Wskaźniki ropo- i gazonośności w wodach środkowokambryjskich poziomów zbiornikowych syneklizy bałtyckiej

Jurij Andriuszczenko, Zdzisław Modliński, Ingrida Puroniene, Andrzej Sokołowski

Abstract


Analiza mapy hydrochemicznej kambru środkowego syneklizy bałtyckiej wykazała, że na obszarze Polski, na zachód od okolic Bartoszyc, na większości obszaru Obwodu Kaliningradzkiego Rosji, w skrajnie zachodniej części Litwy oraz na przyległym akwenie Bałtyku występują wody o mineralizacji 150–200 g/dm3 i wyższej. Charakteryzują się one wysoką stabilnością składu chemicznego, wartością rNa : rCl poniżej 0,5 i wartością wskaźnika genetycznego Cl : Br - 100. Wszystkie te wskaźniki świadczą o bardzo korzystnych warunkach dla zachowania się złóż węglowodorów.

OIL AND GAS INDICATORS IN THE MIDDLE CAMBRIAN WATERS OF THE BALTIC SYNECLISE

Summary
Analysis of the hydrochemical map of the Middle Cambrian of the Baltic Syneclise has revealed that in the area of Poland west of Bartoszyce, in the majority of the Kaliningrad area of Russia and in the westernmost part of Lithuania as well as in the adjacent Baltic Sea areas waters occur which show mineralisation of 150-200 g/dm3 and higher. They show high stability of chemical composition (the rNa: rCI below 0,5) (the generic index CI: Br-100). All these indicators suggest favourable conditions for preservation of hydrocarbon deposits.

Full Text:

PDF (Polish)