Analiza wpływu parametrów sprężystości na warunki szczelinowania hydraulicznego w skałach rejonu Stężycy

Sławomir Jarzębski

Abstract


Mimo zaawansowanych technik oceny parametrów wytrzymałościowych skał w warunkach laboratoryjnych, bardzo trudno jest określić na ich podstawie złożony stan naprężeń w masywie skalnym na znacznych głębokościach. Parametry sprężystości uzyskane na podstawie badań w trójosiowym stanie naprężeń — takie jak moduł Younga i współczynnik Poissona także są odmienne od uzyskanych w warunkach badań standardowych. Złożony stan naprężeń pozwalają zobrazować obwiednie wytrzymałościowe. Dane zmienności parametrów w złożonym stanie naprężeń są istotne przy projektowaniu zabiegów szczelinowania hydraulicznego, dla doboru krytycznego naprężenia oraz ciśnienia szczelinowania i prognozy geometrii projektowanej szczeliny. W pracy przedstawiono przykłady takich ustaleń dla warunków lubelskiego basenu sedymentacyjnego, gdzie z utworów namuru B w facji piaskowcowej, dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pobrano próbki do badań laboratoryjnych.

INFLUENCE OF ELASTICITY PARAMETERS FOR HYDRAULIC FRACTURING IN CARBONIFEROUS ROCKS OF THE STĘŻYCA AREA (LUBLIN BASIN, SE POLAND)

Summary
Nowadays, laboratory techniques used for evaluation of geomechanical parameters are sophisticated, still their application for assessment of triaxial stress state in rock massive is difficult. Elasticity parameters obtained fromtriaxial compression tests, as Young modulus and Poisson ratio, differ from these obtained from standard tests, that means unconfined compression tests. A strength envelope is a form of presentation of the triaxial stress state in massive. Variability of geomechanical parameters obtained in triaxial compression tests is crucial for design of hydraulic fracturing treatments: assessment of critical stress, evaluation of fracturing pressure and prognosis of designed fracture dimensions. The paper presents example of that assessment for the Lublin basin reservoir rocks: samples for laboratory tests were taken from the Namurian B sandstones courtesy of Polish Oil & Gas Company.

Full Text:

PDF (Polish)