WYKORZYSTANIE KARTOGRAFICZNYCH DANYCH GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO PROJEKTU GEOERA – PAN-EUROPEAN GROUNDWATER RESOURCES MAP

Agnieszka Piasecka, Grzegorz Olesiuk, Marcin Honczaruk

Abstract


Państwa członkowskie UE dysponując informacjami na temat zasobów wód podziemnych, wyznaczyły jednolite części wód podziemnych zgodnie w wytycznymi ramowych dyrektyw UE dotyczących wód podziemnych. W Europie nie opracowano dotychczas spójnego przeglądu zasobów wód podziemnych. Projekt GeoERA ma za zadanie ujednolicenie dostępnych danych hydrogeologicznych oraz ich integrację, w celu utworzenia mapy zasobów wód podziemnych Europy. Rezultatem prac projektu GeoERA będzie m.in. mapa hydrogeologiczna ukazująca dane dotyczące głębokości występowania słodkich wód podziemnych, głębokości występowania granicy
pomiędzy wodami słodkimi i mineralnymi oraz zasobów wód podziemnych.


Keywords


europejska mapa hydrogeologiczna (Pan-EU); występowanie wód podziemnych; zasoby wód podziemnych; GeoERA

Full Text:

PDF (Polish)

References


Abelin H., Birgersson L., Moreno L., Wid én H., Ågren T., Neretnieks I. 1991 – A Large Scale Flow and Tracer Experiment in Granite II. Results and interpretation. Water Resour. Res., 27, 12: 3119–3135.

Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000 – warstwy Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (MHP GUPW).

Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000 – warstwy Pierwszego Poziomu Wodonośnego. Występowanie i Hydrodynamika (MHP PPW-WH).

BROERS, H.P., KIVITS, T. 2018 – Deliverable 6.1. Template that can be used by all participating surveys to collect the required data. Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale. Version: First draft – work in progress.

Consortium Agreement (based on the DESCA Horizon 2020 Model) for ERA-NET-Cofund action 731166 Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological

Service for Europe – GeoERA, 2017.

DAVIS S.N., 1969 – Porosity and permeabiliy of natural materials. W: Flow through porous media (red. R.J.M. De Wiest): 54–89. Academic Press, New York.

KREFT A., LENDA A., TUREK A., ZUBER A., CZAUDERNA K., 1974 – Determination of effective porosities by the two-well pulse method. W: Isotope Techniques in Groundwater Hydrology,

Proc. Symp. of Vienna, 11–15 March 1974). IAEA Publications Ser., 2, 295–312.

MACIOSZCZYK A. (red.), 2006 – Podstawy Hydrogeologii Stosowanej. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.

MARKS L., BER A., GOGOŁEK W. (red.), 2006 – Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

MERCADO A., 1966 – Underground Water Storage Study: Recharge and mixing tests ant Yavne 20 well field, Technical Report 12, Tel Aviv: TAHAL - Water Planning for Israel Ltd.

MORRIS D.A., JOHNSON A.I., 1967 – Summary of hydrologic and physical properties of rock and soil materials, as analysed by the Hydrologic Laboratories of the U.S. Geological Survey 1948–1960. U.S. Government Printing Office, USA.

NAWROCKI J., BECKER A. (red.), 2017 – Atlas geologiczny Polski. Mapa wody mineralne. Państw. Inst. Geol. – PIB, Warszawa.

PAZDRO Z., KOZERSKI B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wydaw. Geol., Warszawa.

PROJECT PROPOSAL – RESOURCE: Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale, 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.