Subfossilized microorganisms from the biogenic laminated deposits of the shore zone of the Hel Peninsula

Andrzej Witkowski, Wolfgang E. Krumbein

Abstrakt


SUBFOSYLNE MIKROORGANIZMY Z LAMINOWANYCH OSADÓW BIOGENICZNYCH ZE STREFY BRZEGOWEJ PÓŁWYSPU HELSKIEGO

Summary
Laminowane osady biogeniczne (naprzemianległe laminy piasków kwarcowych i materii organicznej) ze strefy brzegowej Płw. Helskiego badano przy użyciu metod sedymentologicznych i mikrobiologicznych. Próbki osadów pobierano do sterylnych probówek i po przewiezieniu do laboratorium zalewano płynną pożywką Allena a następnie oświetlone inkubowano w temperaturze pokojowej.
W wyniku przeprowadzonych badań mikroskopowych w laminach organicznych obok mikroorganizmów typowych dla środowiska mat glonowych (sinice) stwierdzono również występowanie organizmów eukariotycznych (zielenice, okrzemki). Wśród sinic obserwowano zarówno formy jednokomórkowe: Microcystis, Merismopedia, Gloeocapsa, Aphanothece jak i nitkowate: Oscillatoria, Lyngbya, Phormidium. Podobnie wśród zielenic obserwowano formy jednokomórkowe: Ankistrodesmus, Scenedesmus, Chlorococcales i nitkowate - Ulotrix. Natomiast okrzemki reprezentowane były przez Navicula, Nitzschia, Diploneis, Achnantes i Coscinodiscus.
Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że laminowane osady biogeniczne świadczą o tym, iż fosylizacja mikroorganizmów w środowisku piasków kwarcowych jest możliwa, ale zależy od warunków w jakich proces ten przebiega.

Pełny tekst:

PDF