Wpływ zróżnicowanego obciążenia strefy krawędziowej lądolodu na migrację soli

Andrzej Piotrowski

Abstract


Na ogólny przebieg skutków obciążeń i odciążeń litosfery przez lądolody nakłada się zjawisko nieodwracalnego i krótkotrwałego procesu inicjacji i przyspieszenia ruchów soli. Proces ten zachodził w bezpośrednim sąsiedztwie strefy brzeżnej lądolodu. Istnieje zależność między czaszą lądolodu a zwłaszcza strefą brzeżną, warstwy soli oraz rzeźbą terenu. Strefa brzeżna lądolodu stwarza zróżnicowane obciążenie na podloże. Duża szerokość czaszy lądolodu decyduje o relatywnie niewielkim stopniu zaniku nacisków statycznych. Spełnienie w warstwie soli warunku zróżnicowanego napięcia ciśnień o wartości 0,5 MPa–1,5 MPa decyduje o jej uruchomieniu i przyśpieszeniu przepływu wg mechanizmu halokinezy zróżnicowanego obciążenia. Reaktywacja uskoków tektonicznych, wzmożony przepływ ciepła geotermalnego wpływały na procesy w strefie brzeżnej lądolodu i w konsekwencji na rzeźbę terenu. Związek przyczynowo-skutkowy ma więc charakter sprzężenia zwrotnego.

INFLUENCE OF DIFFERENTIAL MARGINAL ICE-SHEET LOADING ON SALT MIGRATION

Summary
Effects of loading and deloading of litosphere by ice-sheet has overlay the irreversible and momentary phenomenon of initiation and acceleretion of salt movements. This phenomenon occurs in direct neighbarhood of marginal zone of ice-sheet. The marginal ice-sheet created differential loading on substratum. The major width of ice-sheet had influence on minor grade glacistatic stress. The most important condition to activate and speed up movement of salt flow in differential loading holokinesis is the salt layer differential grade of stress value (0.5 MPa- 1. 5 MPa). Reactivation tectonic faults and intensification flow of geothermal heat had influence on processes in marginal ice-sheet and in consequence on morphology. Cause-effect relation had character of relationship interdependence.

Full Text:

PDF (Polish)