ANALIZA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W GNIEWINIE NA POTRZEBY PLANOWANEJ REKULTYWACJI

Dawid Potrykus, Karolina Piskorek, Dariusz Rohde

Abstract


Składowiska odpadów stanowią jedno z potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych. W celu uniknięcia zanieczyszczenia wód podziemnych w dnie składowiska odpadów w Gniewinie został ułożony drenaż zbierający przesączające się przez odpady odcieki i odprowadzający je grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego. Celem badań było określenie jakości wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów w Gniewinie oraz analiza stopnia ich zanieczyszczenia pod kątem zróżnicowania przestrzennego i czasowego. Autorzy przeanalizowali wyniki badań wód podziemnych pochodzące z monitoringu składowiska odpadów w Gniewinie, a także porównali stężenia wybranych wskaźników między okresem powstawania sieci monitoringu z aktualnymi wynikami. Analiza wykazała zmienność składu chemicznego wód podziemnych zarówno między poszczególnymi otworami obserwacyjnymi, jak również w czasie.


Keywords


jakość wód podziemnych; składowisko odpadów; odcieki; rzeźba młodoglacjalna

Full Text:

PDF (Polish)

References


BREUKELEN van B.M., 2003 – Natural attenuation of landfill leachate: a combined biogeochemical processes analysis and microbial ecology approach [pr. doktor.]. Amsterdam, Holland.

CHRISTENSEN H., BJERG P.L., HERON G., WILLIAMS G.M., HIGGO J.J.W., BOURG A.C.M., ALTMANN R.C., 1994 – Factors controlling the migration and attenuation of priority pollutants in landfill pollution plumes. Commission of the European Communities. Contract No. Step CT 90069 Final Raport.

DYREKTYWA, 2009 – Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód.

FURMANKOWSKA A., 2011 – Jakość wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów w Sokolniku (powiat miński). Biul. Państw. Inst.

Geol., 445: 115–126.

KLIŃSKI Z., CIEKLIŃSKA B., 2005 – Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska odpadów oraz oczyszczalni ścieków w Gniewinie. ZUH – Z. Kliński, Gdańsk.

KLOJZY-KARCZMARCZYK B., MAZUREK J., 2009 – Wybrane aspekty zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w procesie zamykania składowisk odpadów komunalnych. Biul.

Państw. Inst. Geol., 436: 247–252.

KONDRACKI J., 2002 – Geografia regionalna Polski. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

KOWALEWSKI T., 2010 – Mapa hydrogeologiczna Polski – PPW WJ w skali 1:50 000 ark. Choczewo (4). Państw. Inst. Geol., Warszawa.

LIDZBARSKI M., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Choczewo (4). Państw. Inst. Geol., Warszawa.

POROWSKA D., 2014 – Związki siarki w biogazie oraz w wodach podziemnych wokół zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku. Prz. Geol., 11, 62: 761–767.

POTRYKUS D., 2017 – Hydrogeologiczny aspekt systemu zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino. Gosp. Wod., 2: 43–48.

RMŚ, 2013 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (DzU poz. 523).

RMŚ, 2015 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposoby oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (DzU 2016 poz. 85).

RMZ, 2017 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU poz. 2294).

SIERŻĘGA P., CHMIELOWSKA U., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Sławoszyno (5). Państw. Inst. Geol., Warszawa.

SIERŻĘGA P., NERKOWSKI P., 2010 – Mapa hydrogeologiczna Polski – PPW WJ w skali 1:50 000 ark. Sławoszyno (5). Państw. Inst. Geol., Warszawa.

SITEK S., WITKOWSKI A., KOWALCZYK A., ŻUREK-PUCEK A. M., 2010 – Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Tychach na środowisko wód podziemnych w świetle badań modelowych. Biul. Państw. Inst. Geol., 442: 147–152.

SKOMPSKI S., 1985 – Szczegółowa mapa geologiczna Polskiw skali 1:50 000 ark. Choczewo (4). Wydaw. Geol., Warszawa.

USTAWA, 2012 – Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (DzU 2013 poz. 21. Tekst ujednolicony).

WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E., 2013 – Katalog wybranych fizycznych I chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Bibl. Monit. Środ.,

Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.