Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1

Andrzej Maksym, Piotr Śmist, Małgorzata Pietrusiak, Grzegorz Staryszak, Bogusław Liszka

Abstract


Głęboki otwór Hermanowa-1 dostarczył nowych danych o utworach ordowiku i syluru w południowej części zapadliska przedkarpackiego. Facja, rozprzestrzenienie i miąższość tych utworów są ważne z uwagi na ich potencjał generacyjny. Przypuszczalnie ilaste osady dolnego paleozoiku stanowią skały macierzyste dla złoża ropy naftowej Nosówka. Miąższość syluru i ordowiku w otworze Hermanowa-1 przekracza 400 m i jest to największa przewiercona miąższość tych osadów w tej części zapadliska. Po raz pierwszy w tym rejonie w utworach syluru rozpoznane zostały łupki radiolarytowe, które proponuje się wydzielić w randze formalnej jednostki litostratygraficzej. Profil ordowiku wykształcony jest w dwóch kompleksach: dolnoordowickich piaskowców kwarcytowych z glaukonitem oraz łupków ilastych z graptolitami wieku landail–karadok. Profil syluru tworzą dwie jednostki litologiczne: łupki radiolarytowe środkowego landoweru oraz iłowce margliste dolnego wenloku.


NEW DATA ON DEVELOPMENT OF THE LOWER PALEOZOIC SEDIMENTS IN THE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI–RZESZÓW REGION BASED ON HERMANOWA-1 BOREHOLE (SE POLAND)
Summary
Deep borehole Hermanowa-1 yielded new data on Ordovician and Silurian deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep. Facies, occurrence and thickness of this rocks are very important of hydrocarbon potential number. Probably these sediments are source rocks for the borehole Nosówka oil deposit. Thickness of the Silurian–Ordovician deposits in the well Hermanowa-1 exceeds 400 m and they are so far the thickest Lower Paleozoic deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep. For the first time, in this region, radiolarian shales were encountered which are proposed as a formal lithostratigraphicunit. The Ordovician profile consists of two units – quartzitic sandstones with glauconite of Early Ordovician age and mudstones with graptolites Llandeilo–Caradoc age. Profile of the Silurian includes radiolarian shales of Landover age and marly mudstones of early Wenlock age.

Full Text:

PDF (Polish)