CHEMIZM WÓD W STREFIE KONTAKTU TEKTONICZNEGO PERM–TRIAS W REJONIE złoża OLKUSZ-PODPOZIOM KOPALNI „OLKUSZ-POMORZANY”

Jacek Motyka, Kajetan D’obyrn, Kamil Juśko, Tomasz Wójcik

Abstract


W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego wód z wycieków wody w wyrobiskach górniczych w strefie kontaktu tektonicznego zlepieńce permskie – złożonośne węglanowe skały triasowe w rejonie złoża Olkusz-Podpoziom. W profilu zlepieńców permskich występuje pionowa strefowość hydrochemiczna, od słodkich wód – w stropie tych skał, do słonych – w ich części spągowej. W wyżej zalegających skałach triasowych występują wody słodkie, których skład chemiczny w warunkach naturalnych zależy od litologii skał otaczających (dolomitów, wapieni). Wpływ na chemizm wód w utworach triasu i permu w strefach kontaktu sedymentacyjnego ma głównie proces dyfuzji, a w strefach tektonicznych – także konwekcja.


Keywords


kopalnia Zn-Pb; chemizm wycieków; kontakt tektoniczny

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamczyk A.F., Motyka J., Wilk Z., Witczak S., 1978 – Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rocz. PTG, 48, 3/4: 537–558.

Adamczyk A.F., Haładus A., Krawiec A., 1995 – Wpływ stawów odpadów poflotacyjnych na jakość wód kopalnianych w rejonie olkuskim – stan obecny i prognoza. W: VII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. Kraków-Krynica 1995: 31–37. ZHiOW AGH, Kraków.

Dold B., 2017 – Acid rock drainage prediction: A critical review. J. Geochem. Explor., 172: 120–132.

Hem J.D., 1992 – Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water. US Geol. Survey, Water-Supply Pap., 2254, 264.

Hsissou Y., Chauve P., Mania J., Mangin A., Baka-lowicz M., Gaiz A., 1996 – Caractérisation des eaux de l’aquifère turonien du basin du Tadla (Maroc) par le rapport des concentrations molaires Sr2+/Ca2+. J. Hydrology, 183: 445–451.

Krajewski S., Motyka J., 1999 – Model sieci hydraulicznej w skałach węglanowych w Polsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 388: 115–138.

Motyka J., Postawa A., 2013a – Zmiany składu chemicznego wód w utworach permu w kopalni rud Zn-Pb Pomorzany w rejonie Olkusza. Biul. Państw. Inst. Geol., 456: 413–418.

Motyka J., Postawa A., 2013b – Impact of Zn-Pb mining in the Olkusz ore district on the Permian aquifer (SW Poland). Environ. Sci. Pollut. Res., 20: 7582–7589.

Motyka J., Niewdana J., Witczak S., 1972 – Hydrochemiczna metoda przewidywania zawodnienia stref uskokowych w warunkach jednej z kopalń rud cynku i ołowiu. Zesz. Nauk. AGH, Zesz. Spec., 37: 141–157.

Śliwiński S., 1961 – Warstwy olkuskie. Rudy i Metale, 12: 526–529.

Wilk Z., Motyka J., 1977 – Kontakty między poziomami wodonośnymi w olkuskim rejonie kopalnictwa rud. Rocz. PTG, 47, 1: 115–143.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.