MALAKOFAUNA MARTWICY WAPIENNEJ WE WSI RYBNA KOŁO KRAKOWA (POŁUDNIOWA POLSKA) JAKO WSKAŹNIK ZMIAN ŚRODOWISKA POŁUDNIOWEJ KRAWĘDZI WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

Witold Paweł Alexandrowicz

Abstract


Liczne skorupki mięczaków znaleziono w odsłonięciu martwic wapiennych we wsi Rybna k. Krakowa. W 12 próbkach rozpoznano występowanie ponad 2500 okazów należących do 49 gatunków. W obrębie sekwencji malakologicznej możliwe było wydzielenie trzech zespołów faunistycznych. Najstarszy z nich (fauna M) odpowiada chłodnemu okresowi wczesnego holocenu i reprezentuje zacienione siedliska o dużej wilgotności, porośnięte krzewami lub rzadkimi lasami o znacznym udziale drzew iglastych. Jego cechą charakterystyczną jest obecność gatunków typowych dla zimnych faz klimatycznych. Drugi, młodszy zespół (fauna F) jest typowy dla ciepłego i wilgotnego klimatu fazy atlantyckiej. Charakteryzuje on siedliska zwartych lasów mieszanych i liściastych. Pojawiają się tu liczne formy o wysokich wymaganiach termicznych. Najmłodszy zespół (fauna O) wskazuje na rozległe antropogeniczne wylesienia na obszarze depozycji martwic wapiennych. Ta zmiana cech siedlisk przyrodniczych była prawdopodobnie związana z fazą intensywnego zasiedlenia okolic wsi Rybna i rozwoju rolnictwa we wczesnym średniowieczu.


Keywords


martwice wapienne; malakofauna; zmiany środowiska; holocen; południowa Polska

Full Text:

PDF (Polish)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.