REWIZJA DYREKTYW UNIJNYCH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI – PLANY KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE NOWELIZACJI POLITYKI WODNEJ UE

Małgorzata Woźnicka, Anna Kuczyńska

Abstract


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna – RDW) miała na celu uporządkowanie ustawodawstwa unijnego w zakresie zarządzania zasobami wodnymi wspólnoty europejskiej. Określone w niej podejście do gospodarki wodnej oparte jest na dorzeczach jako naturalnych jednostkach środowiska, a nie na granicach administracyjnych lub prawnych. Dyrektywa ta zawiera odniesienia do kilku powiązanych dyrektyw, których wdrożenie ujmuje się jako wymóg minimalny. Działania służące do ich wprowadzenia powinny zostać
ujęte przez państwa członkowskie w planach gospodarowania wodami w dorzeczach (PGW), realizowanych w sześcioletnich cyklach planistycznych. Warto podkreślić, że RDW była pierwszym aktem legislacyjnym UE traktującym w sposób kompleksowy zagadnienie ochrony zasobów wodnych wraz z ochroną ekosystemów wodnych i lądowych od wód zależnych, a także społeczno-gospodarczych efektów susz i powodzi. Nałożyła ona na państwa członkowskie obowiązek racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju. Po blisko 20 latach obowiązywania RDW oraz dyrektyw powiązanych nastąpił moment rewizji unijnego prawodawstwa, które w wielu obszarach z jednej strony wydaje się niewystarczające, a z drugiej – przeregulowane. Nie bez znaczenia są problemy wśród państw członkowskich związane z jego pełną implementacją oraz, co ważniejsze, niepełne osiągnięcie pierwotnie zakładanych celów RDW. W 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd i kontrolę sprawności dyrektyw UE regulujących politykę wodną, w efekcie czego w nadchodzących miesiącach jest spodziewana nowelizacja części dyrektyw. Zmiany w dyrektywach unijnych będą musiały zostać transponowane do przepisów krajowych.


Keywords


zasoby wodne; polityka wodna UE; plany gospodarowania wodami w dorzeczach

Full Text:

PDF (Polish)

References


Cabalska J., Gałkowski P., Kowalczyk A., Mikołajczyk A., Woźnicka M., 2016 – Plany Komisji Europejskiej dotyczące szacowania i monitorowania niedoborów wód podziemnych. Technologia Wody, 6, 50: 16–22.

Chmielewska J., Jezierski H.J, 2004 – Europejskie instrumenty prawne ochrony wód podziemnych – co nas czeka po wejściu do Unii Europejskiej? W: Materiały XV Sympozjum nauk.-techn. „Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej”: 1–11. PZiTS, Częstochowa.

CIS, 2019 – Voluntary Groundwater Watch List Concept & Methodology. Technical report Common Implementation Strategy for Water Framework Directive and Floods Directive.

COM(2019) 95 final, 2019 – Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej (drugie plany gospodarowania wodami w dorzeczu oraz pierwsze plany zarządzania ryzykiem powodziowym).

Czerska B., Mordarska M., Krok P., 2006 – Aktualny stan i zadania związane z wdrożeniem RDW w Polsce. W: Materiały XVI Symp. nauk.-techn. „Problemy związane z wprowadzaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej”: 3–11. PZiTS, Częstochowa.

Herbich P., Hordejuk T., Kazimierski B., Nowicki Z., Sadurski A., Skrzypczyk L., 2004 – Udział Państwowego Instytutu Geologicznego we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Materiały XV Sympozjum nauk.-techn. „Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej”: 38–44. PZiTS, Częstochowa.

Kazimierski B., 2006 – Program monitoringu Jednolitych Części Wód Podziemnych na terenie Polski. W: Materiały XVI Symp. nauk.-techn. „Problemy związane z wprowadzaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej”: 34–45. PZiTS, Częstochowa.

Mitręga J., Skrzypczyk L., 2008 – Ramowa Dyrektywa Wodna w odniesieniu do wód podziemnych. Prz. Geol., 56, 4: 285–286.

Prażak J., Woźnicka M., 2015 – Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów służących osiągnięciu celów środowiskowych. Prz. Geol., 63, 10/2: 1021–1026.

RMŚ, 2015 – Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (DzU 2016 poz. 85).

RMŚ, 2016 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

(DzU 2016 poz. 1178).

Sadurski A., 2004 – Zadania ochrony wód podziemnych wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Prz. Geol., 52, 10: 1004–1005.

Skrzypczyk L., Stankiewicz M., 2008 – Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008–2015). Prz. Geol., 56, 11: 945–948. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DzU 2018 poz. 2268).

Witczak S., 2006 – Ochrona jakości wód podziemnych w świetle dyrektyw UE. W: Materiały XVI Symp. nauk.-techn. „Problemy związane z wprowadzaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej”: 61–71. PZiTS, Częstochowa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.