Anomalie sejsmiczne wywołane wielopoziomowymi złożami gazu w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego

Kaja Pietsch, Dorota Dereń, Tomasz Gąsiorowski

Abstract


O perspektywiczności północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego świadczyć może choćby, odkryte w latach sześćdziesiątych złoże gazu ziemnego Lubaczów-Uszkowce. Niestety, późniejsze wieloletnie badania w pólnocno-zachodnim przedłużeniu tej strefy nie dały spodziewanych efektów. Otwory, lokalizowane na podstawie zapisu sejsmicznego, nawiercały zwykle zawodnione piaskowce. Doprowadziło to do stwierdzenia, że obraz sejsmiczny nie odzwierciedla rzeczywistej budowy strukturalnej miocenu (Borys, 1996).
Wydaje się, że jedną z przyczyn niezgodności obrazu strukturalnego widocznego na sejsmicznych przekrojach czasowych z rzeczywistym układem granic może być obecność w profilu pionowym wielopoziomowych złóż gazu. Nasycenie porowatych piaskowców gazem powoduje bowiem zdecydowane zmniejszenie prędkości propagacji fal, co w konsekwencji może prowadzić do powstania małoamplitudowego ugięcia granic sejsmicznych w strefach złożowych i powstania nierzeczywistych dodatnich deniwelacji w strefach zawodnionych.
W niniejszym artykule starano się udowodnić powyższą tezę, bazując na modelowaniach teoretycznego pola falowego dla struktury Woli Obszańskiej. Model sejsmogeologiczny został opracowany w oparciu o profilowania geofizyki otworowej w odwiertach Wola Obszańska 9 i 10 oraz profile sejsmiczne 8-3-83K, 7-3-83K i l2-3-96K. Modelowania 2D wykonano programem STRUCT GMA oraz w systemie PROMAX Landmark.

SEISMIC ANOMALIES CAUSED BY MULTI-HORIZON GAS DEPOSITS IN NORTH-EASTERN PART OF THE CARPATHIAN FOREDEEP

Summary
The Lubaczów-Uszkowce gas deposit, discovered in the 1960s, has been an evidence of gas accumulation prospects in the north-eastern part of the Carpathian Foredeep. However, no expected results were obtained from exploration carried out for many years in the north-western extension of this area. Wells located on the basis of seismic data interpretation passed through water-saturated sandstones. It has been concluded that the picture yielded by the seismic sections does not correspond to the real structure of the Miocene formations (Borys, 1996). It seems that one of reasons why the seismic interpretation does not agree with the actual structural cross-section may be attributed to multi-horizon gas deposits occurring there. Gas saturating porous sandstones causes significant decrease in seismic wave velocities and, as a result, small-amplitude deflection of seismic boundaries and false elevations of water-saturated zones are observed. This paper attempts to prove the above given thesis based on modelIing the theoretical wave field for the Wola Obszańska structure. A seismogeological model was made using well-logging data from the Wola Obszańska 9 and Wola Obszańska 10 wells, and seismic data from the 8-3 -83 K, 7-3-83 Kand 12-3 -96K seismic lines. 2D modelling was performed with the use of the STR UCT GMA computer program and the Landmark PROMAX system.

Full Text:

PDF (Polish)