GEOLOGICAL AND PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF LOWER PALEOZOIC DEPOSITS OF VOLHYNO-PODILLYA, WESTERN UKRAINE

Ihor Kurovets, Danylo Drygant, Ihor Naumko, Serhiy Kurovets, Yuriy Koltun

Abstract


CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I FIZYKOCHEMICZNA DOLNOPALEOZOICZNYCH OSADÓW WOŁYNIA I PODOLA (ZACHODNIA UKRAINA)

Abstrakt. Zróżnicowane facjalnie utwory syluru, miąższości od 340 do 1102 m, były deponowane na wołyńsko-podolskiej krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej. Bariera budowana przez rafy, biohermy i ławice materiału detrytycznego graniczyła na zachodzie z facjami otwartego szelfu. Na wschód od tej bariery, w lagunie, tworzyły się osady dolomitowe z przeławiceniami organogenicznych wapieni, margli, iłowców, gipsu i anhydrytu. Osady szelfu i skłonu są reprezentowane głównie przez margle ilaste, wapienie gruzełkowe oraz argility. Strefa bariery rafowej ma dość skomplikowaną i jeszcze niedostatecznie rozpoznaną budowę. Osady terygeniczne występują tylko w zanurzonym odcinku skłonu kontynentalnego w centralnej części depresji lwowskiej oraz w podłożu zapadliska przedkarpackiego. Efektywna porowatość argilitów sylurskich wynosi od 0,6 do 2,4% i są one prawie nieprzepuszczalne (mniej niż 0,001 µm2.10-3). Gęstość objętościowa waha się pomiędzy 2,64 i 2,8 g/cm3. Promieniotwórczość naturalna skał sięga od 9 do 18 mcR/h, a pozorna oporność właściwa wynosi 20-154 Ohmm, czas interwałowy rozchodzenia się fal podłużnych - 126-365 µcs/m. Zawartość TOC, określona w 21 próbkach z wykorzystaniem analizy termicznej, waha się od 0,75 do 2,38%. Skład substancji lotnych z inkluzji fluidalnych i zamkniętych porów w argilitach wykazuje dominację metanu (do 100% obj.). W głębszych horyzontach pojawiają się dwutlenek węgla, azot i etan (kilka procent).


Keywords


geology, petrophysics, fluid inclusions, Lower Paleozoic, shale gas, Volhyno-Podillya.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.