Author Details

Markowiak, Marek

 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przejawy mineralizacji kruszcowej w utworach paleozoiku i prekambru, w strefie kontaktu bloku górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 11 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rentgenowska metoda oznaczania zawartości kalcytu w surowcach wapiennych kredy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 8 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków
  Abstract
 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 7 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 4 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geopark Góra Św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę!
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 6 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Przejawy mineralizacji polimetalicznej w strukturze elewacji Brudzowic (Siewierza) na bloku górnośląskim (południowa Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porfirowa mineralizacja Mo-Cu-W w prekambryjsko-paleozoicznych utworach strefy kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego
  Abstract  PDF