THE MEDOBORY HILLS (UKRAINE): MIDDLE MIOCENE REEF SYSTEMS IN THE PARATETHYS, THEIR BIOLOGICAL DIVERSITY AND LITHOFACIES

Marcin Górka, Barbara Studencka, Marek Jasionowski, Urszula Hara, Anna Wysocka, Andriy Poberezhskyy

Abstract


MIODOBORY - ŚRODKOWOMIOCEŃSKI SYSTEM RAFOWY, JEGO ZRÓŻNICOWANIE BIOLOGICZNE I LITOFACJE

Abstrakt. Wzgórza Miodoborów. rozciągające się na przestrzeni niemal 300 km na obszarze zachodniej Ukrainy i północnej Mołdawii, założone są na pasie raf miocenu środkowego, uformowanych w obrębie północno-wschodnich peryferii Paratetydy. Znaczne zróżnicowanie litofecjalne. jak i zmienność zespołów biotycznych wśród utworów rafowych jest rezultatem obecności dwóch generacji raf (póżnobadeńskiej i wczesnosarmackiej) oddzielonych wyraźną powierzchnią erozyjną. Wśród wapiennych osadów górnego badenu dominują litofacje organodetrytyczne i biohermalne. Ich głównym składnikiem skałotwórczym są krasnorosty, którym towarzyszą bogate taksonomicznie zespoły bezkręgowców, obejmujące m.in. korale, mięczaki, szkarłupnie. Rafy sarmatu dolnego budowane są przez mikrobiality, w obrębie których występują serpule (i podrzędnie mszywioły). Silnie zubożona taksonomicznie fauna zamieszkująca rafy sarmackie zdominowana jest przez mięczaki. Różnice bio- i litofacjalne w obrębie wymienionych generacji raf są efektem drastycznej zmiany warunków sedymentacji, połączonej z emersją i intensywnym wietrzeniem, do której doszło na przełomie badenu i sarmatu w efekcie przebudowy basenu przedkarpackiego. W jej wyniku pełnomorski zbiornik późnobadeński został zastąpiony przez silnie izolowany basen wczesnego sarmatu, zaś powstałe w tym ostatnim osady wieńczą sukcesję utworów miocenu w tej części zapadliska przedkarpackiego.


Keywords


coralline algae-vermetid reefs, serpulid-microbialite reefs, lithofacies, biodiversity, Badenian/Sarmatian boundary, Ukraine, Moldova.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.