Zanieczyszczenia wód podziemnych w wybranym obszarze Borów Tucholskich

Jolanta Kachnic

Abstract


W niniejszej pracy dokonano szczegółowej analizy 25-letniej serii pomiarowej stężenia trytu oraz składu izotopów trwałych tlenu i wodoru (*18O, *2H) w opadach miesięcznych zbieranych w Krakowie w okresie: styczeń 1975–grudzień 1999. Przedstawiono również serie pomiarowe dla wybranych parametrów meteorologicznych. Dane izotopowe są dyskutowane w kontekście dostępnych danych literaturowych dla innych stacji kontynentu europejskiego oraz aktualnego stanu wiedzy na temat procesów kontrolujących skład izotopowy opadów w skali regionalnej i globalnej.

POLLUTION OF GROUNDWATER IN THE SELECTED AREA OF THE TUCHOLSKIE FOREST (NORTHERN POLAND)

Summary
This paper presents the problems of hydrochemical conditions of the Tucholskie Forest. The sander aquifer, which is very liable to pollution, was the main object of the investigations. Hydrogeological sampling allowed to recognize natural hydrochemical background and to find the areas of hydrochemical anomalies. Eighty-three analyses of water samples including hydrochemical parameters, i.e. pH, conductivity, chlorides, sulfates, phosphates, nitrate nitrogen and ammonia nitrogen, were performed. An influence of anthropogenic pollution in rural areas was noted. The extent of pollution was limited. The samples of water taken from rivers showed that most of analyzed parameters are in the range of hydrochemical background. In general, the quality of groundwater in the investigated area is rather good.

Full Text:

PDF (Polish)