CORRELATION OF THE UPPER JURASSIC-CRETACEOUS EPICONTINENTAL SEDIMENTS IN SOUTHERN POLAND AND SOUTHWESTERN UKRAINE BASED ON THIN SECTIONS

Barbara Olszewska, Jacek Matyszkiewicz, Katarzyna Król, Marcin Krajewski

Abstract


PORÓWNANIE GÓRNOJURAJSKO-KREDOWYCH UTWORÓW EPIKONTYNENTALNYCH POŁUDNIOWEJ POLSKI I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ UKRAINY NA PODSTAWIE ANALIZY PŁYTEK CIENKICH

Abstrakt. Szczegółowa analiza inikropaleontologiczna ponad 400 próbek (150 oznaczonych gatunków) z utworów mezozoicznych południowej Polski i zachodniej Ukrainy umożliwiła korelację tych utworów. Najmłodsze stwierdzone, w badanym materiale, zespoły reprezentują niższą późną kredę (turon). Zespół ten występuje w tzw. III formacji utworów epikontynentalnych w Polsce oraz w formacji dubowieckiej SW Ukrainy. Zespoły mikroskamieniałości wieku wczesnej kredy (berias-barrem) pozwalają na korelację formacji z Ropczyc i Dębicy (centralna część Polski południowej) oraz górnej części formacji z Babczyna i formacji cieszanowskiej (SE Polska) z formacją stawczańską i częścią formacji bukowińskiej SW Ukrainy. Stwierdzone w materiale z Polski zespoły mikroskamieniałości tytonu przypominają zespoły z płytkowodnych utworów formacji niżniowskiej ukraińskiej części platformy wschodnioeuropejskiej. Natomiast większość zespołów mikroskamieniałości tytonu z badanych utworów SW Ukrainy charakteryzuje obecność form otwartego morza (kalpionellidów). Zespoły mikroskamieniałości kimerydu, choć ubogie, występują w większości badanych utworów. Stwierdzono je w formacjach z Sobkowa i w górnej części formacji z Niwek (centralna część Polski południowej) w formacji Rudy Lubyckiej oraz w górnych częściach formacji bełżyckiej, z Baszni, głowaczowskiej (SE Polska), a także na Ukrainie w formacji moranieckiej i podlubieckiej (strefa Bilcze-Wolica zapadliska przedkarpackiego) i w formacji Rawy Ruskiej (platforma wschodnioeuropejska). Z zespołów oksfordu jedynie te, które zawierały otwornice Alveosepta jaccardi (Schrodt) i Protomarssonella jurassica (Mityanina), pozwalają na korelację badanych wydzieleń litostratygraficznych. Zespoły takie występują w formacji "koralowcowo-glonowej" rejonu Tarnów-Dębica (centralna część Polski południowej) oraz w formajcach bełżyckiej, jasienieckiej i jarczowskiej (SE Polska). Na obszarze SW Ukrainy do równowiekowych utworów należą formacje: boniwska, rudkowska i sokalska. Niedostateczna ilość dancyh mikropaleontologicznych z utworów jury środkowej nie pozwoliła na wykonanie korelacji.


Keywords


correlation, foraminifera, calcareous dinocysts, red algae, Late Jurassic-Cretaceous, southern Poland, southwestern Ukraine.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.