Wpływ litologii i tektoniki serii fliszowych oraz młodoczwartorzędowych ruchów tektonicznych na ukształtowanie doliny Skawy (zachodnie Karpaty zewnętrzne)

Krzysztof Grzybowski

Abstract


W niektórych odcinkach doliny Skawy (np. w Makowie Podhalańskim) załamania profilu podłużnego obecnego dna doliny są związane przede wszystkim ze zróżnicowaną odpornością skał fliszowych, ale większość takich załamań (np. poniżej Osielca i między Świnną Porębą a Zagórzem) jest efektem bardzo młodych (późnoglacjalnych i holoceńskich) ruchów tektonicznych, które przejawiły się głównie w strefach uskoków poprzecznych. Załamania profili podłużnych powierzchni, utworzonych podczas wczesnego glacjału, występujące w odcinkach doliny z wyrównanym dnem współczesnym świadczą o ruchach tektonicznych nieco starszych, prawdopodobnie bezpośrednio młodszych od interstadiału brörup; ruchy te były szczególnie intensywne w strefie nasunięcia jednostki śląskiej.

IMPACT OF THE FLYSCH ROCKS LITHOLOGY AND TECTONICS AND LATE QUATERNARY TECTONIC MOVELLLENTS ON THE DEVELOPMENT OF THE SKAWA RIVER VALLEY (WEST OUTER CARPATHIANS - SOUTHERN POLAND).

Summary
In some segments of the Skawa river valley (e.g. at Maków Podhalański) the deformations of the present valley floor are mainly related to the differentiated flysch rocks resistance. However, most of such deformations (e.g. below Osielec as well as between Zagórze and Świnna Poręba) attest the recent (Vistulian Late Glacial and Holocene) tectonic activity that took place mainly in transversal faults zones. The deformations of land surfaces related to the Early Glacial, occurring in the valley segments with undisturbed present floor indicate a little earlier tectonic activity that probably followed the Brorup Interstadial and Was particularly intense in the Silesian unit overthrust zone.

Full Text:

PDF (Polish)