Koszty i korzyści ustanawiania obszaru ochronnego dla różnych typów GZWP i warunków ich zagospodarowania

Jacek Gurwin, Mirosław Wąsik

Abstract


W ostatnich latach wykonano w Polsce dwa duże projekty hydrogeologiczne, tj. dokumentacje ustalające zasoby dyspozycyjne oraz dokumentacje obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. W artykule przedstawiono koszty i korzyści związane z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP, wykorzystując wyniki wyżej wymienionych opracowań. Celem jest zaprezentowanie i porównanie wyników dla różnych typów GZWP i warunków ich zagospodarowania, mając na uwadze, że formalne wprowadzenie zakazów, nakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu będzie limitować możliwości jego wykorzystania. Wykazano, że stopień i sposób
zagospodarowania terenu będzie wpływać na wysokość kosztów niezbędnych do poniesienia, przy czym najwyższe będą dla obszarów ochronnych na terenach w dużym stopniu zurbanizowanych.

Keywords


GZWP; obszary ochronne; bilans kosztów i korzyści

Full Text:

PDF (Polish)

References


BIELECKA H., DEMBIEC T., DOMARADZKI M., JARZEMBSKI M., ŚLIWKA R., MŻYK S., 2013 – Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 315 Zbiornik Chocianów–Gozdnica. P.G. PROXIMA S.A., Wrocławiu. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

DĄBROWSKI S., RYNARZEWSKI W., JANISZEWSKA B., STRABURZYŃSKA-JANISZEWSKA R., PAWLAK A., KOPANIARZ J., OLEKSIEWICZ M., 2006 – Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Pradolina

Toruń–Eberswalde (GZWP nr 138). Hydroconsult sp. z o.o. & IMS Integrated Management Services Sp. z o.o., Poznań. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

DĄBROWSKI S., RYNARZEWSKI W., ZACHAŚ-JANECKA J. STRABURZYŃSKA-JANISZEWSKA R., FILIPIAK P., FLIEGER-SZYMAŃSKA M., WESOŁOWSKI K., JANISZEWSKA B., MATUSIAK M., DĄBROWSKA M., OLEJNIK Z., KRYSZCZAŃSKA I., PAWLAK A., CZERWIŃSKA M., SOBOLEWSKA A., ŻEREBIEC-CHMIELEWSKA A., KOŚLACZ R., DOMAŃSKA U., KOŚLACZ M., KOZIOŁEK J., ROBAK A., 2013 – Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gwdy. Hydroconsult Sp. z o.o. & IMS Integrated Management Services Sp. z o.o., Poznań. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

GURWIN J., 2015 – Integration of numerical models with geoinformatic techniques in delimitation of protection zone of complex multi-aquifer system of MGB 319, SW Poland. Geologos,

, 3: 169–177.

GURWIN J., 2016 – Problematyka wyznaczania obszarów ochronnych w złożonych warunkach hydrostrukturalnych kredowego zbiornika wód podziemnych. W: Praktyczne metody modelowania

przepływu wód podziemnych (red. S. Witczak, A. Żurek): 33–44. Wydaw. Nauk. AGH, Kraków.

GURWIN J., 2017 – Numerical model schematization of a complex hydrostructural Cretaceous groundwater basin for the purpose of protection zone evaluation. Geology, Geophysics & Environment, 43, 1: 19–31.

GURWIN J., WĄSIK M., 2018 – Arkusz MhP nr 252 Mirosławiec: Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 – pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika (PPW). Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.

GURWIN J., PAJEWSKI K., SOWIŃSKA K., WĄSIK M., 2017a – Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde. Prz. Geol., 65, 11/1: 1055–1061.

GURWIN J., SOWIŃSKA K., WĄSIK M., 2017b – Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry. Prz. Geol., 65, 11/1: 1062–1068.

GÓRKA J., RECZEK D., BIEDROŃSKI G., HOTLOŚ Ł., 2011 – Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 451 – Subzbiornik Bogucice. „ProGeo” Sp. z o.o., Kraków. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

KUCZER M., GURWIN J., WOJCIECHOWSKA R., JARZEMBSKI M., PIKUŁA M., DEMBIEC T., DOMARADZKI M., GAWRON M., ŚLIWKA R., WOŹNIAK M. TYRALSKI M., DUCZMAL M., KORCZAK A., 2017 – Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych

obszaru bilansowego Zlewni Drawy. PROXIMA S.A., Wrocław. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

KUDŁACIK J., KOŚLACZ R., KOZIOŁEK J., WĄSIK M., ŚLIWKA R., WYSZOWSKA I., OTRĘBSKI A., URBANIAK M., MICHALAK J., 2018 – Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru bilansowego: zlewnia dolnej Warty po Obrę i zlewnia dolnej Noteci, w podziale na 10 części. Arcadis Sp. z o.o., IMS Sp. z o.o., Wrocław. Narod. Arch.

Geol. PIG-PIB, Warszawa.

MIKOŁAJKÓW J., 2017 – Wybrane aspekty ustanawiania stref i obszarów ochronnych wód podziemnych. W: Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii (red. P. Bukowski i in.).

Główny Instytut Górnictwa, Katowice.

PACZYŃSKI B., SADURSKI A. (red.), 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I. Wody słodkie. Państw. Inst. Geol.– PIB, Warszawa.

SOWIŃSKA K., SERAFIN R., WĄSIK M., GURWIN J., TATOMIR T., GOŁĄB R., SZAŁATA Ł., JOŃCZAK R., SZUŁA-CHODACKA J., 2014 – Wyznaczanie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Etap IV: Opracowanie obszarów ochronnych dla wytypowanych zbiorników wód śródlądowych – GZWP nr 451. Prognoza skutków finansowych w związku z ustanowieniem obszaru ochronnego GZWP nr 451 – Subzbiornik Bogucice. Eco-Gem, Mędłów. Archiwum PGW Wody Polskie, Kraków.

SOWIŃSKA K., WĄSIK M., GURWIN J., SERAFIN R., TATOMIR T., GOŁĄB R., JOŃCZAK R., CALIK-JOŃCZAK A., 2015 – Metodyka wstępnego oszacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na obszarze regionu wodnego Warty. Eco-Gem, Mędłów. Archiwum PGW Wody Polskie, Poznań.

SOWIŃSKA K., WĄSIK M., GURWIN J., TATOMIR T., SZAŁATA Ł., JOŃCZAK R., PIETKIEWICZ P., DURKOWSKI T., 2016 – Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde. Eco-Gem, Mędłów. Archiwum PGW Wody Polskie, Poznań.

SOWIŃSKA K., WĄSIK M., GURWIN J., TATOMIR T., SZAŁATA Ł., JOŃCZAK R., 2018 – Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 125 Zbiornik międzymorenowy

Wałcz–Piła. Eco-Gem, Mędłów. Archiwum PGW Wody Polskie, Bydgoszcz.

SZYMAŃSKA E., KAPUŚCIŃSKI J., HULBOJ A., NOWAK K., FURMANKOWSKA A., 2011 – Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125 Wałcz–Piła. P.G. Polgeol S.A., Warszawa. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.