Plejstoceńskie pokrywy pylaste eoliczno-deluwialne w Blinowie na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz

Abstract


Badano dwa profile (Blinów 1 i Blinów 2) osadów pylastych nielessowych oraz pylasto-piaszczystych w celu określenia ich litologii i wieku. Te bezwęglanowe i słabo wysortowane osady były formowane przy udziale soliflukcji i procesów spłukiwania. Powstały one w czasie zlodowacenia san 2, liwiec, warta i wisła, i przeważnie odnoszą się do najwcześniejszych części tych zlodowaceń. W badanych osadach stwierdzono nie tylko okresy zimne, ale także okresy interglacjalne, reprezentowane przez poziomy wietrzeniowo-denudacyjne i fragmenty gleb (Blinów 1).

PLEISTOCENE EOLIAN-DELUVIAL SILTY COVERS AT BLINÓW IN THE BORDERLAND BETWEEN THE LUBLIN UPLAND AND ROZTOCZE, SE POLAND

Summary
Two profiles (Blinów 1 and Blinów 2) of the non-loessial silty and silty-sandy deposits were studied to determine their lithology and age. These non-carbonate and weakly sorted deposits of eolian-deluvial origin were formed with participation of solifluction and washing processes. They were formed during the San 2, Liwiec, Warta and Wisła Glaciations, and they are mainly related to the earliest parts of these glaciations. In the studied sediments we found not only the cold periods, but also the interglacial periods represented by the weathering-denudation horizons and fragments of the paleosols (Blinów 1).

Full Text:

PDF (Polish)