OCENA ODDZIAŁYWANIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WODY PODZIEMNE W RÓŻNYCH ETAPACH FAZY POEKSPLOATACYJNEJ (SKŁADOWISKO W OTWOCKU)

Dorota Porowska

Abstract


W sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku (okolice Warszawy) wykonywano
wieloletnie badania wód podziemnych. Ich celem była identyfikacja czasowej i obszarowej zmienności chemizmu wód, umożliwiająca ocenę oddziaływania tego obiektu na wody podziemne w w różnych etapach fazy poeksploatacyjnej. Z badań wynika, że materiał zdeponowany w latach 1961–1991 aktywnie uczestniczy w procesach hydrochemicznych, obniżając jakość wód podziemnych na kierunku przepływu, poniżej składowiska. O oddziaływaniu tego obiektu na wody podziemne świadczyły: wyższe stężenia jonów w strefie jego oddziaływania, przekroczenie wartości górnych granic tła wielu jonów, szczególnie wysokie koncentracje wodorowęglanów (antropogenicznego pochodzenia), przewaga sodu nad wapniem. Stwierdzona aktywność składowiska uzasadnia potrzebę kontynuacji badań monitoringowych wód podziemnych w tym rejonie w kolejnych latach.


Keywords


składowisko odpadów; faza poeksploatacyjna; skład chemiczny wody; zanieczyszczone wody

Full Text:

PDF (Polish)

References


DĄBROWSKA D., WITKOWSKI A., SOŁTYSIAK M., 2018 – Application of pollution indices for the spatiotemporal assessment of the negative impact of a municipal landfill on groundwater (Tychy, southern Poland). Geol. Quart., 62, 3: 496–508.

GWOREK B., DMUCHOWSKI W., KODA E., MARECKA M., BACZEWSKA A. H., BRĄGOSZEWSKA, P., SIECZKA, A., OSIŃSKI P., 2016 – Impact of the municipal solid waste Łubna Landfill on environmental pollution by heavy metals. Water, 8, 10: 470.

KANICKA B., 2011 – Zawartość gazów (CO2, O2, H2S) w wodach podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych miasta Otwock [pr. niepubl.]. Arch WG UW, Warszawa.

KJELDSEN P., BARLAZ M.A., ROOKER A.P., BAUN A., LEDIN A., CHRISTENSEN T.H., 2002 – Present and long-term composition of MSW landfill leachate: A review. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 32, 4: 297–336.

KLIMEK A., WYSOKIŃSKI L., ZAWADZKA-KOS M., OSĘKA M., CHRZĄSZCZ J., 2010 – Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla składowisk odpadów komunalnych. NFOŚiGW,

Warszawa.

KODA E., MAMEŁKA D., 2001 – Monitoring lokalny wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie nieczynnego wysypiska w Otwocku – raport roczny 2001 – wyk. GEOTEKO Sp. z o.o. Arch. MPO, Warszawa.

KODA E., AUGUSTYNIAK E., PACHUTA K., PAPROCKI P., 1999 – Ocena oddziaływania na środowisko nieczynnego wysypiska odpadów stałych w Otwocku, woj. mazowieckie –

wyk. GEOTEKO Sp. z o.o. Arch. MPO, Warszawa.

KODA E., MISZKOWSKA A., SIECZKA A., 2017 – Levels of organic pollution indicators in groundwater at the old landfill and waste management site. Appl. Sci., 7: 638.

MAŁECKI J.J. (red.), 2006 – Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Poradnik metodyczny. WG UW, MŚ, Warszawa.

MANCZARSKI P., LEWICKI R., 2012 – Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. NFOŚiGW, Warszawa.

MELNYK A., KUKLIŃSKA K., WOLSKA L., NAMIEŚNIK J., 2014 – Chemical pollution and toxicity of water samples from stream receiving leachate from controlled municipal solid waste (MSW) landfill. Environ. Res., 135: 253–261.

POROWSKA D., 2014 – Związki siarki w biogazie oraz w wodach podziemnych wokół zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Otwocku. Prz. Geol., 62, 11: 761–767.

POROWSKA D., 2015 – Determination of the origin of dissolved inorganic carbon in groundwater around a reclaimed landfill in Otwock using stable carbon isotopes. Waste Manage., 39: 216–225.

POROWSKA D., 2016 – Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych i przekształconych antropogenicznie na przykładzie poligonów Pożary i Otwock. Wydaw. UW, Warszawa.

POROWSKA D., 2017 – A simple method for delineation of the leachate plume. Period. Polytech. Chem. Eng., 61, 3: 156–162.

POROWSKA D., GRUSZCZYŃSKI T., 2013 – Czynniki warunkujące zmienność składu fazy gazowej składowiska odpadów komunalnych w Otwocku. Biul. Państw. Inst. Geol., 456/2:

–464.

RMŚ, 2013 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (DzU z 2013 poz. 523).

SITEK S., WITKOWSKI A.J., KOWALCZYK A., ŻUREK-PUCEK A., 2010 – Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Tychach na środowisko wód podziemnych w świetle badań modelowych. Biul. Państw. Inst. Geol., 442: 147–152.

SZYMAŃSKA-PULIKOWSKA A., 2012 – Changes in the content of selected heavy metals in groundwater exposed to the impact of a municipal landfill site. J. Elementol., 17, 4: 689–702.

WIMMER B., HRAD M., HUBER-HUMER M., WATZINGER A., WYHLIDAL S., 2013 – Stable isotope signatures for characterising the biological stability of landfilled municipal solid

waste. Waste Manage., 33, 10: 2083–2090.

WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E., 2013 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Wydaw. IOŚ, Warszawa.

WITKOWSKI A.J., 2009 – Uwagi o monitoringu wód podziemnych dla składowisk odpadów komunalnych. Biul. Państw. Inst. Geol., 436/2: 535–546.

WITKOWSKI A.J., ŻUREK A.M., 2007 – Wpływ starych, zrekultywowanych składowisk odpadów komunalnych na wody podziemne. W: XIII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. Kraków–Krynica, 21–23 czerwca 2007: 625–633.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.