Stratygrafia sekwencji, petrogeneza i potencjał zbiornikowy piaskowców istebniańskich i ciężkowickich w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju

Anna Baszkiewicz, Piotr Dziadzio, Jaromir Probulski

Abstract


Dane geologiczne uzyskane z nowo odwierconego otworu Draganowa-1, zlokalizowanego w zachodniej części fałdu Iwonicza Zdroju, umożliwiły wykonanie kompleksowej analizy geologicznej z wykorzystaniem metod petrograficznych, sedymentologicznych i geofizycznych. Połączenie wyników tych interpretacji z analizą strukturalną i wynikami opróbowań przy zastosowaniu metody stratygrafii sekwencyjnej umożliwiło wyjaśnienie wzajemnych związków występowania nasyceń węglowodorów w obrębie warstw istebniańskich i piaskowców ciężkowickich. Zaproponowany model geologiczny wskazuje na istnienie nowych możliwości poszukiwawczych w tej części fałdu Iwonicza Zdroju, związanych z piaskowcami zdeponowanymi w ciągach systemowych niskiego stanu WPM, wyinterpretowanych na przekrojach sejsmicznych.

SEQUENTIAL STRATIGRAPHY, PETROGENESIS AND RESERVOIR POTENTIAL OF THE ISTEBNA BEDS AND CIĘŻKOWICE SANDSTONES IN THE WESTERN PART OF THE IWONICZ ZDRÓJ FOLD (SE POLAND)

Summary
The geologic data derived from new borehole Draganowa-1, located in the western part of the Iwonicz Zdrój Fold, were used for preparing integrated geological interpretation based on petrographical, sedimentological, and geophysical methods. The obtained results integrated with structural analyses, borehole tests and a sequence stratigraphy analysis enabled explanation of relationships between hydrocarbon occurrences within the Istebna Beds and the Ciê¿kowice Sandstones. Based on interpreted seismic sections, the proposed geological model showed the new potential for hydrocarbon accumulations in the area examined corresponding to sandstones deposited in lowstand system tracts.

Full Text:

PDF (Polish)