ANALIZA RYZYKA DLA OBSZARU SPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH DO UJĘCIA ŁAZY BŁĘDOWSKIE GPW S.A. W KATOWICACH I JEJ OGRANICZENIA

Krystyn Rubin, Hanna Rubin, Jacek Różkowski, Kinga Ślósarczyk, Adam Flasza

Abstract


W artykule przedstawiono procedurę analizy ryzyka dla obszaru spływu wód podziemnych do ujęcia Łazy Błędowskie, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną na podstawie analiz hydrogeologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także wyników badania jakości ujmowanej wody. Zasygnalizowano także niektóre ograniczenia analizy ryzyka, warunkowane specyfiką lokalnych warunków hydrogeologicznych, hydrogeochemicznych, sozologicznych (konieczność ustanawiania strefy prewencyjno-sanitarnej wokół studni 8bis), a także planowanym zaprzestaniem aktywności górnictwa rud Zn-Pb w rejonie olkuskim (zmiany warunków hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych w rejonie ujęcia).

Keywords


analiza ryzyka; zagrożenie zdrowotne; ujęcie wód podziemnych Łazy Błędowskie

Full Text:

PDF (Polish)

References


NORMA PN-EN 15975-2:2013-12 – Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia. Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

RAK J., TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK B., 2006 – Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. J. KONBiN, 1: 97–75.

RUBIN H. i in., 2016 – Perspektywy eksploatacji wód podziemnych ujęciem Łazy Błędowskie w związku z planowaną likwidacją kopalni rud Zn-Pb Pomorzany oraz wpływem zanieczyszczeń z obszarów przemysłowych z terenu Dąbrowy Górniczej. Arch. Katedr. Hydrogeol. i Geol. Inż. UŚ, Sosnowiec.

RUBIN H., RUBIN K., ŚLÓSARCZYK K., FLASZA A., 2018 – Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Łazy Błędowskie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Arch. Katedr. Hydrogeol. i Geol. Inż. UŚ, Sosnowiec.

STUPER-SZABLEWSKA K., SZABLEWSKI T., NOWACZEWSKI S., GORNOWICZ E., 2018 – Zagrożenia chemiczne i mikrobiologiczne związane z hodowlą drobiu. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 21, 4: 53–63.

TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK B., 2017 – Zarządzanie bezpieczeństwem dostaw wody. J. KONBiN, 41: 171–188.

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Łazach Nr XX/179/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.

USTAWA z dn. 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU poz. 1566).

WITCZAK S., ŻUREK A., 1994 – Wykorzystanie map glebowo-rolniczych w ocenie ochronnej roli gleb dla wód podziemnych. W: Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych. (red. A.S. Kleczkowski): 155–180. Wydaw. AGH, Kraków.

WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E., 2018 – Nowe podejście dotyczące ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych jako elementu planów bezpieczeństwa wody. W: Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją. Monografia (red. G. Malina): 7–18. PZIiTS, Częstochowa.

WITKOWSKI A., RUBIN H., RUBIN K., SOŁTYSIAK M., 2014 – Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych Łazy Błędowskie. Arch. Katedr. Hydrogeol. i Geol. Inż. UŚ, Sosnowiec.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.