OCENA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH W MIĘDZYRZECZU KURÓWKI I BYSTREJ (REJON PUŁAW)

Robert Zdechlik, Paula Pietrzak

Abstract


Badania przeprowadzono w celu oceny warunków hydrogeologicznych pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie na wschód od Puław, na obszarze międzyrzecza Kurówki i Bystrej. W ujęciu regionalnym wody podziemne krążą w obrębie pozostających w łączności hydraulicznej pięter wodonośnych: czwartorzędowego, czwartorzędowo-kredowego i kredowego, przy czym dominującą rolę odgrywa piętro kredowe. Rzeki ograniczające obszar mają charakter drenujący i determinują układ pola hydrodynamicznego. Podstawą oceny warunków hydrogeologicznych były własne badania terenowe, obejmujące w 200 studniach pomiary głębokości do zwierciadła wody oraz oznaczenie właściwości fizykochemicznych wód, a z wytypowanych studni dodatkowo pobór próbek do szczegółowych badań laboratoryjnych. Oznaczone w wodach ze wszystkich studni wartości właściwości fizykochemicznych (pH, PEW i temperatury) zasadniczo mieszczą się w zakresie dopuszczalnym dla wód do spożycia. Wyniki szczegółowych oznaczeń laboratoryjnych makro- i mikroskładników w wodach podziemnych wskazują na przewagę słabego stanu chemicznego (6 punktów), w porównaniu do stanu dobrego (2 punkty). W odniesieniu do normatywów dla wód do spożycia, kryteria spełniają wody z 3 punktów, podczas gdy w 5 punktach wymogi nie są spełnione.


Keywords


warunki hydrogeologiczne; chemizm wód podziemnych; międzyrzecze Kurówki i Bystrej

Full Text:

PDF (Polish)

References


BURACZYŃSKI J ., HENKIEL A., SZWAJGIER W., 2006 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Nałęczów. MŚ, Warszawa.

BURACZYŃSKI J ., HENKIEL A., SZWAJGIER W., 2013 – Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Nałęczów. MŚ, Warszawa.

DENDYS M., ZDECHLIK R., 2015 – Ocena stanu chemicznego wód podziemnych we fragmencie zlewni Nysy Kłodzkiej w rejonie Barda. Prz. Geol., 63, 10/1: 678–682.

DT, 2009 – D yrektywa Komisji 2009/90/WE: specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód.

DWP, 2006 – D yrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem

ich stanu.

DYBKOWSKI K., ZAWIŚLAK J ., 2012 – Wody żelaziste i zwykłe na terenie uzdrowiska Nałęczów. Inż. Ekol., 30: 48–59.

HARASIMIUK M., J EZIERSKI W., SZWAJGIER W., 1998 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Kurów. MŚ, Warszawa.

HARASIMIUK M., J EZIERSKI W., GAJEK G., 2017 – Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Kurów (711). MŚ, Warszawa. JCWPd88, 2019 – Internet: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/ jcwpd-80-99/4398-karta-informacyjna-jcwpd-nr-88/file.html (dostęp: maj 2019 r.).

KLECZKOWSKI A., KRAJEWSKI S., PACZYŃSKI B., SZCZEPAŃSKI A., 1978 – Regionalizacja hydrogeologiczna Polski. Prz. Geol., 26, 11: 635–637.

KNYSZYŃSKI F., 2000a – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Nałęczów. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

KNYSZYŃSKI F., 2000b – Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Nałęczów. MŚ, Państw. Inst. Geol., Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

KONDRACKI J ., 1998 – Geografia regionalna Polski. Wydaw. PWN, Warszawa.

KRAJEWSKI S., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Kurów. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

PIETRZAK P., 2018 – Ocena stanu środowiska przyrodniczego i warunków hydrogeologicznych w międzyrzeczu Kurówki i Bystrej w rejonie Puław [pr. magister., niepubl.]. AGH, Kraków.

RDW, 2000 – D yrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w zakresie polityki wodnej.

RMŚ, 2015 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (DzU 2016, poz. 85).

RMZ, 2017 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU 2017, poz. 2294).

SOKOŁOWSKI A., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, ark. Puławy. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

SOLON J ., BORZYSZKOWSKI J ., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J ., BRZEZIŃSKA-WÓJ CIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., D OBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J ., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J ., PAPIŃSKA E., RODZIK J ., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W., 2018 – Physico-geographical mesoregions of Poland:

Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geogr. Pol., 91, 2: 143–170.

WITCZAK S., KANIA J ., KMIECIK E., 2013 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Inspekcja Ochrony

Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

ZDECHLIK R., DRZYMAŁA M., WĄTOR K., 2013 – Praktyczne aspekty opróbowania wód w systemie monitoringu wód podziemnych. Biul. Państw. Inst. Geol., 456: 659–666.

ŻARSKI M., 1998 – Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. Puławy. Państw. Inst. Geol., Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.