Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

      W Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego są publikowane prace oryginalne i przeglądowe z zakresu geologii regionalnej Polski, hydrogeologii i nauk pokrewnych, recenzowane artykuły związane z sesjami krajowymi i międzynarodowymi, a także materiały poświęcone jubileuszom PIG-PIB.

     Pracę wraz z pismem przewodnim instytucji macierzystej autora oraz informacją o źródłach finansowania publikacji, wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów należy złożyć w jednym egzemplarzu do Działu Wydawnictw Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Złożenie pracy jest jednoznaczne z oświadczeniem autora, że dzieło jest oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w innym wydawnictwie, skład zespołu autorskiego odzwierciedla rzeczywisty wkład pracy poszczególnych osób w przygotowanie publikacji, a ostateczna wersja publikacji została przedłożona po uzgodnieniu ze wszystkimi autorami.

     Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerencji w tekst autorski w zakresie poprawności językowej oraz ujednolicenia stosowanych nazw (np. pisowni nazw otworów wiertniczych, nazw geograficznych itp.).

     Wszystkie prace publikowane w Biuletynie są recenzowane.

     Wszyscy autorzy składanych prac są zobowiązani do podania stopnia naukowego, afiliacji instytucji macierzystej oraz aktualnego adresu zamieszkania, niezbędnego do zawarcia umowy autorskiej.

     Artykuły nadesłane do redakcji, po wstępnym zaakceptowaniu, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów, niepozostających w konflikcie interesów z autorem. Recenzje, wraz z uwagami redakcji, są udostępniane autorowi w celu dokonania koniecznych poprawek w uzgodnionym terminie. Przekroczenie uzgodnionego terminu będzie oznaczać zmianę kolejności pozycji w tece redakcyjnej. Po zredagowaniu i złamaniu tekstu autor otrzymuje do korekty egzemplarz pracy, który powinien być zwrócony do redakcji w ciągu dwóch tygodni. Poważne zmiany autorskie w tekście i na ilustracjach na etapie korekty nie będą akceptowane.

     W celu usprawnienia prac redakcyjnych prosimy o przygotowanie tekstu i załączników zgodnie z poniższymi wskazówkami; prace nieodpowiadające wymaganiom redakcji będą zwracane autorom. Części pracy publikowane w języku angielskim, tzn. abstrakt, słowa kluczowe, streszczenie, tytuły figur (ilustracje i tablice fotograficzne) z objaśnieniami oraz tytuły tabel z objaśnieniami należy dostarczyć w wersji angielskiej.

 

 

Przygotowanie tekstu. Objętość artykułów przeznaczonych do druku w Biuletynie nie powinna przekraczać 50 stron formatu A4, łącznie z ilustracjami, tabelami i spisem literatury. Tekst należy zapisać 12-punktową czcionką (Times New Roman), z interlinią 1,5 i 2-centymetrowym marginesem z każdej strony. Akapity powinny być wyrównane do lewej strony (niejustowane), należy wyłączyć opcję dzielenia wyrazów, nie stosować wyśrodkowań ustawianych spacjami. Na marginesach należy zaznaczyć miejsca włamania figur oraz hierarchię tytułów, z uwzględnieniem co najwyżej trzech stopni. Wszystkie jednostki miar muszą być zapisane w systemie SI. Cytowane pozycje literatury należy umieszczać w nawiasach, podając nazwisko i rok wydania, np. (Kowalski, 2004). Tekst oraz objaśnienia do figur i tabel należy zapisać w formacie programu MS Word.

     Tekst wraz z zapisanymi w osobnych plikach objaśnieniami, tabelami i załącznikami graficznymi musi być dostarczony do redakcji w formie elektronicznej wraz z jedną kopią papierową. Prosimy o umieszczanie na etykiecie płyty nazwisk autorów oraz tytułu artykułu.

 

Abstrakt. Abstrakt, nieprzekraczający 200 słów, jest publikowany w języku polskim i angielskim. Powinien zwięźle przedstawiać metody badań, ich wyniki oraz wnioski.

 

Słowa kluczowe. Poniżej abstraktu należy podać 5–7 słów kluczowych opisujących tematykę pracy.

 

Streszczenie. Streszczenie w języku angielskim nie powinno przekraczać 10% objętości całej pracy.

 

Literatura cytowana. Spis literatury, ułożony alfabetycznie, powinien zawierać tylko cytowane w tekście, w objaśnieniach do ilustracji i w tabelach prace publikowane i archiwalne. Skróty nazw czasopism i serii wydawniczych należy podawać zgodnie z Bibliografią geologiczną Polski i formalnymi wymogami redakcji.

 

Przykłady:

MATYJA B.A., WIERZBOWSKI A., 2002a – Boreal and subboreal ammonites in the submediteranean uppermost Oxfordian in the Bielawy section (northern Poland) and their correlation value. Acta Geol. Pol., 52, 4: 411–421.

RACKI G., NARKIEWICZ M. (red.), 2006 — Polskie zasady stratygrafii. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

SIKORSKA M., 2007a — Geneza wapieni i cementów węglanowych piaskowców w kambrze obniżenia bałtyckiego. Prz. Geol., 55, 4: 304.

SIKORSKA M., 2007b — Petrografia ediakaru (wendu) i kambru. W: Słupsk IG 1 (red. Z. Modliński). Profile Głęb. Otw. Wiert. Państw. Inst. Geol., 116: 75–83.

 

Uwaga: dla książek należy bezwzględnie podać wydawcę i miejsce wydania. Pozycje literatury w alfabetach cyrylickich muszą być podane w transliteracji na język polski.

 

Ilustracje. Ilustracje należy przygotować w formacie wektorowym, w programie graficznym CorelDraw lub Ilustrator (w przypadku stosowania innych programów należy zapisać pliki w formacie umożliwiającym import do ww. programów, np. PDF lub WMF). Grafikę rastrową (zdjęcia, obrazy skanowane) należy przekazać w jednym z formatów: TIFF, CPT, PSD, EPS lub JPG (w oryginalnym formacie). Rozdzielczość zeskanowanych fotografii kolorowych powinna wynosić minimum 300 dpi, fotografii czarno-białych – co najmniej 600 dpi, rysunków czarno-białych (liniowych) – 1200 dpi.

Kolorowe ilustracje prosimy załączać tylko w uzasadnionych przypadkach, tzn. kiedy zastosowanie szerokiego zakresu barw pochodnych decyduje o jakości ilustracji i jest niezbędne do wyrażenia treści. Autorzy są zobowiązani do partycypowania w kosztach druku kolorowych załączników.

Ilustracje powinny być przekazywane w takich wymiarach, aby zmieściły się na kolumnę tekstu (maks. 175 × 245 mm). Rysunki nie mogą zawierać zbędnych szczegółów, wielkość opisów nie może być mniejsza niż 6 pkt. Na mapach i przekrojach należy umieścić podziałkę liniową. Prosimy o niestosowanie na rysunkach wektorowych wypełnień deseniem dwukolorowym, jak również linii cieńszych niż 0,12 mm. Objaśnienia figur w języku polskim i angielskim powinny być umieszczone pod rysunkiem (nie należy stosować kostek z numeracją).

Ostre i kontrastowe odbitki fotograficzne muszą być wykonane na błyszczącym papierze. Tablice fotograficzne powinny być przygotowane na białym kartonie na kolumnie o wymiarach 175 × 245 mm. Na wszystkich ilustracjach należy nanieść miękkim ołówkiem nazwisko autora i numer figury.

Materiały elektroniczne (płyty) i oryginały ilustracji prosimy dostarczać do Działu Wydawnictw dopiero po wprowadzeniu uwag recenzenta i zaleceń technicznych redakcji.

 

Tabele. Tabele muszą być zapisane w oddzielnych plikach, w formacie MS Word lub Excel (maksymalny format A4).

***

W przypadku wątpliwości co do formalnych wymagań autorzy są proszeni o bezpośredni kontakt i konsultację z Działem Wydawnictw  PIG-PIB.