Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia

Jerzy Twarogowski, Beata Bruszewska, Grzegorz Czapowski, Barbara Dąbrowska, Piotr Zientara

Abstract


Rozszerzenie prac badawczych w obrębie wysadu solnego "Damasławek" i jego okolicy, polegało na analizie archiwalnych opracowań: tellurycznego i termicznego. Wcześniejsze badania sejsmiczne zostały uzupełnione o modelowania wzdłuż profili. Wyniki przeprowadzonych analiz uzupełniły wiedzę o tektonice czapy wysadu i utworów otaczających wysad. W powiązaniu z informacjami geologicznymi pochodzącymi z wierceń i wcześniejszych badań geofizycznych, uzyskano pełniejszy obraz budowy geologicznej badanej struktury.

COMPREHENSIVE STUDY OF GEOLOGICAL SUBSURFACE STRUCTURE OF DAMASŁAWEK SALT DOME AND ITS SURROUNDING WITH ANALYSIS OF GEOPHYSICAL AND GEOLOGICAL DATA

Summary
Analysis of archive materials on telluric and thermal investigations preformed just above the Damasławek salt dome and its surroundings as well as modelling along the former seismic sections expanded the knowledge of tectonics of dome caprock and adjacent deposits. These informations, together with earlier well and geophysical data allowed to reconstruct the salt dome structure in greater detail.

Full Text:

PDF (Polish)