Odnawialność systemu wodonośnego zlewni prawobrzeżnej Wisły od Wieprza po Kanał Żerański według regionalnych badań hydrogeologicznych

Stanisław Dąbrowski, Beata Janiszewska, Renata Straburzyńska-Janiszewska

Abstract


Artykuł ten prezentuje wyniki badań odnawialności części zlewni hydrograficznej prawobrzeżnej Wisły od Wieprza po Kanał Żerański, wykorzystane do oceny zasobów wód podziemnych. Za wiarygodną ocenę odnawialności uznaje się ocenę wykonaną w badaniach modelowych systemu wodonośnego przedmiotowej zlewni i wydzielonych rejonów wodnogospodarczych oraz w odniesieniu do poziomów wodonośnych piętra czwartorzędowego, poziomów miocenu i oligocenu oraz górnokredowego. Ocena ta wykonana metodami
hydrologicznymi wykazuje globalnie mniejszą wielkość odnawialności – w przypadku metody Wundta o 13%, a Killego – 22,6%. Odpływ podziemny całej zlewni był określony na podstawie obserwacji z 4 mniejszych cieków dopływowych Wisły (niedrenujących w pełni wszystkich poziomów wodonośnych). Pominięcie punktów wodowskazowych Wisły w tej ocenie wynikło z faktu, że określony odpływ podziemny w tych wodowiskach był 2-krotnie większy niż odpływ z cieków dopływowych. Wynika to z korzystnych warunków hydrometeorologicznych istniejących w obszarze górnej zlewni Wisły.

Keywords


odnawialność wód podziemnych; zlewnia Wisły

Full Text:

PDF (Polish)

References


HERBICH P., PRZYTUŁA E., 2012 – Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w Dorzeczu Wisły. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.

Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Rodzoch A., 2013 – Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Poradnik metodyczny. BORGIS Wydaw. Medyczne, Warszawa.

Kazimierski B., Przytuła E., Modliński P., Cabalska J., Nowicki Z., 1998 – Dokumentacja hydrogeologiczna regionu mazowieckiego, centralnej części Niecki Mazowieckiej zawierająca weryfikację zasobów dyspozycyjnych trzeciorzędowego poziomu wodonośnego. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

Macioszczyk T., 1985 – Hydrogeologia Niecki Mazowieckiej w świetle badań modelowych. W: Modelowanie dużych regionalnych systemów hydrogeologicznych: 9–54. Wydaw. NOT,

Warszawa.

OFICJALSKA H., WŁOSTOWSKI J., PĘCZKOWSKA B., FIGIEL Z., KOZINA S., 1996 – Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika wód podziemnych w utworach czwartorzędowych Doliny Środkowej Wisły GZWP nr 222. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.

Straburzyńska-Janiszewska R. i inni, 2016 – Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Wisły od Wieprza po Kanał Żerański. Hydroconsult sp. z o.o. Poznań, SEGI-AT Sp. z o.o. Narod. Arch. Geol. PIG-PIB, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.