Wpływ górnictwa rudnego na warunki przepływu wód podziemnych w triasowym piętrze wodonośnym niecki chrzanowskiej

Robert Frączek

Abstract


Działalność górnicza wywołuje duże zmiany w środowisku wód podziemnych. W wyniku drenażu dochodzi do naruszenia naturalnych warunków przepływu wód podziemnych i kształtowania się nowych systemów krążenia wód w rejonach, gdzie eksploatacja jest szczególnie intensywna. Celem niniejszego opracowania jest prześledzenie zmian w triasowym piętrze wodonośnym wywołanych działalnością kopalni Trzebionka. Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji zwierciadła wód podziemnych w studniach gospodarskich i ujęciach, sporządzono mapy hydroizohips głównego triasowego piętra wodonośnego i określono zasięg leja depresji kopalni.

THE IMPACT OF ORE MINING ON TRIASSIC AQUIFER WATER SYSTEM IN CHRZANÓW BASIN, SOUTHERN POLAND
Summary
Mining exploitation, often extensive, entails changes in water system. They results from the fact, that practically every mine must be drained. There are big changes of water environment in the region of mining exploitation. There are also new water systems being created. This paper presents the results of studies on the changes in Triassic aquifer caused by Trzebionka mine drainage. Based on the measurements of groundwater table, derived from water intakes and observation wells, maps of Triassic aquifer were compiled. Using old studies and maps the extent of Trzebionka mine depression cone was determined.

Full Text:

PDF (Polish)