Author Details

Śmist, Piotr

  • Vol 51, No 5 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 54, No 8 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Utwory eocenu i oligocenu rejonu Tarnogrodu (północno-wschodnia część zapadliska przedkarpackiego)
    Abstract  PDF