Stężenie radonu na wybranych obszarach Suwalszczyzny

Maria Karpińska, Stanisław Wołkowicz, Zenon Mnich, Marek Zalewski, Kalina Mamont-Cieśla, Jacek Kapała, Krzysztof Antonowicz, Mieczysław Kaczmarek

Abstract


Przeprowadzono pomiary stężenia radonu wewnątrz budynków mieszkalnych zbudowanych na dwóch typach podłoża: piaszczysto-żwirowym i gliniastym. Pomiary przeprowadzono całkującymi detektorami śladowymi, użyto folii CR-39. Przeprowadzono również w obrębie obu wydzieleń litologicznych pomiary stężenia radonu w powietrzu glebowym. Średnia arytmetyczna stężenia radonu w powietrzu piwnic na podłożu piaszczysto-żwirowym wynosiła 276 Bq m-3, a na podłożu gliniastym 587 Bq m-3. Średnia arytmetyczna stężenia radonu w powietrzu glebowym podłoża piaszczysto-żwirowego wynosi 39,77 kBq m-3 a podłoża gliniastego 26,66 kBq m-3. Stężenie radonu w wodzie studziennej (8367 Bq m-3) było wyższe na całym badanym terenie w porównaniu ze stężeniem w wodzie wodociągowej (2690 Bq m-3)
CONCENTRATION LEVELS OF RADON IN SELECTED AREAS OF THE SUWAŁKI REGION (NE POLAND)

Summary
Measurements of radon concentrations in indoor air were carried out in dwellings built on two types of soil, i.e. sandy-gravel soils and clay soils. An integrative method of a-track film was used. The radon measurements in soil air were performed for both types of soils. The arithmetic mean of radon concentration in cellar air within gravel-sandy soil was 276 Bq m-3 , whereas within clay soil—587 Bq m-3. In turn, these value in soil air in sandy-gravel area reached 39.77 kBq m-3, whereas in clay soil—26.66 Bq m-3. The concentration of radon in the household well water in the whole examined area was higher (8367 Bq m-3) compared to that in water from supply system (2690 Bq m-3).

Full Text:

PDF (Polish)