Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera

Krzysztof Dragon, Marek Marciniak, Józef Górski

Abstract


Opisano eksperyment polegający na pompowaniu wody różnych stref głębokościowych warstwy wodonośnej przy użyciu pakera. Celem eksperymentu było rozpoznanie pionowej strefowości hydrochemicznej poziomu wodonośnego wielkopolskiej doliny kopalnej w rejonie ujęcia Joanka k. Stęszewa, co miało wyjaśnić przyczyny występowania zabarwionych wód. Za pomocą metody PARAMEX rozpoznano własności filtracyjne obsypki w poszczególnych częściach filtru studni w celu wyznaczenia miejsc poboru próbek wody do analiz fizyczno-chemicznych. Wykonane badania dokumentują znaczne zróżnicowanie chemizmu wód podziemnych, pobranych z poszczególnych części profilu warstwy wodonośnej. Wykazano, że wody zabarwione występują w dolnej części warstwy wodonośnej i wykazują duże podobieństwo składu chemicznego do wód ujmowanych z piętra trzeciorzędowego, co potwierdzają również wyniki badań izotopowych. Wskazano, że dopływ zabarwionych wód do poziomu wodonośnego doliny kopalnej możliwy jest przez starą, niewłaściwie zlikwidowaną studnię z okresu przedwojennego, bądź też poprzez okno hydrogeologiczne.

THE RECOGNITION OF THE REASONS OF BROWN WATER OCCURRENCE IN THE WIELKOPOLSKA BURIED VALLEY AQUIFER ON THE BASIS OF MULTILEVEL PUMPING

Summary
The article describes an experiment involving pumping of ground water from specific sections of an aquifer with a packer. The aim of the experiment was to identify the vertical differentiation of ground water chemistry of the Wielkopolska Buried Valley Aquifer near Joanka water intake, to reveal the causes of the occurrence of brown water. Using the PARAMEX method, hydrogeological properties of the gravel pack in defined parts of the well screen have been identified in order to establish the parts of aquifer for sampling. The research shows significant differences in the chemistry of ground water, which was pumped from different parts of the aquifer. It has been found that brown water occurs in the lower part of the aquifer and its chemistry is very similar to the water from a Tertiary aquifer of this region. These findings are also supported by the results of the isotope analysis. It has been demonstrated that the flow of brown water to Wielkopolska Buried Valley Aquifer is possible through an improperly decomissioned old well which was built before World War II or through a hydrogeological window between the Tertiary and Quaternary aquifers.

Full Text:

PDF (Polish)