Problem wieku i zasięgu lądolodów skandynawskich u brzegu polskich Karpat

Leszek Lindner

Abstract


Przedstawiono propozycję nowego spojrzenia na problem zasięgu lądolodów skandynawskich w strefie północnego przedpola Karpat. Głównych materiałów w tym zakresie dostarcza ocena sytuacji geologicznej, ostatnio opracowanych stanowisk osadów organogenicznych interglacjału małopolskiego w Lowisku i interglacjału ferdynandowskiego w Bukowinie w Kotlinie Sandomierskiej oraz interglacjału ferdynandowskiego w Kończycach w Kotlinie Oświęcimskiej. Z materiałów tych wynika, że maksymalny zasięg lądolodu skandynawskiego na tym obszarze należy wiązać ze zlodowaceniem sanu 1 (elstery I) a nie ze zlodowaceniem sanu 2 (elstery II), jak sądzono dotychczas.

PROBLEMS OF THE AGE AND EXTENT OF THE SCANDINAVIAN GLACIATIONS AT THE MARGIN OF THE POLISH CARPATHIANS (SOUTHERN POLAND)

Summary
A new insight in the problem of extent of the Scandinavian glaciations in the northern Carpathian Foreland is proposed. It is based mainly on the evaluation of the geological setting of the recently investigated sites of organogenic deposits representing the Małopolanian (pre-Elsterian) Interglacjal at Łowisko, and the Ferdynandovian Interglacial at Bukowina in the Sandomierz Basin and at Kończyce in the Oświęcim Basin. The data indicate that the maximal extent of the Scandinavian ice-sheet in this area should be linked to the Sanian 1 (Elsterian I) Glaciation, and not to the Sanian 2 (Elsterian II) Glaciation as hitherto recognized

Full Text:

PDF (Polish)