Stratygrafia jurajskich czarnych iłów z odsłonięć w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na podstawie cyst Dinoflagellata

Marcin Barski

Abstract


Cysty Dinoflagellata pozwoliły na uściślenie stratygrafii czarnych iłów rudonośnych z południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Wcześniej utwory te były zaliczane do batonu, a w przypadku odsłonięcia w Marianowie do synemuru. W pobranych próbkach z odsłonięć w Woli Morawickiej i Marianowa znaleziono i opisano zespoły cyst Dinoflagellata. W Woli Morawickiej wskazały one na przedział od poziomu Zigzag (najniższy baton) po poziom Progracilis (najniższy środkowy baton) i wykazały istnienie luki stratygraficznej obejmującej część środkowego batonu, górny baton oraz najniższy kelowej. W odsłonięciu w Marianowie cały pakiet czarnych iłów zawiera się w granicach poziomów Discus (górny baton) i/lub Herveyi (dolny kelowej). Luce stratygraficznej w Woli Morawickiiej odpowiadają miąższe osady w Marianowie. Świadczy to, że w jurze środkowej dochodziło do zróżnicowania konfiguracji dna zbiornika sedymentacyjnego.

DINOCYST STRATIGRAPHY OF THE JURASSIC BLACK CLAYS FROM HOLY CROSS MTS AREA (CENTRAL POLAND).


Summary
Middle Jurassic blackclays in the Holy Cross Mts area have been traditionally attributed to the Bathonian. The well preserved dinojlagellate cyst assemblages from the two outcrops studied: Wola Morawicka and Marianów more precisely define biostratigraphic position of these deposits. The Wola Morawicka documented section represents a stratigraphic interval from uppermost Bajocian to lowermost Middle Bathonian with a gap embracing part of the Middle Bathonian and the whole Upper Bathonian. In Marianów section the dinoflagellate cyst assemblages dated it for the uppermost Bathonian and/or lowermost Callovian. The stratigraphic results suggest a significant relief difference of sea bottom within the Middle Jurassic. It manifests by the stratigraphic gap in Wola Morawicka section and thickness differences between sections.

Full Text:

PDF (Polish)