Wpływ budowy geologicznej na zróżnicowanie zasobności wodnej w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego

Stefan Bartoszewski

Abstract


Głównym czynnikiem określającym zróżnicowanie zasobności wodnej rejonu Roztoczańskiego Parku Narodowego jest tektonika. Mniejsze znaczenie odgrywa litologiczne zróżnicowanie warstwy wodonośnej. Doliny rzeczne, założone na liniach dyslokacji pełnią rolę kolektorową w stosunku do wód podziemnych. Poszczególne odcinki dolin mają jednak odmienne warunki migracji wód podziemnych, co dokumentują zróżnicowane współczynniki filtracji i wydajności jednostkowych studni głębinowych. Największą zasobnością wodną wyróżniają się strefy występowania dyslokacji poprzecznych do osi Roztocza, szczególnie w rejonie Zwierzyńca i Jacni.

GEOLOGICAL STRUCTURE INFLUENCE UPON THE VARIETY OF THE WATER RESOURCES IN THE ROZTOCZE NATIONAL PARK, SE POLAND

Summary
The main factor which describes differences in water resources of the Roztocze National Park is tectonics. Lithological variety of the multiaquifer formation is less important. River valleys situated on the dislocation lines are reservoirs for groundwater. However, various parts of the valleys are characterized by different conditions of the groundwater circulation documented by coefficient of permeability and unit discharge of deep wells. The biggest water resources it related to the dislocation zones situtated on the lateral axis of the Roztocze region, especially in the Zwierzyniec and Jacnia areas.

Full Text:

PDF (Polish)