Wpływ tektoniki soli cechsztyńskich na współczesną morfologię Środkowego i Dolnego Nadodrza

Andrzej Markiewicz, Andrzej Piotrowski

Abstract


Wiercenia i badania geofizyczne z obszaru Polski Zachodniej i przygranicznych Niemiec dokumentują występowanie w poziomie cechsztyńskim zróżnicowanych struktur solnych. Struktury te zostały założone w efekcie regionalnych ruchów tektonicznych, które wymuszały przemieszczenia mobilnych osadów chlorkowych.W wyniku plejstoceńskich ruchów glaciizostatycznych oraz zróżnicowanego obciążenia podłoża w czołowej strefie lądolodów dochodziło do przemieszczeń soli z reaktywacją ich blokowego nadkładu. Te ruchy wynoszące z rozszczelnieniem stref uskokowych i spękań sprzyjące strefowej migracji ciepła geotermicznego warunkowały tworzenie liniowych przetain i rynien subglacjalnych. Neotektonicznie „żywa” mofologia sztywnego podłoża strefy czołowej lądolodów z wynoszeniem horstów w warunkach anomalii geotermicznych oraz przy współudziale wody, sprzyjała egzaracji i tworzeniu struktur glacitektonicznych w obrębie obecnego Wału Trzebnickiego. Analiza przebiegu Starej Odry w odniesieniu do stwierdzonych struktur solnych i układu uskoków w cechsztyńsko-mezozoicznej pokrywie dowodzi ich aktywnego udziału w kształtowaniu współczesnego drenażu tej części Polski. Z uwagi na wieloaspektowość podjętego zagadnienia oraz zróżnicowanie warunków strukturalnych Środkowego i Dolnego Nadodrza autorzy ograniczyli niniejszą publikację do komunikatu. Podjęte tematy będą w najbliższym czasie stanowić podstawę pogłębionej analizy regionalnej.

INFLUENCE OF ZECHSTEIN SALT TECTONICS ON PRESENT MORPHOLOGY OF MIDDLE AND LOWER ODRA REGION (WESTERN POLAND)

Summary
Drillings and geophysical exploration in Western Poland and border Germany region showed the occurrence of differentiated salt structures in the Zechstein. The structures were formed as a result of regional tectonic movements which forced translocation of the mobile salty deposits. As a result of Pleistocene glaci-isostatic movements and different load of the bedrock in the head part of the continental glaciers, salt translocation occurred together with its block cover reactivation. These elevating movements accompanied by fault zones and fractures unsealing conductive to zonal migration of the geothermal heat determined formation line of renelting of ice and sub-glacial troughs. Neotectonic "live" morphology of the hard bedrock of the head part of continental glaciers with horsts elevation at geothermal anomalies and with water participation was conductive to exaration and to glacitectonic structures formation within present Trzebnicki Belt. Analysis of the Old Odra run in comparison to the recorded salt structure and faults system in the Zechstein and Mesozoic proves their active participation in creation of the present drainage of this part of Poland.
Due to complexity of the presented problem and differentiation of Middle Lower Odra region structural formation, authors decided to present only a short announcement now. These problems will be discussed soon in details in the form of regional analysis.

Full Text:

PDF (Polish)