Jerzy Niewodniczański
 
Vol 26, No 2 (1978) Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstrakt   PDF
Maria Bała, Natalia Górecka
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Określanie horyzontalnej anizotropii warunków filtracji w utworach szczelinowych na podstawie analizy nieustalonego dopływu do studzien Abstrakt   PDF
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 9, No 4 (1961) Określanie jakościowe śladowych bituminów w próbkach z wierceń głębokich za pomocą rozdziału chromatograficznego Abstrakt
Barbara Gondek
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie niektórych hydrogeologicznych parametrów warstw wodonośnych na podstawie badań elektrooporowych Abstrakt   PDF
Bogusław Kazimierski, Ryszard Ryżak
 
Vol 42, No 2 (1994) Określanie uziarnienia osadów metodą dyfrakcji optycznej przy zastosowaniu laserowego analizatora Analysette 22-E Abstrakt
Katarzyna Issmer
 
Vol 27, No 11 (1979) Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer, Paweł Dobak
 
Vol 21, No 6 (1973) Określanie współczynnika filtracji na podstawie analizy krzywej uziarnienia Abstrakt
Leszek Chojecki
 
Vol 17, No 10 (1969) Określanie zailenia skał na podstawie metody profilowania gamma Abstrakt   PDF
Maria Wesołowska-Bała
 
Vol 37, No 12 (1989) Określanie zwrotu ścinania Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 39, No 2 (1991) Określenie mineralizacji ogólnej wody na podstawie oznaczonej łącznej zawartości kationów Abstrakt
Edward Gomółka, Bogusława Gomółka
 
Vol 23, No 1 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstrakt
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 23, No 2 (1975) Określenie optymalnego stopnia rozpoznania złóż ropy i gazu dla ich zagospodarowania i eksploatacji Abstrakt
M. B. Dobrowolski, I. A. Wołodin
 
Vol 22, No 9 (1974) Określenie orientacji optycznej w plagioklazach przy użyciu kątów Eulera na stoliku uniwersalnym Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 33, No 10 (1985) Określenie prędkości i wielkości przepływu wody w korytarzach jaskiniowych na podstawie pomiarów zagłębień wirowych Abstrakt
Helena Hercman
 
Vol 41, No 3 (1993) Określenie zakresu tajemnicy gospodarczej, własności intelektualnej oraz metod udostępniania informacji i materiałów geologicznych Abstrakt
Magdalena Jęczmyk, Janusz Uberna
 
Vol 1, No 4 (1953) Określenie zmienności złoża i jego stopnia geologicznego rozpoznania za pomocą wskaźników liczbowych Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Okresowe i nagłe zmiany prędkości fal sejsmicznych Abstrakt
Wiaczesław K. Aleksandrow, Jerzy Świtek
 
Vol 24, No 8 (1976) Okruchy wapieni mioceńskich w osadach morenowych na górze Sitki pod Chęcinami Abstrakt   PDF
Jerzy Głazek, Jan Kutek, Leszek Lindner
 
Vol 28, No 1 (1980) Okruszcowanie skał serii złożowej na poziomie eksploatacyjnym 550 kopalni „Konrad" Abstrakt   PDF
Krystyna Dzidowska
 
Vol 19, No 11 (1971) Okruszcowanie w Kowarach (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Ksenia Mochnacka
 
Vol 16, No 3 (1968) Okruszcowanie w rejonie Radomic i Kleczy na północ od Jeleniej Góry Abstrakt   PDF
Teresa Domaszewska
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Okrzemki w osadach organogenicznych interglacjału ferdynandowskiego w Podlodowie (polska Środkowa Abstrakt   PDF
Barbara Marciniak
 
Vol 18, No 12 (1970) Oligocen okolic Jerzmanowej Abstrakt   PDF
Stanisław Dyjor
 
Vol 25, No 7 (1977) Olistolit migmatytu z dolnej kredy śląskiej z Brzezin (Karpaty Środkowe) Abstrakt
Franciszka Szymakowska
 
Vol 35, No 5 (1987) On the nature of coal-bearing associations of the Lublin Coal Basin Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 41, No 9 (1993) Ondrašik R., Rybář J. - Dynamická Inżinierska Geológia - (REC.) Abstrakt
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Ongoing orogeny? Comparing Miocene and recent dynamics of the Eastern Alps for seismic risk assessment Abstrakt   PDF
Kurt Decker, Georg Gangl, Herwig Peresson
 
Vol 34, No 9 (1986) Oni byli z nami Abstrakt
Maciej Bednarek
 
Vol 32, No 4 (1984) Onkoidy w słodkowodnych osadach wapiennych trzeciorzędu rowu Kleszczowa Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 29, No 10 (1981) Ontogeneza dolomitów kruszconośnych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 47, No 2 (1999) Ooidy i skały żelaziste w profilu ordowickim Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 3, No 1 (1955) Oolityczne rudy żelaza jako wskaźniki środowiska sedymentacji Abstrakt   PDF
Maria Turnau Morawska
 
Vol 39, No 1 (1991) Opady atmosferyczne jako ważny czynnik kształtujący chemizm wód podziemnych Abstrakt
Danuta Małecka
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Opinia o wydawnictwie "Przegląd Geologiczny" Abstrakt
Jan Żytka
 
4751 - 5000 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>