Porównanie efektywności trzech systemów odbioru wody podziemnej ujęcia infiltracyjnego dla Bydgoszczy pod względem wydajności i energooszczędności oraz analiza ich starzenia i dobór środków zapobiegawczych

Marzena Boroń, Tomasz Górka

Abstract


Artykuł prezentuje efektywność odbioru wody na ujęciu infiltracyjnym dla Bydgoszczy studniami eksploatowanymi, pompami głębinowymi, lewarami i drenażami zbiorczymi. Opisano przebieg eksploatacji i postęp kolmatacji w zależności od konstrukcji studni z pompami, lewarowych i drenaży zbiorczych. Porównano zużycie energii elektrycznej w tych trzech metodach poboru wody infiltracyjnej. Zasięg kolmatacji rejestrowano inspekcjami TV, pomiarami w pompowaniach strefowych i metodami geofizycznymi. Po 9 latach eksploatacji można stwierdzić, że tak zaprojektowany odbiór wody obniżył koszty eksploatacji w zakresie energii i opłat środowiskowych. Obserwacje procesów kolmatacji na filtrach studziennych i odpowiednio projektowane renowacje pozwalają aktualnie utrzymać wydatek jednostkowy studni na poziomie ok. 100% z okresu budowy.

Keywords


ujęcie infiltracyjne; studnia; drenaż; kolmatacja; geofizyka otworowa

Full Text:

PDF (Polish)

References


BOROŃ M., DONIECKA D., 2016 – Badania nad doborem odczynnika do renowacji chemicznych studni na przykładzie ujęcia infiltracyjnego w Bydgoszczy. W: Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych (red. G. Malina): 107–112. PZITS, Częstochowa.

BOROŃ M., GÓRKA T., 2018a – Wpływ odczynników chemicznych stosowanych do renowacji chemicznych studni na własności studniarskiej siatki filtracyjnej wykonanej z poliamidu (PA). W: Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją (red. G. Malina): 93–101. PZITS, Częstochowa.

BOROŃ M., GÓRKA T., 2018b – Zmiany własności mechanicznych siatki studniarskiej wykonanej z poliamidu (PA) w czasie eksploatacji studni wodociągowych i renowacji chemicznych. Technologia Wody, 5: 34–41.

BOROŃ M., CHOMICKI I., GÓRSKI J., SOZAŃSKI M., 2011 – Technologiczne, hydrogeologiczne i techniczne podstawy projektu i budowy ujęcia infiltracyjnego i SUW “Czyżkówko” w Bydgoszczy. Technologia Wody, 3, 11: 35–45.

BOROŃ M., BRODZIAK R., BYLKA H., SOZAŃSKI M., 2015 – Koncepcja metodyczna sterowania eksploatacją infiltracyjnych ujęć wody. Ochrona Środowiska, 37, 3: 29–33.

DISCROLL F.G., 1995 – Groundwater and wells.US Filter Johnson Screens, Minnesota, USA.

GABRYSZEWSKI T., WIECZYSTY A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Arkady, Warszawa.

GÓRKA T., 2019 – Podsumowanie wyników interpretacji badań geofizycznych wykonanych w studniach 2L, 4L, 7L, 9L, 12L, 15L, 45L, 51L, 67L, 71L, 74L, 79L, 85L, 92L, 100L, 103G.

Archiwum Działu Głównego Geologa MWiK Bydgoszcz.

GÓRKA T., BAUMANN K., 2013 – Ocena zagrożeń wód podziemnych na podstawie kontrolnych pomiarów stanu technicznego otworów hydrogeologicznych przy wykorzystaniu metod geofizyki otworowej. Biul. Państw. Inst. Geol., 456:173–178.

GÓRKA T., BOROŃ M., 2017 – Renowacja studni wodociągowych w świetle badań geofizycznych. Wodociągi i Kanalizacja, 11, 165: 35–38.

GÓRKA T., TRILLER F., 2018 – Wyniki interpretacji badań geofizycznych w studni zbiorczej Sd6 na ujęciu wód podziemnych „Czyżkówko” w Bydgoszczy. Archiwum Działu Głównego

Geologa MWiK Bydgoszcz.

HOUBEN G., TRESKATIS C., 2007 – Water well, rehabilitation and reconstruction. McGraw Hill, Nowy Jork.

MACUDA J., BOROŃ M., 2016 – Przegląd wybranych metod mechanicznych renowacji studni. W: Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych (red. G. Malina): 113–121. PZITS, Częstochowa.

MANSUY N., 2007 – Treatment approach to reduce well maintenance costs ULTRAPURE WATER®.

PN-G-02318: 1994 – Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Sprawozdanie z renowacji studni na terenie infiltracji w Bydgoszczy, Radical, Zielonka, 2015 – Archiwum Działu Głównego Geologa MWiK, Bydgoszcz.

TIMMER H., VERDEL J., JONGMANS A., 2003 – Well clogging by particles in Dutch well fields. American Water Works Association Denver CO., USA.
DOI: https://doi.org/10.7306/bpig.32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.