Pierwsze wyniki badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych jednostek reglowych w Tatrach Polskich

Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Paweł Poprawa

Abstract


Wapienie anizyku/ladynu jednostki Furkaski oraz wapienie retyku jednostki Siwej Wody na zachodnich zboczach Doliny Chochołowskiej (Tatry Zachodnie) wykazują obecność syntektonicznego przemagnesowania opartego na magnetycie. Wiek przemagnesowania zinterpretowano jako środkowokredowy/przedeoceński. Wartości indeksu CAI wynoszą 1,5 dla wapieni retyku jednostki Siwej Wody oraz 2 dla wapieni anizyku/ladynu jednostki Furkaski. Wskazują one na oddziaływanie temperatury 50–80oC przez ok. 10 mln lat. Niewielki stopień przeobrażenia termicznego badanych utworów sugeruje, że obserwowane przemagnesowanie miało charakter chemiczny i było związane z wytrącaniem się autigenicznego magnetytu. W momencie przemagnesowania obie jednostki musiały zapadać co najmniej 20o w kierunku południowym. Deklinacje kierunków paleomagnetycznych wskazują, że po przemagnesowaniu uległy one prawoskrętnej rotacji: 14–61o w stosunku do platformy europejskiej i 0–42o w stosunku do parautochtonu wierchowego.


FIRST RESUITS OF PALEOMAGNETIC AND PALEOTHERMAL (CAL) INVESTIGATIONS OF THE HIGHEST SUB-TATRIC UNITS IN THE POLISH TATRA MTS.
Summary
Anisian/Ladinian limestones of the Furkaska Unit and Rhaetian limestones of the Siwa Woda Unit on the western slopes of the Chochołowska Valley (Western Tatra Mts) revealed the presence of syntectonic remagnetization carried by magnetite. The age of remagnetization was interpreted as Middle Cretaceous/pre-Eocene. CAl values amount to 1.5 for Rhaetian limestones of the Siwa Woda Unit and 2 for the Anisian/Ladinian limestones of the Furkaska Unit. This accounts for temperature range 50-80° C through ca.10 Ma. Weak degree of thermal alteration indicates that observed remagnetization is of chemical origin and is related to precipitation of authigenic magnetite. Both tectonic units must have dipped at least 20" to the south during remagnetization event. After remagnetization they were rotated clockwise 14-61" in relation to the European platform and up to 42° relatively to the High-Tatric parautochthon.

Full Text:

PDF (Polish)