Struktura i lokalizacja brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Europie Środkowej

Władysław Pożaryski, Jerzy Nawrocki

Abstract


Analiza zdjęcia magnetycznego, wyników głębokich sondowań sejsmicznych i elektromagnetycznych oraz profili głębokich otworów wiertniczych, prowadzi do wniosku, że na obszarze Polski krawędź platformy wschodnioeuropejskiej znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na SW od czoła nasunięć kaledońskich. Obszar zawierający zdeformowane utwory starszego paleozoiku, nasunięte na obniżony cokół platformy wschodnioeuropejskiej, został zdefiniowany tutaj jako strefa Koszalin–Chojnice–Toruń–Radom. Obraz brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce nie różni się zatem od obrazu zdefiniowanego w północno-wschodniej części Niemiec (okolice Rugii), gdzie również doszło do silnego nasunięcia warstw dolnopaleozoicznych na krystaliczne podłoże starej platformy.

STRUCTURE AND THE SETTING OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM MARGIN IN CENTRAL EUROPE

Summary
Studies of drill cores, the magnetic anomaly map as well as the results of seismic and electromagnetic experiments lead to conclusion that in Poland the East European Platform border is shifted several tens of kilometres to SW from the front of Caledonian overthrusts. The area of deformed old Paleozoic rocks thrusted over the East European Platform crystalline basement has been defined here as the Koszalin–Chojnice–Toruñ–Radom tectonic zone. The structure of East European Platform margin in Poland seems to be the same as observed in NE Germany (Rügen area), where the old Paleozoic rocks were also thrusted over the crystalline basement.

Full Text:

PDF (Polish)